Projekty spolupráce / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých je určena všem organizacím aktivním v dané vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou (např. neziskové organizace, jazykové školy, poradenská centra, kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů spolupráce  je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

Základní informace

Strategická partnerství v sektoru vzdělávání dospělých

Cílem projektů spolupráce je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

Existují dva typy projektů partnerství:

1) Strategická partnerství podporující inovace (finanční alokace: Na tento typ projektů je vyčleněno 65 % z přiděleného rozpočtu pro KA2 v sektoru vzdělávání dospělých.)

Cílem tohoto typu partnerství je rozvíjení a testování inovativních výstupů, šíření výsledků na národní i mezinárodní úrovni, využívání nově vytvořených výstupů a jejich zavádění do výuky. V rámci těchto partnerství si organizace mohou žádat mimo nákladů na projektové řízení a mezinárodní projektová setkání také o náklady na tvorbu zásadních inovativních výstupů a na organizaci diseminačních akcí souvisejících s nově vytvořenými výstupy. 

2) Strategická partnerství podporující výměnu zkušeností a dobré praxe (finanční alokace: Na tento typ projektu je vyčleněno 35 % z přiděleného rozpočtu pro KA2 v sektoru vzdělávání dospělých.)

Hlavním cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“.

 Žádost předkládá pouze koordinátor projektu, a to elektronicky národní agentuře spravující program Erasmus+ ve své zemi. V případě schválení žádosti koordinátor obdrží grant pro celé partnerství a příslušnou část grantu následně poskytuje ostatním partnerským organizacím.

 

Délka projektu může být  12 až 36 měsíců.

Projektové období

 • pro tříleté projekty
  • začátek 1. 9. 2016
  • konec 31. 8. 2019
 • pro kratší projekty
  • začátek v rozmezí od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016
  • konec v rozmezí od 31. 8. 2017 do 31. 8. 2019

Více informací naleznete:

Kdo se může zapojit?

Předložit žádost o grant nebo se zapojit do projektu jako partneři mohou např.:

 • vysokoškolské instituce
 • školní/vzdělávací centra
 • neziskové organizace, asociace a NGO
 • soukromé či veřejné, malé, střední a velké podniky včetně tzv. sociálních podniků
 • sociální partneři nebo jiní zástupci z pracovního života včetně obchodních komor a odborných asociací
 • místní, regionální či národní veřejné instituce
 • výzkumné organizace
 • nadace
 • kulturní organizace, knihovny, muzea
 • neziskové organizace a nevládní asociace
 • organizace poskytující kariérové a profesní poradenství

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.

Programové země, které se mohou zapojit do strategických partnerství:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Ve výjimečných a odůvodněných případech se mohou do strategických partnerství zapojit i další země z celého světa (tzv. partnerské země), avšak jejich přínos pro projekt musí být zdůvodněn v žádosti, jejich účast musí být pro projekt nezbytná a musí mít vysokou přidanou hodnotu. Švýcarsko se řadí od roku 2014 do partnerských zemí.

Projektové aktivity

Strategická partnerství se mohou zaměřit na:

 • vzájemnou výměnu zkušeností a zavedených postupů a metod mezi partnerskými organizacemi
 • činnosti podporující mezinárodní a trvalou spolupráci (nejen) partnerů projektu
 • lokální aktivity a nadnárodní iniciativy
 • vytváření, testování a zavádění inovativních metod
 • šíření příkladů dobré praxe
 • vzájemné návštěvy mezi partnerskými organizacemi
 • vzájemné výměny pracovníků (dlouhodobé výjezdy na 2–12 měsíců)
 • kombinované mobilita vzdělávaných osob (5 dnů až 2 měsíce) – tzv. „blended mobility"
 • krátkodobá společná školení pracovníků (5 dnů až 2 měsíce)

Mobility jsou ve strategických partnerstvích nástrojem pro dosažení stanovených cílů a tvorbu plánovaných výstupů, nikoliv jejich cílem.

Grantové prostředky

Maximální grant EU na projekt činí 150 000 eur na rok.

Rozpočet se ve většině položek stanoví na základě jednotkových nákladů.

Grant je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. projektové řízení a organizace
 2. mezinárodní projektová setkání
 3. mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů
 4. organizace zásadních diseminačních akcí
 5. mimořádné náklady
 6. náklady na účastníky se specifickými potřebami
 7. náklady na mezinárodní vzdělávací aktivity organizace
  • cestovní náklady
  • pobytové náklady
  • jazyková příprava

Spolufinancování není povinné (výjimkou je nákladová položka Mimořádné náklady – max. 50 000 eur na projekt, zde je povinné spolufinancování ve výši 25 % této položky).

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit.

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST CHYBY V PŮVODNÍM FORMULÁŘI ŽÁDOSTI KA2

SOUČASNÁ VERZE ZVEŘEJNĚNÁ 7. 3. 2016 TUTO CHYBU JIŽ NEOBSAHUJE

OBĚ VERZE JSOU PLATNÉ, POKUD JIŽ PRACUJETE V PŮVODNÍM FORMULÁŘI, NENÍ TŘEBA ŽÁDOST PŘEPRACOVÁVAT. V NÁSLEDUJÍCÍM ODSTAVCI JE UVEŘEJNĚN POSTUP PRO ODSTRANĚNÍ CHYBY

Vážení žadatelé,

dovolujeme si Vás upozornit na problém ve formuláři žádosti KA2, který se objevuje v případě, že neplánujete Mezinárodní vzdělávací aktivity ("Learning/Teaching/Training Activities"). Pokud je formulář žádosti uložen/zavřen/znovuotevřen, formulář žádosti špatně načte data, která Vám nejsou viditelná.  Při pokusu o předložení žádosti pak formulář hlásí chybu (ERR 01).

K odstranění této chyby, postupujte prosím tímto způsobem:

•         otevřete formulář žádosti

•         změňte odpověď na otázku: "Do you plan to include transnational learning, teaching or training activities in your project?" na „Yes“ a poté zpátky vraťte na „No“ (touto změnou dojde k opravení dat ve formuláři)

•         tímto byla žádost opravena a můžete pokračovat ve vyplňování žádosti či žádost podat („submit“)

 

 

Postup při podání žádosti

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise
 2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes účastnický portál (Participant Portal): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html. Instruktážní video k registraci si můžete prohlédnout zde: http://vimeo.com/kameramancz/review/87928997/fcc3e68294 POZOR!! V registraci je drobný rozdíl oproti Výzvě 2014 - ve chvíli, kdy vyberete program Erasmus+ (cca 11. minuta ve videu), nezobrazí se záložka EAC, ale SME. Na této záložce zvolte prosím "No" a poté klikněte na "Save and return". Systém Vás vrátí zpět k předchozímu kroku (výběr programu), kde bude možné registraci dokončit ("Finish your registration").
 3. Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Předkládání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Erasmus+.
 4. Ujistit se, že máte nainstalovánu poslední verzi Adobe Readeru: http://get.adobe.com/cz/reader/
 5. Stáhnout do PC elektronickou žádost pro KA2 – Strategic Partnerships for adult education. Formulář žádosti pro Výzvu 2016 si můžete stáhnout ZDE (postupujte dle příručky Předkládání žádostí krok za krokem). Formulář žádosti naleznete také v záložce Dokumenty a formuláře.
 6. V případě plánování partnerských setkání nebo vzdělávacích aktivit vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 7. Vyplnit elektronickou žádost. V případě, že plánujete partnerství napříč sektory, použijte příslušnou žádost a vyberte ten sektor vzdělávání, který ve Vašem projektovém záměru převažuje.
 8. Vložit do elektronické žádosti povinné přílohy (Declaration of Honour, Template for the timetable of activities, Mandates)
 9. On-line předložit žádost do 31. března 2016 do 12:00 (žádost předkládá pouze koordinátor).

(Více instrukcí naleznete v příručce Technical guidelines).

 

 

V případě zájmu o podrobnější informace poskytujeme osobní konzultace, na které je třeba se předem domluvit (telefonicky nebo e-mailem viz záložka "Kontakty").

Konzultační hodiny k projektovým aktivitám:

Pondělí 13:00-17:00

Středa  12:00-15:00

 

 

Novinky

 • 2. 5. 2016 Národní cena kariérového poradenství

  Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 8. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Soutěž je realizovaná ve spolupráci s Centrem Euroguidance...
 • 3. 2. 2016 Pečeť kvality Grundtvig 2015

  Přicházíme k vám opět s novou publikací Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých IV, kterou vydal Dům zahraniční spolupráce v roce 2015. V publikaci...
 • 2. 6. 2015 Hledání partnerských organizací prostřednictvím platformy EPALE

  Hledáte partnerské organizace pro Vaše budoucí projekty? Platforma EPALE tuto službu zprovoznila 1. června 2015!