Reformy a systémy vzdělávání / Budování kapacit

Budování kapacit

Budování kapacit jsou projekty partnerství v oblasti vysokého školství s cílem podporovat jeho modernizaci a internacionalizaci nebo projekty zaměřené spolupráci a mobility v oblasti práce s mládeží s cílem podpořit její kvalitativní rozvoj a uznávání neformálního vzdělávání

Budování kapacit v oblasti mládeže

Cílem projektů budování kapacit v oblasti mládeže je:

 • podpora spolupráce a výměny mládeže mezi zeměmi programu a partnerskými zeměmi z různých regionů světa;
 • zvýšení kvality a uznání práce s mládeží, neformálního učení a dobrovolnictví v partnerských zemích a posílení jejich součinnosti a doplňkovosti s dalšími systémy vzdělávání, trhem práce a společností;
 • podpora rozvoje, testování a spouštění systémů a programů mobility neformálního učení na regionální úrovni (tj. v rámci regionů i napříč regiony světa);
 • podpora nadnárodní mobility neformálního učení mezi zeměmi programu a partnerskými zeměmi zaměřená zejména na mladé lidi s omezenými příležitostmi za účelem posílení kompetencí účastníků a podnícení jejich aktivní účasti ve společnosti.

Projekty budování kapacit by měly provádět činnosti, které:

 • prosazují strategickou spolupráci mezi organizacemi mládeže na jedné straně a orgány veřejné moci v partnerských zemích na straně druhé;
 • podporují spolupráci mezi organizacemi mládeže a organizacemi v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, jakož i se zástupci podnikové sféry a trhu práce;
 • posilují kapacity rad mládeže, platforem mládeže a místních, regionálních a celostátních orgánů, které se v partnerských zemích věnují mládeží;
 • zlepšují řízení, správu, inovační kapacity a internacionalizaci organizací mládeže v partnerských zemích;
 • uvádí v chod, testují a uplatňují praktiky v práci s mládeží, jako například:
  • nástroje a metody pro společensko-profesní rozvoj pracovníků s mládeží a školitelů;
  • metody neformálního učení, zejména ty, které podporují získání nebo posílení kompetencí, včetně mediální gramotnosti;
 • zavádí nové formy praktických výukových programů a simulace reálných případů ze života společnosti; nové formy práce s mládeží, zejména strategické využití otevřeného a flexibilního učení, virtuální mobility, otevřených vzdělávacích zdrojů (OVZ) a lepší využívání potenciálu informačních a komunikačních technologií;
 • prosazují spolupráci, networking a vzájemné učení pro podporu účinného řízení, internacionalizace a vůdcovství v organizacích aktivních v oblasti práce s mládeží.

Více informací je uvedeno v Příručce k programu Erasmus+ a na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en).