Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Základní informace

 

Organizace vzdělávající dospělé mohou každoročně předložit žádost o Projekty mobility osob. V rámci těchto projektů může organizace v průběhu projektového období vysílat své zaměstnance do zahraničí na vzdělávací aktivity (mobility). Žádost o grantovou podporu předkládá organizace za své zaměstnance, nikoliv samotný účastník. Naplánované vzdělávací aktivity by měly vést k rozvoji organizace jako celku, nejen samotných zaměstnanců. Strategii rozvoje organizace popisují předkladatelé v žádosti do tzv. Evropského plánu rozvoje.

 Podporované aktivity pro rozvoj pracovníků jsou rozděleny na:

 • výukové/školící pobyty: tato aktivita umožňuje vzdělavatelům dospělých poskytnout výuku nebo školení v partnerské organizaci v zahraničí.
 • profesní rozvoj pracovníků: tato aktivita podporuje profesní rozvoj vzdělavatelů dospělých formou: a) účasti ve strukturovaném kurzu nebo na školení v zahraničí; b) stínování pracovníků či náslechů výuky v jakékoliv relevantní organizaci v zahraničí působící v oblasti vzdělávání dospělých.

Délka projektového období může být 1 až 2 roky.

Začátek projektu: Projekty musí začít mezi 1. 6. - 31. 12. 2018.

Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit?

Do aktivity se mohou zapojit jakékoliv veřejné či soukromé organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých.

Těmito organizacemi mohou být např.:

 • centra či instituty vzdělávání dospělých
 • vzdělávací instituce zaměřené na dospělé se specifickými potřebami
 • vysokoškolské instituce působící v oblasti vzdělávání dospělých
 • soukromé či veřejné, malé, střední a velké podniky včetně tzv. sociálních podniků
 • sociální partneři nebo jiní zástupci z pracovního života včetně obchodních komor a odborných asociací
 • místní, regionální či národní veřejné instituce
 • výzkumné organizace
 • nadace
 • kulturní organizace, knihovny, muzea
 • neziskové organizace a nevládní asociace
 • organizace poskytující kariérové a profesní poradenství

Kdo může podat žádost o grant?

 • Organizace vzdělávající dospělé, která vysílá své pracovníky do zahraničí
 • Organizace vzdělávající dospělé, která plní roli koordinátora národního konsorcia partnerských organizací v oblasti vzdělávání dospělých

Země partnerských organizací

Výjezdy na mobility mohou být realizovány do těchto zemí:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Grantové prostředky

V žádosti předkládá organizace návrh rozpočtu, který musí být v souladu s pravidly financování KA1 a stanovenými sazbami. Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení žádosti ponížen. Částky jsou ve většině nákladových položek stanoveny prostřednictvím jednotkových nákladů (unit costs), tedy paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých mobilit.

Grant  je složen z těchto nákladových položek:

1. Náklady na organizaci mobilit - jedná se o náklady přímo související s realizací mobilit, včetně přípravy, monitorování a podpory účastníků v průběhu mobility. Příspěvek je udílen ve výši 350 EUR na účastníka, v případě více než 100 účastníků ve výši 200 EUR na účastníka.

2. Cestovní náklady - jedná se o příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit, včetně doprovodných osob, na místo konání a zpět. Částka je stanovena dle vzdálenosti místa vysílající organizace a místa konání vzdělávací aktivity (pásmo vzdálenosti se počítá dle kalkulátoru cestovní vzdálenosti). Pro výpočet se použije délka jednosměrné cesty, přestože je částka grantu příspěvkem na cestu tam i zpět. Sazba dle vzdálenosti z místa odjezdu do místa určení je následující:

Sazba dle vzdálenosti z místa odjezdu do místa určení:

 • 10 - 99 km: 20 EUR/účastník
 • 100-499 km: 180 EUR/účastník
 • 500-1999 km: 275 EUR/účastník
 • 2000-2999 km: 360 EUR/účastník
 • 3000-3999 km: 530 EUR/účastník
 • 4000-7999 km: 820 EUR/účastník
 • více než 8000 km: 1100 EUR/účastník

3. Pobytové náklady - jedná se o náklady, které přímo souvisejí s výdaji účastníků na pobyt v průběhu dané mobility, a to včetně doprovodných osob. Částka je stanovena na základě délky mobility (pokud je to nutné, tak včetně jednoho dne na cestu před zahájením aktivity a jednoho dne po jejím skončení) a pobytových sazeb cílové země. 

4. Kurzovné - jedná se o náklady související s účastnickými poplatky za kurzy. Náklad se týká pouze účasti na kurzech nebo školeních, v případě výukových pobytů a stínování tento náklad nevzniká. Příspěvek může být přidělen ve výši 70 EUR pro účastníka na den, avšak celková částka je omezena maximem 700 EUR na účastníka.

5. Zvýšené náklady pro osoby se specifickými potřebami - jedná se o další náklady přímo související s osobami se zdravotním postižením a s doprovodnými osobami. Žádost o tento příspěvek je nutné specifikovat již v žádosti, kde organizace dle vlastního uvážení vyčíslí předpokládané náklady. Následně jsou tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.

6. Mimořádné náklady - jedná se buď o náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji národní agentura vyžaduje, nebo o náklady související s dodatečnými prostředky na zvýšené cestovní výdaje účastníků z nejvzdálenějších regionů, zámořských zemí a oblastí.  

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+.

Postup při podání žádosti

 1. Seznamte se s dokumenty Evropské komise
 2. Registrujte organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes Účastnický portál (databáze žadatelů): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html. Instruktážní video k registraci v češtině.
 3. Nahrajte na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Podávání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Erasmus+)
 4. Ujistěte se, že máte nainstalovánu poslední verzi Adobe Readeru: http://get.adobe.com/cz/reader/
 5. Stáhněte do PC elektronickou žádost pro danou aktivitu (Formulář žádosti pro Výzvu 2018 naleznete v sekci Dokumenty a formuláře.). Postupujte dle příručky Podávání žádostí krok za krokem)
 6. Vypočítejte vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru cestovní vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 7. Vyplňte elektronickou žádost včetně popisu jednotlivých mobilit a Evropského rozvojového plánu organizace. 
 8. Vložte do elektronické žádosti přílohy (čestné prohlášení)
 9. Odešlete žádost on-line nejpozději do 1. února 2018 do 12:00 (poledne).
 10. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

 

 

 

V případě zájmu o podrobnější informace poskytujeme osobní konzultace, na které je třeba se předem domluvit (telefonicky nebo e-mailem viz záložka "Kontakty").

Konzultační hodiny k projektovým aktivitám:

Pondělí 13:00-17:00

Středa  12:00-15:00

 

 

 

Novinky