Projekty mobility osob / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Základní informace

Každoročně mohou školy v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na projekty s plánem dalšího vzdělávání jejich pracovníků skrze zahraniční mobility. Školy v žádostech popisují plán rozvoje v rámci Evropské unie, tzv. European Development Plan, a plánují aktivity profesního rozvoje svých pracovníků v horizontu 1 roku až 2 let, s ohledem na své i jejich konkrétní a aktuální potřeby.

Organizace oprávěné žádat o grant v sektoru školního vzdělávání naleznete zde. (The list of eligible organizations in English can be found here.)

Podporované aktivity dalšího vzdělávání

Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Před zahájením pobytu poté sepisují vysílající škola, přijímající škola a účastník dohodu specifikující náplň stáže a povinnosti všech stran.

Profesní rozvoj (staff training) umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a to v podobě účasti na kurzech či stínování.

 • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě konkrétních potřeb školy jako instituce a potřeb jejích jednotlivých pracovníků. Konkrétní kurzy vybírá škola pro své pracovníky dle vlastního uvážení v průběhu projektu, v žádosti je uvádí v obecné rovině.
 • Stínování (job-shadowing) probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na školní vzdělávání, jedná se o mobilitu sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Přijímající organizaci si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Před zahájením pobytu poté sepisují vysílající škola, přijímající organizace a účastník dohodu specifikující náplň mobility a povinnosti všech stran.

Délka projektu může být 1 2 roky.

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob ve školním vzdělávání mohou žádat školy aktuálně zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ke dni podávání žádostí:

 • mateřské školy, včetně speciálních
 • základní školy, včetně speciálních a uměleckých
 • střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Nově od Výzvy 2015 může žádost podat i koordinátor konsorcia. Koordinátorem konsorcia mohou být obce, svazky obcí a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni a další zřizovatelé škol (např. ministerstva, církve apod.). Za národní konsorcium je považováno seskupení minimálně 3 organizací z ČR, tj. koordinátor konsorcia + minimálně dvě školy způsobilé v rámci Klíčové akce 1 – mobilita pracovníků škol s přímou organizační vazbou na koordinátora konsorcia.

Země partnerských organizací

Partnerské organizace mohou být z následujících zemí:

 • 28 členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • země EHP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Grantové prostředky

V žádosti předkládá škola plán rozpočtu v souladu s pravidly financování KA1 a stanovenými sazbami. Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení žádosti ponížen. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit costs), tedy paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých mobilit.

 1. Cestovní náklady = příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Částka je stanovena dle vzdálenosti místa vysílající školy a místa konání vzdělávací aktivity (pásmo vzdálenosti se počítá dle kalkulátoru EK) a hradí se z ní cesta účastníků na vzdělávací aktivitu a zpět. Sazba dle vzdálenosti z místa odjezdu do místa určení:
  • 100-499 km: 180 EUR/účastník
  • 500-1999 km: 275 EUR/účastník
  • 2000-2999 km: 360 EUR/účastník
  • 3000-3999 km: 530 EUR/účastník
  • 4000-7999 km: 820 EUR/účastník
  • více než 8000 km: 1100 EUR/účastník
 2. Náklady na organizaci mobilit = příspěvek na náklady přímo spojené s realizací projektu. Jedná se o příspěvek na aktivity školy spojené s přípravou účastníků, jejich monitorováním a podporou během mobilit, následnými aktivitami a šířením dosažených výsledků, případně o jakékoli další náklady nutné pro realizaci projektu mobilit. Příspěvek je udílen ve výši 350 EUR na účastníka, v případě více než 100 účastníků ve výši 200 EUR na účastníka.
 3. Pobytové náklady = příspěvek na pobytové a jiné náklady vzniklé účastníkovi během mobility. Částka je stanovená dle cílové země, paušální sazebník zde.
 4. Kurzovné = příspěvek na poplatky za kurzy. Náklad se týká pouze účasti na kurzech nebo školeních, v případě výukových pobytů a stínování tento náklad nevzniká. Příspěvek může být přidělen ve výši 70 EUR na den a celková částka je omezena maximem 700 EUR na účastníka.
 5. Náklady na účastníky se specifickými potřebami = příspěvek na dodatečné náklady spojené s účastí osob se specifickými potřebami na vzdělávacích aktivitách. Žádost o tento příspěvek je nutné specifikovat již v žádosti, kde škola dle vlastního uvážení vyčíslí předpokládané náklady. Následně jsou tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+ (EN).

Začátek projektového období: mezi 1. červnem 2016 a 31. prosincem 2016

Postup při podání žádosti ve Výzvě 2016

 1. seznámit se s dokumenty Evropské komise
 2. registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes Účastnický portál (databáze žadatelů): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
 3. nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Předkládání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Erasmus+)
 4. ujistit se, že máte nainstalovánu poslední verzi Adobe Readeru: http://get.adobe.com/cz/reader/
 5. stáhnout do PC elektronickou žádost pro danou aktivitu (postupujte dle příručky Předkládání žádostí krok za krokem)
  Elektronická žádost pro Výzvu 2016 ke stažení zde!
 6. sestavit plán vzdělávacích aktivit školy a vyplnit elektronickou žádost
 7. vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 8. vložit do elektronické žádosti přílohy (čestné prohlášení)
 9. on-line odeslat žádost do 2. 2. 2016 do 12:00
 10. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny vždy na těchto webových stránkách, v termínu stanoveném Příručkou k programu. O zveřejnění výsledků budou zároveň všichni žadatelé informováni e-mailem.
 11. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

 

 

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny