Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

Základní informace

Mateřské, základní, střední školy a další instituce mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) realizovat strategická partnerství. 

Organizace oprávěné žádat o grant v sektoru školního vzdělávání naleznete zde. (The list of eligible organizations in English can be found here.)

Aktuální informace k Výzvě 2018 jsou zveřejněny v textu a v šedém rámečku níže. 

Informační semináře, webináře a konzultace jsou zveřejněny v sekci "Novinky".

Rozpočet: 40 % navýšení v rámci KA2 v porovnání s Výzvou 2017.

 

Rozlišujeme dva základní typy partnerství: 

1. Partnerství škol (oprávněnými institucemi jsou pouze školy zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT)

2. Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání (oprávněnými žadateli jsou školy a další instituce, které mají působnost v oblasti školního vzdělávání)

 

1. Partnerství škol (School exchange partnerships)

(alokace 65% z přiděleného rozpočtu pro KA2 ve školním sektoru)

NOVÝ ZJEDNODUŠENÝ TYP PROJEKTŮ PRO ŠKOLY PRO ROK 2018. Tento typ projektů navazuje na "Projekty pouze mezi školami" z předchozích Výzev a umožňuje mateřským, základním a středním školám aktuálně zapsaným v Rejstříku MŠMT ke dni podávání žádostí realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. V rámci těchto projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Veškeré výstupy projektů jsou následně šířeny i mimo zapojené školy. V průběhu projektu se zástupci škol mohou setkávat na projektových schůzkách na jednotlivých školách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit. V případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách. V případě pracovníků škol se jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilitu v podobě pracovní stáže.

Výhody tohoto typu partnerství:  

 • minimální počet partnerů: 2
 • zvýšená podpora mobilit učitelů a žáků;
 • zjednodušená a kratší žádost o grant;
 • specifická pravidla financování, umožňující každé ze zapojených škol spravovat svůj podíl na grantových prostředcích samostatně (tzn. žádost o projekt podává pouze koordinátorská škola, ale v případě schválení uzavírá každá škola grantovou smlouvu se svoji národní agenturou a každá škola obdrží svůj podíl grantu);

 

POZOR! Specifická kritéria:

 • délka projektu: 12 - 24 měsíců (pouze v případě realizace dlouhodobých mobilit je možné realizovat projekty v rozmezí 24-36 měsíců)
 • maximální počet partnerů: 6 (vždy se musí jednat o školy z tzv. "programových zemí" programu Erasmus+, tzn. členské státy EU + Norsko, Island, Turecko, Lichtenštejnsko, Makedonie)
 • Rozpočet - v rámci tohoto typu projektů je možné žádat o příspěvek pouze v rámci 4 rozpočtových kategorií
  • Projektové řízení a organizace - slouží k financování veškerých aktivit spojených s realizací, administrací a organizací projektu
  • Mezinárodní vzdělávací aktivity - slouží k financování cestovních a pobytových nákladů učitelů a žáků v rámci níže uvedených mobilit
   • Krátkodobé výměnné pobyty žáků (3 dny až 2 měsíce)
   • Krátkodobá společná školení pracovníků (3 dny až 2 měsíce)
   • Dlouhodobé mobility žáků (2 - 12 měsíců)
   • Dlouhodobé mobility učitelů (2 - 12 měsíců)
  • Náklady na účastníky se specifickými potřebami - musí být předem zdůvodněno v žádosti o grant!
  • Mimořádné náklady - musí být předem zdůvodněno v žádosti o grant!
 • Maximální výše grantu: 16 500 EUR pro jednu školu na jeden rok

(Není možné žádat o grant v rámci položek "Mezinárodní projektová setkání", "Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů" a "Diseminační akce". Bližší podrobnosti o rozpočtu jsou uvedeny v Příručce k programu Erasmus+ pro Výzvu 2018.)

 

2. Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání

Tyto projekty umožňují jak školám, tak i dalším institucím navázaným svou činností na sektor školního vzdělávání, spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problému školského sektoru, vyvíjení nových metodik apod. Zapojenými institucemi mohou být vedle mateřských, základních a středních škol např. pedagogické fakulty, organizace zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků, zřizovatelé škol, pedagogicko-psychologické poradny, školní inspekce, neziskové organizace navázané na školní vzdělávání, organizace činné na trhu práce, zájmová sdružení apod. V rámci projektů plánovaných na 12 až 36 měsíců mohou partnerské instituce ze tří a více zemí spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit. V průběhu projektu se zástupci institucí mohou setkávat na projektových schůzkách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit, jedná se o krátkodobá společná školení a dlouhodobou mobilitu v podobě pracovní stáže. V případě partnerství většího rozsahu lze žádat o další grantové položky, určené na práci na výstupech projektu, organizaci velkých národních či mezinárodních konferencí a mimořádné náklady ve formě subdodávek a vybavení. Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědný koordinátor, kterého si mezi sebou partnerské instituce volí před podáním žádosti.

A. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací (alokace - 20% z přiděleného rozpočtu KA2 pro školní vzdělávání):

U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově vytvořených výstupů či inovativních myšlenek. Žadatelé mají možnost požádat o grant v rámci rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“ za účelem podpory inovativnosti této klíčové akce. 

B. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe (alokace - 15% z přiděleného rozpočtu KA2 pro školní vzdělávání):

Hlavním cílem je umožnit školám a dalším organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“. Tato partnerství nemohou žádat o rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“. 

 

Hledáte partnery nebo téma pro svůj budoucí projekt?

- Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů organizovanými národními agenturami po celé Evropě. Více informací naleznete zde.

- Využít můžete také platformu eTwinning nebo portál School Education Gateway.

 

Grantové prostředky

V žádosti předkládá škola plán rozpočtu v souladu s pravidly financování KA2 a stanovenými sazbami. Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení ponížen. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit costs), tedy paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých aktivit a mobilit.

Přehled jednotlivých grantových položek a sazeb naleznete v Příručce k programu Erasmus+ (odkaz níže).

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit a výstupů.

Výzva 2018

Délka trvání projektu: 12 - 24/36 měsíců (viz výše - Specifická kritéria pro projekty Partnerství škol)

Období trvání projektu je:

 • pro projekty v délce 36 měsíců:
  • začátek 1. 9. 2018
  • konec 31. 8. 2021
 • pro kratší projekty:
  • začátek v rozmezí od 1. 9. 2018 do 31.12.2018
  • konec v rozmezí od 31. 8. 2019 do 31. 8. 2021

Postup při podání žádosti:

1. Seznámit se s Příručkou programu Erasmus+ a dalšími dokumenty Evropské komise

2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes účastnický portál (Participant Portal): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html. Partnerské instituce se musí zaregistrovat také.

3. Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Předkládání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Erasmus+ na záložce Výzva 2018)

4. Vyplnit formulář žádosti

- pro Partnerství škol zde

- pro Strategická partnerství různých i neškolních institucí zde.

5. V případě plánování partnerských setkání nebo vzdělávacích aktivit vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.

6. Vložit do žádosti povinné přílohy:

     - Partnerství škol: čestné prohlášení, časový harmonogram

     - Strategická partnerství různých institucí v oblasti školního vzdělávání: čestné prohlášení, časový harmonogram, mandáty

Časový harmonogram a mandáty jsou ke stažení na záložce Výzva 2018.

7. On-line předložit žádost do 21. 3. 2018 do 12:00 (žádost předkládá pouze koordinátor)

8. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny vždy na těchto webových stránkách, v termínu stanoveném Příručkou k programu. O zveřejnění výsledků budou zároveň všichni žadatelé informováni e-mailem.

9. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

 

 

Novinky