Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

Základní informace

Strategická partnerství v sektoru školního vzdělávání

Organizace oprávěné žádat o grant v sektoru školního vzdělávání naleznete zde. (The list of eligible organizations in English can be found here.)

Rozlišujeme následující typy partnerství (zjednodušený přehled zde):

A) v závislosti na jejich obsahu:

1. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací (alokace - 20% z přiděleného rozpočtu KA2 pro školní vzdělávání):

U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově vytvořených výstupů či inovativních myšlenek. Žadatelé mají možnost požádat o grant v rámci rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“ za účelem podpory inovativnosti této klíčové akce. O tento typ partnerství mohou žádat pouze Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání.

2. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe (alokace - 80% z přiděleného rozpočtu KA2 pro školní vzdělávání):

Hlavním cílem je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“. Tato partnerství nemohou žádat o rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“. Zároveň počet "Mezinárodních vzdělávacích aktivit" nesmí překročit 100 účastníků za všechny organizace dohromady (včetně doprovodných osob). Strategická partnerství pouze mezi školami mohou žádat pouze o tento typ partnerství.

B) v závislosti na složení zapojených organizací:

1. Strategická partnerství pouze mezi školami umožňují mateřským, základním a středním školám aktuálně zapsaným v Rejstříku MŠMT ke dni podávání žádostí realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. Jedná se o nástupnickou aktivitu Partnerství škol a Individuální mobility žáků Comenius. V rámci projektů plánovaných na 12 až 36 měsíců mohou školy ze dvou a více zemí spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit i mimo zapojené školy. V průběhu projektu se zástupci škol mohou setkávat na projektových schůzkách na jednotlivých školách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit. V případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách. V případě pracovníků škol se jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilitu v podobě pracovní stáže. Partnerství pouze mezi školami mají oproti všem ostatním typům strategických partnerství v programu Erasmus+ specifická pravidla financování, umožňující každé ze zapojených škol spravovat svůj podíl na grantových prostředcích samostatně.

2. Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání umožňují jak školám, tak i dalším institucím navázaným svou činností na školský sektor, spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problému školského sektoru, vyvíjení nových metodik apod. Zapojenými institucemi mohou být vedle mateřských, základních a středních škol např. pedagogické fakulty, organizace zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků, zřizovatelé škol, pedagogicko-psychologické poradny, školní inspekce, neziskové organizace navázané na školní vzdělávání, organizace činné na trhu práce, zájmová sdružení apod. V rámci projektů plánovaných na 12 až 36 měsíců mohou partnerské instituce ze tří a více zemí spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit. V průběhu projektu se zástupci institucí mohou setkávat na projektových schůzkách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit, jedná se o krátkodobá společná školení a dlouhodobou mobilitu v podobě pracovní stáže. V případě partnerství většího rozsahu lze žádat o další grantové položky, určené na práci na výstupech projektu, organizaci velkých národních či mezinárodních konferencí a mimořádné náklady ve formě subdodávek a vybavení. Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědný koordinátor, kterého si mezi sebou partnerské instituce volí před podáním žádosti.

Žádost předkládá pouze koordinátor projektu, a to pouze elektronicky národní agentuře spravující program Erasmus+ ve své zemi.

 

Hledáte partnery nebo téma pro svůj budoucí projekt?

- Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů organizovanými národními agenturami po celé Evropě. Více informací naleznete zde.

- Využít můžete také platformu eTwinning nebo portál School Education Gateway.

 

Grantové prostředky

V žádosti předkládá škola plán rozpočtu v souladu s pravidly financování KA2 a stanovenými sazbami. Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení ponížen. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit costs), tedy paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých aktivit a mobilit.

Přehled jednotlivých grantových položek a sazeb naleznete v Příručce k programu Erasmus+ na záložce Výzva 2017.

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit a výstupů.

Výzva 2017

Délka trvání projektu: 12 - 36 měsíců

Období trvání projektu je:

  • pro projekty v délce 36 měsíců:
    • začátek 1. 9. 2017
    • konec 31. 8. 2020
  • pro kratší projekty:
    • začátek v rozmezí od 1. 9. 2017 do 31.12.2017
    • konec v rozmezí od 31. 8. 2018 do 31. 8. 2020

Postup při podání žádosti:

1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise

2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes účastnický portál (Participant Portal): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html. Partnerské instituce se musí zaregistrovat také.

3. Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Předkládání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Erasmus+ na záložce Výzva 2017)

4. Ujistit se, že máte nainstalovánu poslední verzi Adobe Readeru: http://get.adobe.com/cz/reader/

5. Stáhněte si do svého PC elektronický formulář žádosti pro danou aktivitu. Formulář žádosti pro Výzvu 2017 je ke stažení na záložce Dokumenty a formuláře.

6. Vyplnit příslušnou elektronickou žádost.

7. V případě plánování partnerských setkání nebo vzdělávacích aktivit vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

8. Vložit do elektronické žádosti povinné přílohy:

     - Strategická partnerství pouze mezi školami: čestné prohlášení, časový harmonogram

     - Strategická partnerství různých institucí v oblasti školního vzdělávání: čestné prohlášení, časový harmonogram, mandáty

Časový harmonogram a mandáty jsou ke stažení v záložce Výzva 2017.

9. On-line předložit žádost do 29. 3. 2017 do 12:00 (žádost předkládá pouze koordinátor)

10. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny vždy na těchto webových stránkách, v termínu stanoveném Příručkou k programu. O zveřejnění výsledků budou zároveň všichni žadatelé informováni e-mailem.

11. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

 

 

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny