Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

Základní informace

Strategická partnerství ve školním sektoru

Organizace oprávěné žádat o grant v sektoru školního vzdělávání naleznete zde. (The list of eligible organizations in English can be found here.)

Rozlišujeme následující typy partnerství (zjednodušený přehled zde):

A) v závislosti na jejich obsahu:

1. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací (alokace - 20% z přiděleného rozpočtu KA2 pro školní vzdělávání):

U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově vytvořených výstupů či inovativních myšlenek. Žadatelé mají možnost požádat o grant v rámci rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“ za účelem podpory inovativnosti této klíčové akce. O tento typ partnerství mohou žádat pouze Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání.

2. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe (alokace - 80% z přiděleného rozpočtu KA2 pro školní vzdělávání):

Hlavním cílem je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“. Tato partnerství nemohou žádat o rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“. Zároveň počet "Mezinárodních vzdělávacích aktivit" nesmí překročit 100 účastníků za všechny organizace dohromady (včetně doprovodných osob). Strategická partnerství pouze mezi školami a Strategická partnerství regionální spolupráce mohou žádat pouze o tento typ partnerství.

 

B) v závislosti na složení zapojených organizací:

1. Strategická partnerství pouze mezi školami umožňují mateřským, základním a středním školám aktuálně zapsaným v Rejstříku MŠMT ke dni podávání žádostí realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. Jedná se o nástupnickou aktivitu Partnerství škol a Individuální mobility žáků Comenius. V rámci projektů plánovaných na 12 až 36 měsíců mohou školy ze dvou a více zemí spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit i mimo zapojené školy. V průběhu projektu se zástupci škol mohou setkávat na projektových schůzkách na jednotlivých školách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit. V případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách. V případě pracovníků škol se jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilitu v podobě pracovní stáže. Partnerství pouze mezi školami mají oproti všem ostatním typům strategických partnerství v programu Erasmus+ specifická pravidla financování, umožňující každé ze zapojených škol spravovat svůj podíl na grantových prostředcích samostatně.

2. Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání umožňují jak školám, tak i dalším institucím navázaným svou činností na školský sektor, spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problému školského sektoru, vyvíjení nových metodik apod. Zapojenými institucemi mohou být vedle mateřských, základních a středních škol např. pedagogické fakulty, organizace zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků, zřizovatelé škol, pedagogicko-psychologické poradny, školní inspekce, neziskové organizace navázané na školní vzdělávání, organizace činné na trhu práce, zájmová sdružení apod. V rámci projektů plánovaných na 12 až 36 měsíců mohou partnerské instituce ze tří a více zemí spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit. V průběhu projektu se zástupci institucí mohou setkávat na projektových schůzkách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit, jedná se o krátkodobá společná školení a dlouhodobou mobilitu v podobě pracovní stáže. V případě partnerství většího rozsahu lze žádat o další grantové položky, určené na práci na výstupech projektu, organizaci velkých národních či mezinárodních konferencí a mimořádné náklady ve formě subdodávek a vybavení. Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědný koordinátor, kterého si mezi sebou partnerské instituce volí před podáním žádosti.

3. Strategická partnerství regionální spolupráce umožňují zřizovatelům škol na místní a regionální úrovni spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v dotčených regionech, sdílet zkušenosti, hledat řešení aktuálních problémů školního vzdělávání v daných regionech, vyvíjet nové metodiky apod. Žadateli mohou být v České republice kraje, obce či svazky obcí. Na každé straně se dále mohou zapojit školy (mateřská, základní či střední školy zapsané v Rejstříku škol MŠMT) a další instituce navázané na školní vzdělávání v regionu a konkrétní téma projektu (např. instituce zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků, zájmové sdružení, knihovna, pedagogicko-psychologická poradna, hospodářská komora, kulturní instituce, sportovní oddíl). V rámci projektů plánovaných na 12 až 36 měsíců mohou partnerské regiony dvou a více zemí spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit. V průběhu projektu se zástupci institucí mohou setkávat na projektových schůzkách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit, jedná se o krátkodobá společná školení a dlouhodobou mobilitu v podobě pracovní stáže. Zapojené školy mohou realizovat také krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty žáků. Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědný koordinátor, kterého si mezi sebou partnerské regiony volí před podáním žádosti. Čerpat finanční prostředky mohou všechny zapojené organizace.

Délka projektu může být 12 až 36 měsíců. 

Žádost předkládá pouze koordinátor projektu, a to pouze elektronicky národní agentuře spravující program Erasmus+ ve své zemi.

Grantové prostředky

V žádosti předkládá škola plán rozpočtu v souladu s pravidly financování KA2 a stanovenými sazbami. Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení ponížen. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit costs), tedy paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých aktivit a mobilit.

Přehled jednotlivých grantových položek a sazeb naleznete v Příručce k programu Erasmus+.

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit a výstupů.

Postup při podání žádosti ve Výzvě 2016

Období trvání projektu je:

 • pro tříleté projekty
  • začátek 1. 9. 2016
  • konec 31. 8. 2019
 • pro kratší projekty
  • začátek v rozmezí od 1. 9. 2016 do 31.12.2016
  • konec v rozmezí od 31. 8. 2017 do 31. 8. 2019
 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise
 2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes účastnický portál (Participant Portal): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html.
 3. Partnerské instituce se musí zaregistrovat také.
 4. Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Předkládání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Erasmus+)
 5. Ujistit se, že máte nainstalovánu poslední verzi Adobe Readeru: http://get.adobe.com/cz/reader/
 6. Stáhnout do PC elektronickou žádost pro KA2 (postupujte dle příručky Předkládání žádostí krok za krokem)
 7. Vyplnit příslušnou elektronickou žádost.
 8. V případě plánování partnerských setkání nebo vzdělávacích aktivit vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 9. Vložit do elektronické žádosti povinné přílohy (Declaration of Honour, Template for the timetable of activities, Mandates)
 10. On-line předložit žádost do 31. 3. 2016 do 12:00 (žádost předkládá pouze koordinátor)
 11. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny vždy na těchto webových stránkách, v termínu stanoveném Příručkou k programu. O zveřejnění výsledků budou zároveň všichni žadatelé informováni e-mailem.
 12. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

 

 

 

 

 

Novinky