Reformy a systémy vzdělávání / Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Školství ve srovnání

SkolstviVeSrovnaniObrazek.jpgNa této stránce najdete informace o řadě srovnávacích materiálů, které jsou zpracovávány a každoročně aktualizovány sítí Eurydice. Tematické studie naleznete v rubrice Studie Eurydice.

 

 

 

 

Podrobný popis vzdělávacích systémů – Countries

CountriesObrazek.png

Jedna z hlavních rubrik na webové stránce Eurydice nazvaná Countries obsahuje podrobné popisy vzdělávacích systémů jednotlivých evropských zemí zapojených do této sítě. Údaje jsou pravidelně aktualizovány národními odděleními. Každý popis je rozčleněn do 14 kapitol (obvykle v anglické i v národní jazykové verzi). Vyhledávat informace je možné buď podle země, nebo podle kapitoly. Dříve byla tato rubrika známa jako databáze vzdělávacích systémů Eurypedia.

Countries

Popis vzdělávacího systému ČR (mezi českou a anglickou verzí lze přepínat ikonkou v pravém horním rohu)


Strukturální ukazatele pro monitorování systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě

205_EN_JAF_2016_vignette.jpg

Studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe zahrnuje více než 30 strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v jednotlivých evropských zemích, a to v pěti oblastech:

  • raná výchova a péče,
  • míra osvojení základních kompetencí,
  • předčasné odchody ze vzdělávání,
  • vysokoškolské vzdělávání,
  • zaměstnanost absolventů.
Součástí publikace jsou diagramy, definice a krátké analýzy.

Studie, která poprvé vyšla v roce 2015, poskytuje doplňující informace k publikaci Education and Training Monitor (Monitor vzdělávání a odborné přípravy), vydávané každoročně Evropskou komisí. Ta obsahuje kromě strukturálních ukazatelů, rozpracovaných ve studii Eurydice, především ukazatele kvantitativní, statistické.

 

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2016

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2015

 

 

Struktura evropských vzdělávacích systémů (diagramy) 

Cover_Structures_2017_18_vignette.png

Publikace The structure of the European education systems: Schematic Diagrams zachycuje ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň.

Nejnovější soubor schémat za rok 2017/18 obsahuje také mapku představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání.

The Structure of the European Education Systems 2017/18: Schematic Diagrams

The structure of the European education systems 2016/17: Schematic Diagrams

The structure of the European education systems 2015/16: Schematic Diagrams

The structure of the European education systems 2014/15: Schematic Diagrams

The structure of the European education systems 2012/13: Schematic Diagrams

The structure of the European education systems 2011/12: Schematic Diagrams

 

Přehled evropských systémů vzdělávání a péče v raném dětství

ECEC_male.jpg

Zpráva Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets poskytuje stručné popisy systémů vzdělávání a péče v raném dětství v jednotlivých evropských zemích.

V roce 2014 byl tento přehled součástí publikace Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition. Aktuální materiál za rok 2015 byl vydán samostatně jako příloha studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2015. Viz též rubrika Studie Eurydice.

Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/2015

 

 

 Povinné vzdělávání v Evropě

Cover_Compulsory_Education_2017_18_vignette.png

Materiál Compulsory Education in Europe v přehledné tabulce zobrazuje délku povinného vzdělávání v jednotlivých evropských zemích a informuje, zda a od kolika let je povinné předškolní vzdělávání a v jakém věku žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku.

Compulsory Education in Europe 2017/18

Compulsory Education in Europe 2016/17

Compulsory Education in Europe 2015/16

Compulsory Education in Europe 2014/15

Compulsory Education in Europe 2013/14

Compulsory Education in Europe 2012/13

Compulsory Education in Europe 2011/12

 

Organizace školního a akademického roku

Cover School Calendar 2017-18.jpgCover Academic Calendars 2017-18.jpg

Publikace Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education obsahuje údaje o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích. Uvedeny jsou rovněž existující regionální varianty.

Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2017/18 school year

Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2016/17 school year

Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2015/16 school year

Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2014/15 school year

Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2013/14 school year

Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2012/13 school year

Podobně publikace The Organisation of the Academic Year in Higher Education informuje o rozdělení akademického roku, tj. o jeho zahájení a o rozložení semestrů, prázdnin a zkouškových období, v terciárním vzdělávání. Zaznamenány jsou i odlišnosti v případě, že existují různé typy vzdělávacích programů (univerzitní a neuniverzitní).

The Organisation of the Academic Year in Higher Education, 2017/18

The Organisation of the Academic Year in Higher Education, 2016/17

The Organisation of the Academic Year in Higher Education, 2015/16

The Organisation of the Academic Year in Higher Education, 2014/15

The Organisation of the Academic Year in Higher Education, 2013/14

 

Počty vyučovacích hodin v povinném vzdělávání v Evropě    Nové vydání!  

Instruction Time 2016_17.PNG

Publikace Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe podrobně informuje o počtech vyučovacích hodin v povinném vzdělávání podle zemí, ročníků a předmětů. Údaje jsou předkládány ve formě diagramů, součástí je i krátká srovnávací analýza. Sběr dat se uskutečňuje ve spolupráci Eurydice a OECD (sítě NESLI).

Zpráva za rok 2016/17 přináší pravidelný aktualizovaný přehled počtu vyučovacích hodin v povinném vzdělávání. Vedle něj se v části věnované srovnávací analýze zaměřuje na to, jaké změny ve vzdělávacích politikách týkající se doporučené roční časové dotace a její distribuce mezi jednotlivé předměty přinesl uplynulý rok. Zvláštní pozornost je pak věnována několika oblastem, které jsou v současné době předmětem zvláštního zájmu na evropské úrovni: čtení, psaní a literatuře, matematice, přírodním vědám, cizím jazykům a tělesné výchově a výchově ke zdraví. U matematiky a přírodních věd porovnává minimální doporučenou časovou dotaci s reálnou dotací, kterou udávali učitelé a studenti ve výzkumech TIMSS a PISA.

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2016/17

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2015/16

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2014/15

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2013/14

 

Rozpočty vzdělávání v evropských zemích

Budget2015.jpg

Publikace Eurydice Education Budgets in Europe obsahuje nejnovější údaje o výdajích na vzdělávání v evropských zemích. Zaměřuje se na plánované, nikoliv aktuální výdaje. Uváděny jsou rozpočty na evropské, národní, regionální i místní úrovni a uspořádány jsou podle typu výdajů a stupně vzdělávání. Zachycen je také vývoj oproti předchozímu roku.

Education Budgets in Europe 2015

Education Budgets in Europe 2014

Education Budgets in Europe 2013

 

Poplatky studentů a systémy podpory ve vysokém školství v Evropě 

Fees and Support - Cover.jpg

Publikace National Student Fee and Support Systems in European Higher Education informuje o poplatcích studentů a národních systémech podpory (včetně stipendií a půjček) v evropských zemích. Oddíl Klíčové body umožňuje čtenářům dobře pochopit téma jako celek, zatímco diagramy a informační přehledy jednotlivých zemí obsahují hlavní charakteristiky každého systému.

 

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2017/18

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17

Článek: Studie: Kde se platí poplatky za studium

 

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2015/16

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2014/15 | Highlights (2014/15)

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2013/14

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2011/12

 

Platy učitelů a ředitelů škol v Evropě  

Teacher_Salaries_Cover.jpg

Publikace Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe pravidelně přináší přehledné srovnání platů učitelů a ředitelů škol v evropských zemích, vývoj platů v čase i z hlediska délky učitelské praxe. Po srovnávací části následují detailnější tabulky za jednotlivé země.

Podle nejnovější zprávy se platy ve školním roce 2015/16 oproti předchozímu roku ve většině zemí zvýšily.

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2015/16

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2014/15

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2013/14

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2012/13

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2011/12