Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 – strategická partnerství umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Základní informace

 

Strategická partnerství by měla zahrnovat nejvhodnější a co nejrozmanitější škálu partnerů s cílem využít jejich odlišných zkušeností, profilů a specifických odborných znalostí při vytváření relevantních a vysoce kvalitních výstupů projektu.

Délka projektu může být od 12 do 36 měsíců.

Období trvání projektu je:

 •    pro tříleté projekty od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020  
 •    kratší projekty mohou začínat od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017    

Termín pro předkládání žádostí je 29. března 2017, 12:00 hodin bruselského času.

Žádost předkládá pouze koordinátor projektu, a to elektronicky národní agentuře spravující program Erasmus+ ve své zemi. V případě schválení žádosti koordinátor obdrží grant pro celé partnerství a příslušnou část grantu následně poskytuje ostatním partnerským organizacím.

Více informací naleznete v:

Rozlišujeme následující dva typy partnerství:

1. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací     (alokace - 65 % z přiděleného rozpočtu pro KA2 odborné vzdělávání a příprava):

U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově vytvořených výstupů či inovativních myšlenek. Žadatelé mají možnost požádat o grant v rámci rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“ za účelem podpory inovativnosti této klíčové akce.

2. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe (alokace - 35 % z přiděleného rozpočtu pro KA2  odborné vzdělávání a příprava):

Hlavním cílem je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“. Tato partnerství nemohou žádat o rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“. Zároveň počet "Mezinárodních vzdělávacích aktivit" nesmí překročit 100 účastníků za všechny organizace dohromady (včetně doprovodných osob).

Kdo se může zapojit?

Předložit žádost o grant nebo se zapojit do projektu jako partneři mohou soukromé i veřejné organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání např.:

 • školy (učiliště, střední a vyšší odborné školy, vysoké školy)
 • podniky
 • neziskové organizace
 • vzdělávací instituce
 • subjekty zaměřené na kariérové a profesní poradenství
 • sociální partneři
 • výzkumná střediska
 • nadace
 • místní a regionální orgány atd.

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.

Programové země, které se mohou zapojit do strategických partnerství:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

V důkladně odůvodněných případech se mohou do strategických partnerství zapojit i další země z celého světa (tzv. partnerské země), avšak jejich přínos pro projekt musí být zdůvodněn v žádosti, jejich účast musí být pro projekt nezbytná a musí mít vysokou přidanou hodnotu.

 

Hledáte partnery nebo téma pro svůj budoucí projekt? Inspiraci můžete najít na některém ze seminářů organizovaných dalšími národními agenturami po celé Evropě. Více informací naleznete zde.

Projektové aktivity

Strategická partnerství se mohou zaměřit na:

 • výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci, sdílení příkladů dobré praxe
 • zvýšení kvality vzdělávacích aktivit a mezinárodního rozměru odborného vzdělávání
 • spolupráci pro inovace, nové přístupy k odbornému vzdělávání
 • tvorby společných vzdělávacích programů
 • spolupráci i napříč sektory vzdělávání
 • spolupráci se sektorem zaměstnavatelů, podnikání

V rámci projektu mohou být naplánovány mezinárodní vzdělávací aktivity jednotlivců z organizací zapojených do projektu, ale pouze takové, které úzce souvisí s plněním projektových cílů a jsou pro jejich dosažení nezbytné.

Cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce, nikoliv mobility.

Inspiraci můžete nalézt na Platformě pro šíření výsledků programu Erasmus+.

Grantové prostředky

Maximální grant EU na projekt činí 150 000 eur na rok.

Rozpočet se ve většině položek stanoví na základě jednotkových nákladů.

Grant je složen z těchto rozpočtových položek (v závislosti na zvoleném typu partnerství):

 1. projektové řízení a organizace
 2. mezinárodní projektová setkání
 3. mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů
 4. organizace diseminačních akcí
 5. mimořádné náklady
 6. náklady na účastníky se specifickými potřebami
 7. náklady na mezinárodní vzdělávací aktivity
  • cestovní náklady
  • pobytové náklady
  • jazyková příprava

Spolufinancování není povinné (výjimkou je nákladová položka mimořádné náklady, zde je povinné spolufinancování ve výši 25 % této položky, partnerství může obdržet maximálně 50 000 eur).

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit a výstupů.

 

Postup při podání žádosti

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise
 2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes účastnický portál (Participant Portal): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html. Instruktážní video k registraci si můžete prohlédnout zde: http://vimeo.com/kameramancz/review/87928997/fcc3e68294
 3. Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Technical Guidelines nebo Příručka k programu Erasmus+)
 4. Ujistit se, že máte nainstalovánu poslední verzi Adobe Readeru: http://get.adobe.com/cz/reader/
 5. Stáhnout do PC elektronickou žádost pro KA2 – Strategic partnerships for Vocational Education and Training. Postup při vyplňování žádosti naleznete v příručce Předkládání žádosti krok za krokem.
 6. V případě plánování partnerských setkání nebo vzdělávacích aktivit vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 7. Vyplnit elektronickou žádost. V případě, že plánujete partnerství napříč různými oblastmi vzdělávání, použijte žádost příslušnou tomu sektoru vzdělávání, který ve Vašem projektovém záměru převažuje.
 8. Vložit do elektronické žádosti povinné přílohy (Declaration of Honour, Timetable of activities, Mandates)
 9. On-line předložit žádost do 29. 3. 2017 do 12:00 (žádost předkládá pouze koordinátor)
 10. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

(Více instrukcí naleznete v příručce Technical Guidelines).

 

 

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny