Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Základní informace

Podporované aktivity

Pod tuto akci patří výměny mládeže a mobility pracovníků s mládeží, jako jsou školení, semináře, vytváření partnerství a studijní pobyty (dobrovolnictví je od srpna 2018 součástí programu Evropský sbor solidarity). Základní informace pro orientaci v programu Mládež naleznete v publikaci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání...

Mobility osob jsou rozděleny na:

 • výměny mládeže
 • mobility pracovníků s mládeží

Délka projektu může trvat od 3 do 24 měsíců dle pravidel dané aktivity. Uvedeno v Příručce k programu Erasmus+ v AJ pro rok 2019 - nová verze platná od 24. 10. 2018 (ostatní jazykové verze jsou k dispozici zde).

Termín předkládání žádostí je:

 • 5. února 2019, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.5.2018 - 30.9.2018)
 • 30. dubna 2019, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.8.2018 - 31.12.2018)
 • 1. října 2019, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.1.2019 - 31.5. 2019)

Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit?

Uskupení z programových zemí či Sousedních partnerských zemí, které jsou:

 • NNO
 • NNO na evropské úrovni
 • sociální podniky
 • místní, regionální, národní veřejný orgán
 • neformální skupina mladých lidí

V případě neformálních skupin mladých lidí (skupina nejméně čtyř mladých lidí) je nezbytné v obsahové části žádosti uvést jména a data narození všech čtyř členů skupiny. Přílohou žádosti pak musí být kopie identifikačních údajů (občanské průkazy) všech čtyř členů neformální skupiny. Více informací o neformálních skupinách naleznete v Příručce programu Erasmus+ nebo v záložce FAQ.

 • asociace krajů
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce
 • zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob mohou žádat výše zmíněné typy institucí z programových zemí.

Můžou žádat, ale platí jiná pravidla pro financování:

 • regionální, národní veřejný orgán
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce
 • zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem

Země partnerských organizací

Partnerské organizace v projektu mobility mohou být z těchto zemí

 • členské státy EU – 28 zemí
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Makedonie, Srbsko
 • sousední partnerské země (Západní Balkán, Východní Evropa a Kavkaz, Jižní Středomořské země, Rusko)

Grantové prostředky

Grant  je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. cestovní náklady: ve všech aktivitách se cestovní náklady počítají prostřednictvím on-line kalkulátoru pásma (10-99 km, 100-499 km, 500-1999 km, ...).
 2. náklady na organizaci mobilit:
  • výměna mládeže  -  jednotkový náklad na den (32 Eur pro ČR)
  • mobility pracovníků s mládeží - jednotkový náklad na den (54 Eur pro ČR)
 3. náklady na účastníky se specifickými potřebami a mimořádné náklady - ve všech aktivitách je hrazena podpora pro účastníky se zdravotním postižením a doprovodnými osobami, dále víza, očkování, povolení k pobytu atd. Hrazeno  100% nákladů odůvodněných v žádosti o grant.

Loga a publicita projektu

U každé publikace, plakátu, předmětu atd. vyhotovených s podporou programu Erasmus+ musí příjemci použít oficiální logo a grafickou identitu programu Erasmus+. POZOR! Nebude-li tato povinnost splněna, výsledná výše grantu může být snížena. Loga ke stažení jsou k dispozici zde. Podrobné informace k pravidlům použití log a další grafické formáty najdete na stránkách Evropské komise.

Certifikát Youthpass

Všichni účastníci projektů mobility osob v oblasti mládeže mají možnost získat certifikát Youthpass, který je nejen potvrzením účasti na projektu, ale také nástrojem k sebereflexi a zhodnocení získaných kompetencí. Více informací najdete zde.

 

Postup při podání žádosti

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise
 2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes Účastnický portál (databáze žadatelů): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.htmlInstruktážní video k registraci v češtině, Manuál k administraci údajů na portálu URF.
 3. Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Podávání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Erasmus+ v AJ pro rok 2019 - nová verze platná od 24. 10. 2018 (ostatní jazykové verze jsou k dispozici zde). V případě potíží s vyplňováním formuláře žádosti konzultujte Technickou příručku (pouze v AJ).
 4. Otevřít formulář žádosti pro danou aktivitu a danou uzávěrku zde: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms (nutné přihlášení do EU login).
 5. Vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 6. Vyplnit elektronickou žádost (návod v AJ naleznete na stránkách Evropské komise)
 7. Vložit do elektronické žádosti povinné přílohy:
  • podepsané čestné prohlášení (scan),
  • mandátní pověření uzavřené s partnery (pro projekty podané ve Výzvě 2018 využijte aktuální verzi šablony),
 8. On-line odeslat žádost do 5.2.2019 do 12:00 bruselského času.
 9. Proti výsledku výběrového řízení se lze odvolat. Postup odvolání naleznete v sekci FAQ.

(Více instrukcí naleznete v příručce Podávání žádostí krok za krokem a publikaci Jak se zapojit...

 

Postup při podání závěrečné zprávy

 1. Vyplnit požadované informace v Databázi mobilit (Mobility Tool) a vygenerovat elektronickou závěrečnou zprávu. Podrobný popis naleznete v Příručce pro uživatele Databáze mobility.
 2. Zaslat dotazník a zkontrolovat zprávy účastníků
  • Evropská dobrovolná služba / dobrovolnické činnosti - každý dobrovolník zapojený do projektu vyplní zprávu účastníka, kterou obdrží e-mailem na konci aktivity.
  • Mobility pracovníků s mládeží – každý účastník zapojený do projektu vyplní zprávu účastníka, kterou obdrží e-mailem na konci aktivity.
  • Výměna mládeže – vedoucí skupiny (alespoň jeden z každé organizace/skupiny) vyplní zprávu účastníka, kterou obdrží e-mailem na konci aktivity. Více viz Příručka pro uživatele Databáze mobility, s. 47-49)
      3.  Vložit do elektronické závěrečné zprávy povinné přílohy
  • podepsané čestné prohlášení příjemce grantu (lze nalézt přímo v Mobility Tool)
  • tabulku aktivit (pro výměny mládeže, mobility pracovníků s mládeží, dobrovolnické aktivity či Evropskou dobrovolnou službu)
  • naskenované účetní doklady  k mimořádným nákladům a doplňkovým aktivitám (strategická EDS)
  • Výměny mládeže – podepsaná prezenční listina ze všech aktivit
      4. Odeslat závěrečnou zprávu nejpozději do 30 dnů (60 dnů pro strategickou EDS) po skončení projektového období. Závěrečná zpráva, jakož i všechny přílohy se zasílají pouze v elektronické podobě.

Novinky a aktuality

Nejbližší událost

<
6. prosinec
<

On_arrival training_December 2018