Reformy a systémy vzdělávání / Strukturovaný dialog

Strukturovaný dialog

Současné projekty v Klíčové akci 3 jsou zaměřeny na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání mládeže. Navazuje na projekty participativní demokracie a strukturovaného dialogu z programu Mládež v akci (2007–2013).

Základní informace

Co je to strukturovaný dialog?

Strukturovaným dialogem nazýváme diskuze mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí se záměrem získat výstupy využitelné pro tvorbu politiky mládeže. Debaty jsou strukturovány dle priorit a časového rámce dané z EU nebo jiné instituce.

Co je projekt zaměřený na dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí?

Podporu může získat jakýkoli projekt (setkání, konference, konzultace, simulace atd.), který je založen na reálné participaci mladých lidí ve veřejném dění na národní, regionální i lokální úrovni. Mladí lidé se v těchto projektech dostávají do přímé interakce s veřejnými činiteli a mají tak reálný vliv na změnu v dané oblasti.

Co je cílem této akce?

V projektech Klíčové akce 3 je zásadní, aby mladí lidé zažili reálnou participaci na veřejném životě a demokratickém rozhodování. Projekty mají umožnit mladým lidem ovlivnit veřejné dění v oblastech, které se jich dotýkají.

Požadovaná kritéria:
 • Projektu se musí účastnit min. 30 mladých lidí ve věku 13 až 30 let
 • Délka projektu je 3 až 24 měsíců
 • Počet aktivit ani jejich délka není omezena
 • Projekt může být národní (v žádosti figuruje výhradně žadatel) nebo mezinárodní (min. 1 partner z programové země)
 • Do projektu musí být zapojeny osoby s rozhodovací pravomocí (žádné věkové omezení)
 • Žadatelem může být NNO, NNO působící na evropské úrovni, veřejnoprávní organizace na místní úrovni ze země programu
Financování:
 • Cestovní náklady: pásma (10-99 km, 100-499 km, 500-1999 km, …) – dle online kalkulátoru
 • Náklady na organizaci akce: 32 EUR*účastník*den
 • Speciální potřeby: pro účast mladých lidí s postižením
 • Mimořádné náklady: víza, očkování, náklady spojené s online konzultacemi apod.
Termíny předkládání žádostí:
 • 2. února 2017, 12:00 bruselského času (pro projekty začínající 1.5.2017 - 30.9.2017)
 • 26. dubna 2017, 12:00 bruselského času (pro projekty začínající 1.8.2017 - 31.12.2017)
 • 4. října 2017, 12:00 bruselského času (pro projekty začínající 1.1.2018 - 31.5.2018)
Loga a publicita projektu:

U každé publikace, plakátu, předmětu atd. vyhotovených s podporou programu Erasmus+ musí příjemci použít oficiální logo a grafickou identitu programu Erasmus+. POZOR! Nebude-li tato povinnost splněna, výsledná výše grantu může být snížena. Loga ke stažení jsou k dispozici zde. Podrobné informace k pravidlům použití log a další grafické formáty najdete na stránkách Evropské komise.

!!!POZOR!!! Novinky od R2 2017:

Od druhého kola výzvy 2017 se podávají projektové žádosti v KA3 nově pouze skrz webovou aplikaci Evropské komise. Jde o pilotní fázi, postupně budou přidány i další klíčové akce. Webové podávání je zatím stále ve vývoji (zatím není možné žádosti reálně odeslat či vytisknout, tato funkce bude přidána během pár dnů). Návod na vyplňování žádostí zde. V případě nejasností či problémů s vyplňováním kontaktujte Michaelu Ducháčkovou (michaela.duchackova@dzs.cz). Novému způsobu podávání KA3 projektů bude věnována také velká část informačního semináře ke KA3, který se koná 12.4. 2017 v DZS (více informací a přihlášky zde).

 

Postup při podání žádosti

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise
 2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes účastnický portál (Participant Portal):https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html. Instruktážní video k registraci si můžete prohlédnout zde:http://vimeo.com/kameramancz/review/87928997/fcc3e68294manuál k administraci údajů na portálu URF.
 3. Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Podávání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Erasmus+). V případě potíží s vyplňováním formuláře žádosti konzultujte Technickou příručku (pouze v AJ).
 4. Otevřít si online webový formulář žádosti na https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.
 5. Vybrat v seznamu aktuální elektronickou žádost pro uzávěrku 26.4.2017. (Momentálně k dispozici pouze jedna jediná pro 2. kolo výzvy 2017 v klíčové akci 3) a kliknout na "apply". Rozhraní je k dispozici v různých jazycích.
 6. Vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 7. Vyplnit online webovou žádost (návod v AJ naleznete na stránkách Evropské komise).
 8. Přiložit povinné přílohy (podepsané naskenované čestné prohlášení/Declaration of Honour - součást žádosti, tabulku aktivit dle vzoru v AJMandates - smlouvy s partnery podepsané s každým z partnerů).
 9. On-line předložit žádost do 26. 4. 2017 do 12:00 bruselského času (žádost předkládá pouze koordinátor).
 10. Proti výsledku výběrového řízení se lze odvolat. Postup odvolání naleznete v sekci FAQ.

(Více instrukcí naleznete v příručce Technical guidelines).

Postup při podání závěrečné zprávy

 1. Vyplnit požadované informace v Databázi mobilit (Mobility Tool) a vygenerovat elektronickou závěrečnou zprávu. Podrobný popis naleznete v Příručce pro uživatele Databáze mobility.

      2.  Vložit do elektronické závěrečné zprávy povinné přílohy

  • podepsané čestné prohlášení příjemce grantu (lze nalézt přímo v Mobility Tool při zahájení procesu odesílání)
  • tabulku realizovaných aktivit
  • neskenované účetní doklady  k mimořádným nákladům a nákladům na účastníky se specifickými potřebami
  • případně výstupy projektu

      3. Odeslat závěrečnou zprávu nejpozději do 30 dnů po skončení projektového období. Závěrečná zpráva, jakož i všechny přílohy se zasílají pouze v elektronické podobě.

 

Novinky

 • 7. 4. 2017 Výsledky výběrového řízení – uzávěrka k 2. únoru 2017

  Zveřejněny výsledky výběrového řízení pro projekty podané k 2. únoru 2017. Přehled výsledků naleznete v sekci Výsledky výběrového řízení.
 • 22. 3. 2017 Nový způsob podávání žádostí KA3

  Od druhého kola výzvy 2017 se podávají projektové žádosti v KA3 nově pouze skrz webovou aplikaci Evropské komise. Návod na vyplňování žádostí zde. 
 • 28. 2. 2017 Informační seminář KA3

  Dne 12. dubna 2017 se v sídle Domu zahraniční spolupráce v Praze uskuteční informační a konzultační seminář pro žadatele o grant v rámci Klíčové akce 3: Strukturovaný dialog....

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny