Projekty mobility osob / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Základní informace

Každoročně mohou školy v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na projekty s plánem dalšího vzdělávání jejich pracovníků skrze zahraniční mobility. Školy v žádostech popisují plán rozvoje v rámci Evropské unie, tzv. European Development Plan, a plánují aktivity profesního rozvoje svých pracovníků v horizontu 1 roku až 2 let, s ohledem na své i jejich konkrétní a aktuální potřeby.

Aktuální informace k Výzvě 2018 naleznete v šedém rámečku níže. 

 

Informační semináře, webináře a konzultace jsou zveřejněny v sekci "Novinky".

Rozpočet: 35 % navýšení v rámci KA1 v porovnání s Výzvou 2017.

Organizace oprávěné žádat o grant v sektoru školního vzdělávání naleznete zde. (The list of eligible organizations in English can be found here.)

Podporované aktivity dalšího vzdělávání

Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Před zahájením pobytu poté sepisují vysílající škola, přijímající škola a účastník dohodu specifikující náplň stáže a povinnosti všech stran.

Profesní rozvoj (staff training) umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a to v podobě účasti na kurzech či stínování.

 • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě konkrétních potřeb školy jako instituce a potřeb jejích jednotlivých pracovníků. Konkrétní kurzy vybírá škola pro své pracovníky dle vlastního uvážení v průběhu projektu, v žádosti je uvádí v obecné rovině.
 • Stínování (job-shadowing) probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na školní vzdělávání, jedná se o mobilitu sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Přijímající organizaci si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Před zahájením pobytu poté sepisují vysílající škola, přijímající organizace a účastník dohodu specifikující náplň mobility a povinnosti všech stran.

Hledáte partnery nebo téma pro svůj budoucí projekt?

- Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů organizovanými národními agenturami po celé Evropě. Více informací naleznete zde.

- Můžete využít platformu eTwinning nebo portál School Education Gateway (zahrnuje také katalog kurzů).

 

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob ve školním vzdělávání mohou žádat školy aktuálně zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ke dni podávání žádostí:

 • mateřské školy, včetně speciálních
 • základní školy, včetně speciálních a uměleckých
 • střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Od Výzvy 2015 může žádost podat i koordinátor konsorcia. Koordinátorem konsorcia mohou být obce, svazky obcí a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni a další zřizovatelé škol (např. ministerstva, církve apod.). Za národní konsorcium je považováno seskupení minimálně 3 organizací z ČR, tj. koordinátor konsorcia + minimálně dvě školy způsobilé v rámci Klíčové akce 1 – mobilita pracovníků škol s přímou organizační vazbou na koordinátora konsorcia.

Země partnerských organizací

Partnerské organizace mohou být z následujících zemí:

 • 28 členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • země EHP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Grantové prostředky

V žádosti předkládá škola plán rozpočtu v souladu s pravidly financování KA1 a stanovenými sazbami. Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení žádosti ponížen. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit costs), tedy paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých mobilit.

 1. Cestovní náklady = příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Částka je stanovena dle vzdálenosti místa vysílající školy a místa konání vzdělávací aktivity (pásmo vzdálenosti se počítá dle kalkulátoru EK) a hradí se z ní cesta účastníků na vzdělávací aktivitu a zpět. Sazba dle vzdálenosti z místa odjezdu do místa určení.
 2. Náklady na organizaci mobilit = příspěvek na náklady přímo spojené s realizací projektu. Jedná se o příspěvek na aktivity školy spojené s přípravou účastníků, jejich monitorováním a podporou během mobilit, následnými aktivitami a šířením dosažených výsledků, případně o jakékoli další náklady nutné pro realizaci projektu mobilit. Příspěvek je udílen ve výši 350 EUR na účastníka, v případě více než 100 účastníků ve výši 200 EUR na účastníka.
 3. Pobytové náklady = příspěvek na pobytové a jiné náklady vzniklé účastníkovi během mobility. Částka je stanovená dle cílové země. Konkrétní částky ke stažení zde
 4. Kurzovné = příspěvek na poplatky za kurzy. Náklad se týká pouze účasti na kurzech nebo školeních, v případě výukových pobytů a stínování tento náklad nevzniká. Příspěvek může být přidělen ve výši 70 EUR na den a celková částka je omezena maximem 700 EUR na účastníka.
 5. Náklady na účastníky se specifickými potřebami = příspěvek na dodatečné náklady spojené s účastí osob se specifickými potřebami na vzdělávacích aktivitách. Žádost o tento příspěvek je nutné specifikovat již v žádosti, kde škola dle vlastního uvážení vyčíslí předpokládané náklady. Následně jsou tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+ (odkaz níže).

Výzva 2018

Délka trvání projektu: 12 - 24 měsíců

Začátek projektového období: mezi 1. červnem 2018 a 31. prosincem 2018

Postup při podání žádosti:

 1. Seznamte se s Příručkou programu Erasmus+ a dalšími dokumenty Evropské komise.
 2. Registrujte organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes Účastnický portál (databáze žadatelů): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html. V případě, že organizace již má číslo PIC, registraci znovu neprovádějte!
 3. Nahrajte na Účastnický portál (URF) povinné dokumenty (více viz příručka Předkládání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Erasmus+ na záložce Výzva 2018).
 4. Ujistěte se, že máte nainstalovánu správnou verzi Adobe Readeru: http://get.adobe.com/cz/reader/.
 5. Stáhněte si do svého PC elektronický formulář žádosti pro danou aktivitu. Formulář je ke stažení na těchto stránkách. 
 6. Sestavte plán vzdělávacích aktivit školy a vyplňte elektronickou žádost.
 7. Vypočítejte vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
 8. Vložte do elektronické žádosti povinné přílohy (čestné prohlášení). V případě, že o projekt žádá konsorcium je nutné doložit také mandátní pověření podepsané mezi koordinátorem konsorcia a jeho jednotlivými členy. Vzory tohoto pověření je ke stažení zde.
 9. Žádost odešlete on-line do 1. 2. 2018 do 12:00.
 10. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny vždy na těchto webových stránkách, v termínu stanoveném Příručkou k programu. O zveřejnění výsledků budou zároveň všichni žadatelé informováni e-mailem.
 11. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

 

 

Novinky