Reformy a systémy vzdělávání / Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

O Eurydice

LogoEMale.jpgSíť Eurydice vznikla v roce 1980 jako jeden ze strategických nástrojů Evropské komise pro podporu evropské spolupráce v oblasti vzdělávání. Původně byla součástí programu EU SOCRATES, od roku 2007 byla zařazena pod Program celoživotního učení EU a od roku 2014 funguje v rámci programu Erasmus+.

Síť tvoří centrální Evropské oddělení (které je součástí Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast – EACEA) se sídlem v Bruselu a 42 národních oddělení umístěných v 38 zemích (28 členských zemí EU, Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko, Švýcarsko a Turecko). Česká republika se stala členem sítě v roce 1997. Od roku 2011 je české národní oddělení součástí Domu zahraniční spolupráce.

Fungování sítě Eurydice je založeno na vzájemné spolupráci. Evropské oddělení koordinuje činnost, koncipuje a rozesílá většinu publikací a navrhuje a spravuje ústřední webové stránky. Národní oddělení shromažďují údaje, podílejí se na jejich vyhodnocování a zajišťují, aby se informační výstupy dostaly k cílovým skupinám v dané zemi.

Eurydice také spolupracuje s Eurostatem, Cedefopem, Evropskou nadací odborného vzdělávání, Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdělávání a Centrem pro výzkum celoživotního učení. Eurydice rovněž podporuje spolupráci Evropské komise s mezinárodními organizacemi, jako jsou OECD, Rada Evropy či UNESCO.

 

 

Přínos pro vzdělávací politiku

Vzdělávání je v současné době připisován velký význam, diskuse o něm probíhají po celé Evropě a jednotlivé země si určily i své obecné cíle v této oblasti pro období do roku 2020.

Mezi vzdělávacími systémy evropských zemí však existují značné rozdíly. Pro podporu spolupráce a mobility na mezinárodní úrovni je nezbytné porozumět, jak tyto systémy fungují a jaká je jejich struktura. Informační síť Eurydice má proto zásadní význam. Tím, že popisuje jak četné rozdíly, tak i společné rysy evropských vzdělávacích systémů, přispívá k jejich lepší průhlednosti. Práce Eurydice přímo i nepřímo podporuje snahu zdokonalovat národní a evropskou vzdělávací politiku.

Evropská komise se při tvorbě své vzdělávací politiky ve velké míře opírá o poznatky ze studií, popisů vzdělávacích systémů členských zemí i dalších produktů Eurydice. Zvláště důležité jsou informace o vývoji a vzdělávacích reformách a iniciativách v jednotlivých zemích.

 

Informace ze sítě Eurydice

Informace o síti, novinky a zajímavosti i všechny publikace Eurydice jsou zdarma dostupné na evropských webových stránkách Eurydice.

Evropské oddělení Eurydice najdete také na facebooku a Twitteru.