Reformy a systémy vzdělávání / Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Školství v ČR

ObsazekEvropaCR.jpgV této rubrice naleznete popis vzdělávacího systému ČR, jeho schematické vyobrazení a další informace o českém školství.

 

Podrobné schéma vzdělávací soustavy České republiky (ČJ/AJ)

Schéma_2017_18.PNG

Podrobné schéma celého vzdělávacího systému ČR platné ke školnímu/akademickému roku 2017/2018 (pro řádné vytištění je nutné pdf soubor nejprve stáhnout).

Schéma obsahuje názvy vzdělávacích institucí/programů, délku studia, zařazení na úroveň ISCED 2011 a EQF i vstupní požadavky a závěrečné certifikáty. Znázorněna je také prostupnost mezi jednotlivými vzdělávacími stupni.

Veškerá terminologie je ve schématu uvedena jak v češtině, tak v angličtině. Uvedené anglické termíny vzešly z jednání pracovní skupiny MŠMT, DZS, NÚV a NVF a jsou terminologií doporučenou pro překlady.

Více ke klasifikaci vzdělání (CZ-ISCED 2011) viz web ČSÚ

Informace o EQF viz web NÚV.

 

 

Malé schéma vzdělávací soustavy České republiky (ČJ/AJ)

Přehledné schéma vzdělávací soustavy ČR (platné pro školní rok 2017/18). Legendu a diagramy vzdělávacích systémů dalších evropských zemí platné pro školní rok 2017/18 naleznete v publikaci The Structure of the European Education Systems 2017/18: Schematic Diagrams.

 

 CZ_Schéma malé 2017_18_legenda.PNG

 

The education system of the Czech Republic (brožura – AJ)

EducationSystemCR.jpgNa webových stránkách Study in the Czech Republic je ke stažení stručný přehled českého vzdělávacího systému v angličtině, na němž spolupracovalo i české oddělení Eurydice. Součástí publikace je zjednodušené schéma vzdělávací soustavy s popisem v českém a anglickém jazyce.

 

 

 

 Podrobný popis vzdělávacího systému ČR (ČJ/AJ)

CountriesObrazek.pngPrůběžně aktualizovaný podrobný přehled vzdělávacího systému ČR v anglické i české verzi je dostupný v rubrice Countries na webových stránkách Eurydice (dřívější databáze vzdělávacích systémů Eurypedia).

Popis je rozčleněn do 14 tematických kapitol. Zahrnuje také úvodní shrnutí s diagramem vzdělávací soustavy. Připojeny jsou seznamy pramenů, adresář institucí a v anglickém znění navíc glosář národních termínů.

 

Seznam kapitol

Přehled

Overview

1 Politická, sociální a ekonomická východiska a trendy

1 Political, Social and Economic Background and Trends

2 Organizace, správa a řízení

2 Organisation and Governance

3 Financování vzdělávání

3 Funding in Education

4 Vzdělávání a péče v raném dětství

4 Early Childhood Education and Care

5 Základní vzdělávání (Integrované primární a nižší sekundární vzdělávání)

5 Single Structure Education (Integrated Primary and Lower Secondary Education)

6 Vyšší sekundární vzdělávání a postsekundární neterciární vzdělávání

6 Upper Secondary and Post-Secondary Non-Tertiary Education

7 Terciární vzdělávání

7 Higher Education

8 Vzdělávání a odborná příprava dospělých

8 Adult Education and Training

9 Učitelé a další pedagogičtí pracovníci

9 Teachers and Education Staff

10 Řídící a další pracovníci ve školství

10 Management and Other Education Staff

11 Zajišťování kvality vzdělávání

11 Quality Assurance

12 Podpora a poradenství ve vzdělávání

12 Educational Support and Guidance

13 Mobilita a internacionalizace

13 Mobility and Internationalisation

14 Probíhající Reformy a Politické Iniciativy

14 Ongoing Reforms and Policy Developments

15 Legislativa

15 Legislation

16 Instituce

16 Institutions

17 Bibliografie

17 Bibliography

 

18 Glossary

 

Mezinárodní klasifikace vzdělávání ISCED 2011

Na internetových stránkách UNESCO Institute for Statistics je k dispozici několik publikací k Mezinárodní klasifikaci vzdělávání (ISCED 2011), vytvořené UNESCO ve Spolupráci s Eurostatem a OECD. Hlavním účelem je usnadnit porovnání statistik a ukazatelů v oblasti vzdělávání mezi jednotlivými zeměmi.

V České republice byla klasifikace zavedena od roku 2014 jako Klasifikace vzdělávání (CZ-ISCED 2011), aktuální znění a materiál k zařazení českých vzdělávacích programů do klasifikace naleznete na webu Českého statistického úřadu.Další informace o českém vzdělávání

Další informace z různých oblastí českého vzdělávacího systému lze najít např. na internetových stránkách těchto národních institucí:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Národní ústav pro vzdělávání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Národní institut pro další vzdělávání

Česká školní inspekce