Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, Evropské dobrovolné služby a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Základní informace

Podporované aktivity

Pod tuto akci patří výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba (EDS) a mobility pro pracovníky s mládeží, jako jsou školení, semináře, vytváření partnerství a studijní pobyty. Základní informace pro orientaci v programu Mládež naleznete v publikaci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání...

Mobility osob jsou rozděleny na:

 • výměny mládeže
 • Evropskou dobrovolnou službu (EDS)
 • mobilitu pracovníků s mládeží

Délka projektu může trvat od 3 do 24 měsíců (EDS od 2-24 měsíců), dle pravidel dané aktivity (uvedeno v Příručce k programu Erasmus+ v AJ pro rok 2016 a Příručce v ČJ pro rok 2016).

Termín předkládání žádostí je:

 • 2. únor 2016, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.5.2016 - 30.9.2016)
 • 26. dubna 2016, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.8.2016 - 31.12.2016)
 • 4. října 2016, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.1.2017 - 31.5. 2017)

Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit?

Uskupení z programových zemí či Sousedních partnerských zemí, které jsou:

 • NNO
 • NNO na evropské úrovni
 • sociální podniky
 • místní, regionální, národní veřejný orgán
 • neformální skupina mladých lidí
 • asociace krajů
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce
 • zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob mohou žádat výše zmíněné typy institucí z programových zemí.

Můžou žádat, ale platí jiná pravidla pro financování:

 • regionální, národní veřejný orgán
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce
 • zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem

Země partnerských organizací

Partnerské organizace v projektu mobility mohou být z těchto zemí

 • členské státy EU – 28 zemí
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Makedonie
 • sousední partnerské země (Západní Balkán, Východní Evropa a Kavkaz, Jižní Středomořské země, Rusko)

Grantové prostředky

Grant  je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. cestovní náklady: ve všech aktivitách se cestovní náklady počítají prostřednictvím on-line kalkulátoru pásma (10-99 km, 100-499 km, 500-1999 km, ...)
 2. náklady na organizaci mobilit:
  • výměna mládeže  - 32 eur *účastník*den
  • Evropská dobrovolná služba – Organizační podpora 490 EUR/měsíc, Individuální podpora 90 eur
  • podpora pracovníků s mládeží - náklady spojené s realizací aktivity, jednotkový náklad na den (54 eur pro ČR)
 3. náklady na účastníky se specifickými potřebami: ve všech aktivitách je hrazena podpora pro účast mladých lidí s postižením na víza, očkování, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování na ÚPN atd. Hrazeno  100% nákladů odůvodněných v žádosti o grant
 4. jazyková příprava: Evropská dobrovolná služba – podporou 150 Eur na jazykový kurz nad 2 měsíce

Loga a publicita projektu

U každé publikace, plakátu, předmětu atd. vyhotovených s podporou programu Erasmus+ musí příjemci použít oficiální logo a grafickou identitu programu Erasmus+. POZOR! Nebude-li tato povinnost splněna, výsledná výše grantu může být snížena. Loga ke stažení jsou k dispozici zde. Podrobné informace k pravidlům použití log a další grafické formáty najdete na stránkách Evropské komise.

Certifikát Youthpass

Všichni účastníci projektů mobility osob v oblasti mládeže mají možnost získat certifikát Youthpass, který je nejen potvrzením účasti na projektu, ale také nástrojem k sebereflexi a zhodnocení získaných kompetencí. Více informací najdete zde.

 

Postup při podání žádosti

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise
 2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes Účastnický portál (databáze žadatelů): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.htmlInstruktážní video k registraci v češtině, Manuál k administraci údajů na portálu URF.
 3. Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Podávání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Erasmus+). V případě potíží s vyplňováním formuláře žádosti konzultujte Technickou příručku (pouze v AJ).
 4. Ujistit se, že máte nainstalovánu poslední verzi Adobe Readeru: http://get.adobe.com/cz/reader/
 5. Stáhnout do PC elektronickou žádost v AJ (pro uzávěrku 26.4.2016) či v ČJ (pro uzávěrku 26.4.2016) pro danou aktivitu a danou uzávěrku. POZOR: nutno uložit do počítače, nelze vyplňovat v okně prohlížeče. Formulář žádosti o grant v anglické verzi naleznete ZDE, v české verzi ZDE.
 6. Vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 7. Vyplnit elektronickou žádost (návod v AJ naleznete na stránkách Evropské komise)
 8. Vložit do elektronické žádosti povinné přílohy:
  • podepsané čestné prohlášení (scan),
 9. On-line odeslat žádost do 26. 4. 2016 do 12:00 bruselského času.

(Více instrukcí naleznete v příručce Podávání žádostí krok za krokem a publikaci Jak se zapojit...

 

Postup při podání závěrečné zprávy

 1. Vyplnit požadované informace v Databázi mobilit (Mobility Tool) a vygenerovat elektronickou závěrečnou zprávu. Podrobný popis naleznete v Příručce pro uživatele Databáze mobility.
 2. Zaslat dotazník a zkontrolovat zprávy účastníků
  • Evropská dobrovolná služba - každý dobrovolník zapojený do projektu vyplní zprávu účastníka, kterou obdrží e-mailem na konci aktivity.
  • Výměna pracovníků s mládeží – každý účastník zapojený do projektu vyplní zprávu účastníka, kterou obdrží e-mailem na konci aktivity.
  • Výměna mládeže – vedoucí skupiny (alespoň jeden z každé organizace/skupiny) vyplní zprávu účastníka, kterou obdrží e-mailem na konci aktivity. Více viz Příručka pro uživatele Databáze mobility, s. 47-49)
      3.  Vložit do elektronické závěrečné zprávy povinné přílohy
  • podepsané čestné prohlášení příjemce grantu (lze nalézt přímo v Mobility Tool)
  • tabulku aktivit (pro výměny mládeže a pracovníků s mládeží či Evropskou dobrovolnou službu
  • naskenované účetní doklady  k mimořádným nákladům
  • Výměny mládeže – podepsaná prezenční listina ze všech aktivit
      4. Odeslat závěrečnou zprávu nejpozději do 30 dnů po skončení projektového období. Závěrečná zpráva, jakož i všechny přílohy se zasílají pouze v elektronické podobě

Novinky a aktuality