Projekty spolupráce / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Strategické partnerství (KA2) nabízí příležitost organizacím působícím v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických oblastech ke spolupráci za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím.

 

Základní informace

Ve výzvě 2016 bude 100 % rozpočtu přiděleného na Strategická partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání přiděleno na Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe v oblasti vysokoškolského vzdělávání nebudou finančně podpořena.

 

Kdo se může zapojit?

Předložit žádost o grant může jakákoliv organizace založená v programové zemi. Zapojit se do projektu jako partneři mohou jakékoliv veřejné nebo soukromé organizace založené v programové zemi nebo v jakékoliv partnerské zemi na světě, např.:

 • vysoká škola (vysokoškolská instituce z programové země musí vlastnit Erasmus Charter for Higher Education - ECHE)
 • státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků)
 • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni
 • sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů
 • výzkumná instituce
 • nadace
 • škola/školské zařízení/vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání dospělých)
 • neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace
 • subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.

Programové země, které se mohou zapojit do strategických partnerství:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Ve výjimečných a důkladně odůvodněných případech se mohou do strategických partnerství zapojit i další země z celého světa (tzv. partnerské země), avšak jejich přínos pro projekt musí být zdůvodněn v žádosti, jejich účast musí být pro projekt nezbytná a musí mít vysokou přidanou hodnotu.

Projektové aktivity

Strategická partnerství se mohou zaměřit na tyto aktivity:

 • kombinovaná mobilita
 • intenzivní studijní programy
 • krátkodobá společná školení zaměstnanců
 • dlouhodobé výukové pobyty a školení

Cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce, nikoliv realizace mobility.

Grantové prostředky

Maximální grant EU na projekt činí 150 000 eur na rok.

Rozpočet se ve většině položek stanoví na základě jednotkových nákladů.

Grant je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. projektové řízení a organizace
 2. mezinárodní projektová setkání
 3. mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů
 4. organizace diseminačních akcí
 5. mimořádné náklady
 6. náklady na účastníky se specifickými potřebami
 7. náklady na mezinárodní vzdělávací aktivity
  • cestovní náklady
  • pobytové náklady
  • jazyková příprava

Spolufinancování není povinné (výjimkou je nákladová položka Mimořádné náklady – max. 50 000 na projekt, zde je povinné spolufinancování ve výši 25% této položky).

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit.

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+ a jejím corrigendu vydaném 15.12.2015.

 

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST CHYBY V PŮVODNÍM FORMULÁŘI ŽÁDOSTI KA2 (VERZE 3.06)

NOVÁ VERZE 3.09 TUTO CHYBU JIŽ NEOBSAHUJE

OBĚ VERZE JSOU PLATNÉ, POKUD JIŽ PRACUJETE V PŮVODNÍM FORMULÁŘI, NENÍ TŘEBA ŽÁDOST PŘEPRACOVÁVAT. V NÁSLEDUJÍCÍM ODSTAVCI JE UVEŘEJNĚN POSTUP PRO ODSTRANĚNÍ CHYBY

 

Vážení žadatelé,

dovolujeme si Vás upozornit na problém ve formuláři žádosti KA2, který se objevuje v případě, že neplánujete Mezinárodní vzdělávací aktivity ("Learning/Teaching/Training Activities"). Pokud je formulář žádosti uložen/zavřen/znovuotevřen, formulář žádosti špatně načte data, která Vám nejsou viditelná.  Při pokusu o předložení žádosti pak formulář hlásí chybu (ERR 01).

K odstranění této chyby, postupujte prosím tímto způsobem:

 •         otevřete formulář žádosti

 •         změňte odpověď na otázku: "Do you plan to include transnational learning, teaching or training activities in your project?" na „Yes" a poté zpátky vraťte na „No" (touto změnou dojde k opravení dat ve formuláři)

 •         tímto byla žádost opravena a můžete pokračovat ve vyplňování žádosti či žádost podat („submit")

 

 

Postup při podání žádosti

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise
 2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes účastnický portál (Participant Portal): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html. Instruktážní video k registraci si můžete prohlédnout zde: http://vimeo.com/kameramancz/review/87928997/fcc3e68294
 3. Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Předkládání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Erasmus+ a jejím corrigendu vydaném 15.12.2015)
 4. Ujistit se, že máte nainstalovánu poslední verzi Adobe Readeru: http://get.adobe.com/cz/reader/
 5. Stáhnout do PC elektronickou žádost pro KA2 – Strategic partnerships for Higher Education (postupujte dle příručky Předkládání žádostí krok za krokem)
 6. V případě plánování partnerských setkání nebo vzdělávacích aktivit vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 7. Vyplnit elektronickou žádost. 
 8. Vložit do elektronické žádosti povinné přílohy (Declaration of Honour, Template for the timetable of activities, Mandates)
 9. On-line předložit žádost do 31. 3. 2016 do 12:00 (žádost předkládá pouze koordinátor)

(Více instrukcí naleznete v příručce Technical guidelines).

Helpdesk pro vyplňování elektronických žádostí: helpdesk@naep.cz

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny