Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Základní informace

Každoročně mohou organizace / školy v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na projekty v rámci programu Erasmus+: Klíčová akce 1 - Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. V rámci těchto projektů mohou organizace v průběhu projektového období vysílat své žáky nebo zaměstnance na mobilitu do zahraničí. Žádost o grantovou podporu předkládá organizace, nikoliv samotný účastník. Naplánované aktivity by měly vést k rozvoji organizace jako celku, nejen samotných žáků nebo pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě.  Strategii rozvoje popisují předkladatelé v žádosti v části tzv. Evropského plánu rozvoje.

Podporované aktivity

Mobility osob jsou rozděleny na

 1. Mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě
 2. Mobility pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Délka projektu může být 1  2 roky.

Pro oba typy mobilit slouží jeden společný formulář žádosti.

Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit?

Do projektu mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě se mohou zapojit tyto instituce:

 • veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (= VET organisations)
 • veřejné nebo soukromé organizace aktivní na trhu práce

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob v odborném vzdělávání a přípravě mohou žádat tyto typy institucí:

 • veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy vysílající žáky nebo zaměstnance na mobilitu do zahraničí
 • koordinátor VET národního konsorcia organizací aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Při podání žádosti jsou oprávněnými žadateli školy zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT:

 • Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Rejstřík škol naleznete na následujícím odkazu http://rejskol.msmt.cz

Země partnerských organizací

Partnerské organizace v projektu mobility mohou být z těchto zemí:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Grantové prostředky

Žádost o grant je nedílnou součástí Žádosti pro mobilitu žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Žádost o grant musí být sestavena v souladu s pravidly financování KA1 a stanovenými sazbami platnými pro Českou republiku. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit cost), tzn. paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých mobilit.

Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení žádostí snížen.

Grant  je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. cestovní náklady
 2. pobytové náklady
 3. náklady na organizaci mobilit
 4. náklady na účastníky se specifickými potřebami
 5. jazyková příprava
 6. mimořádné náklady

Více informací naleznete v anglické verzi Příručky k programu Erasmus+. 

Český překlad je k nahlédnutí zde.

Prezentace ze seminářů naleznete v záložce Dokumenty.

VÝZVA 2018

Výzva 2018 zatím nebyla vyhlášena. Termín předkládání žádostí bude oznámen po jejím vyhlášení v průběhu podzimu 2017.

Níže je uveden postup při podání žádosti, který byl platný pro Výzvu 2017. Pro novou výzvu bude postup aktualizován po jejím vyhlášení. 

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise.
 2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes Účastnický portál (databáze žadatelů): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html.    
 3. Instruktážní video k registraci v češtině.      Uživatelská příručka k administraci údajů na účastnickém portálu (URF)
 4. Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Předkládání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Erasmus+)
 5. Ujistit se, že máte nainstalovánu poslední verzi Adobe Readeru: http://get.adobe.com/cz/reader/
 6. Stáhnout do PC elektronickou žádost pro danou aktivitu (postupujte dle příručky Předkládání žádostí krok za krokem)
 7. Vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  
 8. Vyplnit elektronickou žádost. Elektronická žádost v češtině pro Výzvu 2017 je k dispozici ke stažení zdeElektronický formulář je třeba uložit do počítače a s ním dále pracovat, pro vyplnění některých jeho částí je nutné internetové připojení. Pokud se elektronická žádost otevře přímo v internetovém prohlížeči, nebude možné ji vyplnit.                                                      
 9. Vložit do elektronické žádosti přílohy (čestné prohlášení)
 10. On-line odeslat žádost do termínu dané Výzvy do 12:00 (poledne)
 11. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

 

 

Novinky