Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Základní informace

Každoročně mohou organizace / školy v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na projekty v rámci programu Erasmus+: Klíčová akce 1 - Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. V rámci těchto projektů mohou organizace v průběhu projektového období vysílat své žáky nebo zaměstnance na mobilitu do zahraničí. Žádost o grantovou podporu předkládá organizace, nikoliv samotný účastník. Naplánované aktivity by měly vést k rozvoji organizace jako celku, nejen samotných žáků nebo pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě.  Strategii rozvoje popisují předkladatelé v žádosti v části tzv. Evropského plánu rozvoje.

Podporované aktivity

Mobility osob jsou rozděleny na

 1. Mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě
 2. Mobility pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Délka projektu může být 1  2 roky.

Pro oba typy mobilit slouží jeden společný formulář žádosti.

Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit?

Do projektu mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě se mohou zapojit tyto instituce:

 • veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (= VET organisations)
 • veřejné nebo soukromé organizace aktivní na trhu práce

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob v odborném vzdělávání a přípravě mohou žádat tyto typy institucí:

 • veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy vysílající žáky nebo zaměstnance na mobilitu do zahraničí
 • koordinátor VET národního konsorcia organizací aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Při podání žádosti jsou oprávněnými žadateli školy zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT:

 • Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Rejstřík škol naleznete na následujícím odkazu http://rejskol.msmt.cz

Země partnerských organizací

Partnerské organizace v projektu mobility mohou být z těchto zemí:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Grantové prostředky

Žádost o grant je nedílnou součástí Žádosti pro mobilitu žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Žádost o grant musí být sestavena v souladu s pravidly financování KA1 a stanovenými sazbami platnými pro Českou republiku. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit cost), tzn. paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých mobilit.

Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení žádostí snížen.

Grant  je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. cestovní náklady
 2. pobytové náklady
 3. náklady na organizaci mobilit
 4. náklady na účastníky se specifickými potřebami
 5. jazyková příprava
 6. mimořádné náklady

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+. 

Prezentace ze seminářů pro žadatele naleznete v záložce Dokumenty.  

Jako inspirace pro Váš budoucí projekt Vám může posloužit Platforma pro šíření výsledků programu Erasmus+, na níž najdete informace o všech schválených projektech a jejich výsledcích. 

Banner_E+PRP.png 

VÝZVA 2018

Níže je uveden postup pro podání žádosti platný pro Výzvu 2018.  

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise.
 2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes Účastnický portál (databáze žadatelů) a nahrát povinné dokumenty a formuláře Právní subjekt a Finanční identifikace. Zde je k dispozici Instruktážní video k registraci v češtině a dále Uživatelská příručka k administraci údajů na účastnickém portálu (URF).
 3. Vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností.
 4. Ujistěte se, že máte nainstalovanou správnou verzi Adobe Readeru: http://get.adobe.com/cz/reader/.
 5. Vyplnit elektronickou žádost. Elektronická žádost v češtině pro Výzvu 2018 je k dispozici ke stažení ZDE. Formulář žádosti KA116 bude zaslán držitelům Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v samostaném e-mailu. 
 6. Přiložit k formuláři žádosti přílohy (čestné prohlášení)
 7. On-line odeslat žádost do 1. února 2018 do 12:00:00 (poledne Bruselského času)
 8. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

Novinky