Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

Základní informace

Mateřské, základní, střední školy a další instituce mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) realizovat strategická partnerství. 

Organizace oprávěné žádat o grant v sektoru školního vzdělávání naleznete zde. (The list of eligible organizations in English can be found here.)

Aktuální informace k Výzvě 2018 jsou zveřejněny v textu a v šedém rámečku níže. 

Termín pro podávání žádostí pro projekty Partnerství škol byl prodloužen do 23. 3. 2018 do 12:00 hodin (bruselského času). Více informací zde.

(Termín pro žádosti Strategických partnerství různých i neškolních institucí zůstává stejný, tedy 21. 3. 2018, 12:00)

 

Informační semináře, webináře a konzultace jsou zveřejněny v sekci "Novinky".

Rozpočet: 40 % navýšení v rámci KA2 v porovnání s Výzvou 2017.

 

Rozlišujeme dva základní typy partnerství: 

1. Partnerství škol (oprávněnými institucemi jsou pouze školy zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT)

2. Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání (oprávněnými žadateli jsou školy a další instituce, které mají působnost v oblasti školního vzdělávání)

 

1. Partnerství škol (School exchange partnerships)

(alokace 65% z přiděleného rozpočtu pro KA2 ve školním sektoru)

NOVÝ ZJEDNODUŠENÝ TYP PROJEKTŮ PRO ŠKOLY PRO ROK 2018. Tento typ projektů navazuje na "Projekty pouze mezi školami" z předchozích Výzev a umožňuje mateřským, základním a středním školám aktuálně zapsaným v Rejstříku MŠMT ke dni podávání žádostí realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. V rámci těchto projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Veškeré výstupy projektů jsou následně šířeny i mimo zapojené školy. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit. V případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách. V případě pracovníků škol se jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilitu v podobě pracovní stáže.

Výhody tohoto typu partnerství:  

 • minimální počet partnerů: 2
 • zvýšená podpora mobilit učitelů a žáků;
 • zjednodušená a kratší žádost o grant;
 • specifická pravidla financování, umožňující každé ze zapojených škol spravovat svůj podíl na grantových prostředcích samostatně (tzn. žádost o projekt podává pouze koordinátorská škola, ale v případě schválení uzavírá každá škola grantovou smlouvu se svoji národní agenturou a každá škola obdrží svůj podíl grantu);

 

POZOR! Specifická kritéria:

 • délka projektu: 12 - 24 měsíců (pouze v případě realizace dlouhodobých mobilit je možné realizovat projekty v rozmezí 24-36 měsíců)
 • maximální počet partnerů: 6 (vždy se musí jednat o školy z tzv. "programových zemí" programu Erasmus+, tzn. členské státy EU + Norsko, Island, Turecko, Lichtenštejnsko, Makedonie)
 • Rozpočet - v rámci tohoto typu projektů je možné žádat o příspěvek pouze v rámci 4 rozpočtových kategorií
  • Projektové řízení a organizace - slouží k financování veškerých aktivit spojených s realizací, administrací a organizací projektu
  • Mezinárodní vzdělávací aktivity - slouží k financování cestovních a pobytových nákladů učitelů a žáků v rámci níže uvedených mobilit
   • Krátkodobé výměnné pobyty žáků (3 dny až 2 měsíce)
   • Krátkodobá společná školení pracovníků (3 dny až 2 měsíce)
   • Dlouhodobé mobility žáků (2 - 12 měsíců)
   • Dlouhodobé mobility učitelů (2 - 12 měsíců)
  • Náklady na účastníky se specifickými potřebami - musí být předem zdůvodněno v žádosti o grant!
  • Mimořádné náklady - musí být předem zdůvodněno v žádosti o grant!
 • Maximální výše grantu: 16 500 EUR pro jednu školu na jeden rok (na základě tohoto "vzorce" se spočítá maximální výše grantu pro celý projekt, konkrétní rozdělení mezi jednotlivé partnery záleží následně na zapojených školách)

(Není možné žádat o grant v rámci položek "Mezinárodní projektová setkání", "Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů" a "Diseminační akce". Bližší podrobnosti o rozpočtu jsou uvedeny v Příručce k programu Erasmus+ pro Výzvu 2018.)

 

2. Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání

Tyto projekty umožňují jak školám, tak i dalším institucím navázaným svou činností na sektor školního vzdělávání, spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problému školského sektoru, vyvíjení nových metodik apod. Zapojenými institucemi mohou být vedle mateřských, základních a středních škol např. pedagogické fakulty, organizace zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků, zřizovatelé škol, pedagogicko-psychologické poradny, školní inspekce, neziskové organizace navázané na školní vzdělávání, organizace činné na trhu práce, zájmová sdružení apod. V rámci projektů plánovaných na 12 až 36 měsíců mohou partnerské instituce ze tří a více zemí spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit. V průběhu projektu se zástupci institucí mohou setkávat na projektových schůzkách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit, jedná se o krátkodobá společná školení a dlouhodobou mobilitu v podobě pracovní stáže. V případě partnerství většího rozsahu lze žádat o další grantové položky, určené na práci na výstupech projektu, organizaci velkých národních či mezinárodních konferencí a mimořádné náklady ve formě subdodávek a vybavení. Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědný koordinátor, kterého si mezi sebou partnerské instituce volí před podáním žádosti.

A. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací (alokace - 20% z přiděleného rozpočtu KA2 pro školní vzdělávání):

U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově vytvořených výstupů či inovativních myšlenek. Žadatelé mají možnost požádat o grant v rámci rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“ za účelem podpory inovativnosti této klíčové akce. 

B. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe (alokace - 15% z přiděleného rozpočtu KA2 pro školní vzdělávání):

Hlavním cílem je umožnit školám a dalším organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“. Tato partnerství nemohou žádat o rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“. 

 

Hledáte partnery nebo téma pro svůj budoucí projekt?

- Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů organizovanými národními agenturami po celé Evropě. Více informací naleznete zde.

- Využít můžete také platformu eTwinning nebo portál School Education Gateway.

 

Grantové prostředky

V žádosti předkládá škola plán rozpočtu v souladu s pravidly financování KA2 a stanovenými sazbami. Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení ponížen. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit costs), tedy paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých aktivit a mobilit.

Přehled jednotlivých grantových položek a sazeb naleznete v Příručce k programu Erasmus+ (odkaz níže).

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit a výstupů.

Výzva 2018

Délka trvání projektu: 12 - 24/36 měsíců (viz výše - Specifická kritéria pro projekty Partnerství škol)

Období trvání projektu je:

 • pro projekty v délce 36 měsíců:
  • začátek 1. 9. 2018
  • konec 31. 8. 2021
 • pro kratší projekty:
  • začátek v rozmezí od 1. 9. 2018 do 31.12.2018
  • konec v rozmezí od 31. 8. 2019 do 31. 8. 2021

Postup při podání žádosti:

1. Seznámit se s Příručkou programu Erasmus+ a dalšími dokumenty Evropské komise

2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes účastnický portál (Participant Portal): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html. Partnerské instituce se musí zaregistrovat také.

3. Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Předkládání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Erasmus+ na záložce Výzva 2018)

4. Vyplnit formulář žádosti

- pro Partnerství škol zde

- pro Strategická partnerství různých i neškolních institucí zde.

5. V případě plánování partnerských setkání nebo vzdělávacích aktivit vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.

6. Vložit do žádosti povinné přílohy:

     - Partnerství škol: čestné prohlášení

     - Strategická partnerství různých institucí v oblasti školního vzdělávání: čestné prohlášení, časový harmonogram, mandátní pověření

Časový harmonogram a mandáty jsou ke stažení na záložce Výzva 2018.

7. On-line předložit žádost:

      - Partnerství škol: do 23. 3. 2018 do 12:00 (žádost předkládá pouze koordinátor)

      - Strategická partnerství různých institucí v oblasti školního vzdělávání: do 21. 3. 2018 do 12:00 (žádost předkládá pouze koordinátor)

8. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny vždy na těchto webových stránkách, v termínu stanoveném Příručkou k programu. O zveřejnění výsledků budou zároveň všichni žadatelé informováni e-mailem.

9. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

 

 

Novinky