Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Akreditace 2021-2027

Co je to akreditace?  

Systém umožňující akreditovaným organizacím získat pravidelné a víceleté financování zjednodušeným způsobem​. Po úspěšném absolvování akreditačního procesu získá organizace akreditaci na celé programové období 2021-2027. 

Kdo si může podat žádost? 

Akreditace Erasmus je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže, které se chtějí v budoucím programu zapojit do mezinárodních projektů mobilit. O akreditaci je potřeba žádat v každém ze sektorů zvlášť (školní, odborné vzdělávání a příprava, vzdělávání dospělých, Quality Label). 

V sektoru mládeže je akreditace určena veřejným nebo soukromým organizacím působících v oblasti práce s mládeží po dobu alespoň 2 let. Předchozí účast v programu Erasmus+ není podmínkou. 

Jak se zapojit do programu?  

 Žádost v běžných kolech výzvy

Žádost o akreditaci

 1 žádost = 1 projekt  

 

 Akreditovaná organizace podává jednou ročně žádost o rozpočet 

1 zjednodušená žádost = více projektů 

 

Vedle akreditace probíhají jednotlivá kola výzvy. Ty jsou orientované především na organizace a neformální skupiny, které v programu Erasmus+ teprve získávají zkušenosti, nebo na ty, které mají v plánu realizovat projekty jen jednou za čas. Oba procesy se vzájemně vylučujíto znamená že akreditované organizace si nemůže žádat v jednotlivých kolech. Akreditovaná organizace se ale může zapojit do dalších projektů jako účastník.  

Co je nutné zohlednit v případě, pokud chci žádat o akreditaci? 

Základem akreditace je dlouhodobý strategický plán rozvoje, ve kterém žadatel formuluje cíle strategického plánu s ohledem na cíle a priority programu Erasmus+ a EU Tento plán je možno měnit po uplynutí několika let.  

Dalším požadavkem je záruka ze strany žadatelů v dodržování standardů kvality mládeže (součástí žádosti) při realizaci projektů. 

Pro získání akreditace je nutno splnit kritéria spojená se stabilitou a spolehlivostí akreditovaných organizací, kvalitou jejich pedagogické činnosti a práce s mládeží. Tato kritéria budou hodnocena během procesu akreditace. 

čem spočívá proces akreditace? 

Prvním krokem je podání akreditační žádostita zahrnuje profil organizace, její dlouhodobou strategii, cíle a projektový management. Pokud je akreditace udělena, tak v dalších letech organizace podává jen žádost o finanční zdroje. Ta má již zjednodušený formát, který je zaměřený na počet a typ aktivit kalkulaci rozpočtuOrganizace získá možnost žádat o více aktivit prostřednictvím jednoho formuláře. 

 

 

Žádost o akreditaci 

 

 

 

  Obrazec 

  

 Žádost o rozpočet 2021 

 Žádost o rozpočet 2022 

 Žádost o rozpočet 2023 

 Žádost o rozpočet 2024 

 Žádost o rozpočet 2025 

 

Žádost akreditaci lze podat průběžně až do 31.12.2021. 

Pukončení první výzvy k 31.12.2021 bude možno podat žádost o akreditaci v rámci další výzvy. 

Ve výzvě 2021 si bude možné žádat pouze o projekty mobility pracovníků s mládeží a výměny mládeže. Nově zavedená mobilita Projekty participace mládeže (Youth Participation Activities) může být zahrnuta v žádosti o finanční prostředky až od druhého programového roku (2022). Po podání bude žádost vyhodnocena na základě hodnotících kritérií (viz. Erasmus accreditation in the field of Youth -Rules of applicationGuidelines for assessment - Erasmus accreditation Youth). 

Akreditované organizace si může jednou ročně zažádat o finanční prostředky. Tato výzva je předběžně plánována na jaro 2021. 

Výše přidělených finančních prostředků se bude odvíjet od finančních prostředků, které budou k dispozici od Evropské komise, a priorit národní agentury pro daný rok. 

Jaké jsou výhody akreditace? ​   

 • Organizace získají jistotu spojenou s dlouhodobým plánováním a využitím finančních prostředků 

 • Zjednodušení procesu předkládání žádostí o grant 

 • Organizace získají flexibilitu ke zvolení termínu mobilit 

 • Detailní plány jednotlivých aktivit mohou být navrženy později, čímž se zvyšuje možnost zapojit účastníky do konkrétní přípravy aktivit 

Užitečné odkazy

Postup při podání žádosti 

 1. Seznamte se s Výzvou pro akreditace a se Standardy kvality programu Erasmus – dokumenty jsou v tuto chvíli k dispozici pouze v angličtině, na jejich překladu se aktuálně pracuje. 

 1. Registrujte se na Portále programu Erasmus+. Více informací k tomuto portálu zde. Pokud je již Vaše organizace registrována v rámci programu Erasmus+ a má identifikační číslo OID (dříve PIC), neregistrujte se znovu. Věnujte však pozornost prezentaci "Registrační systém pro organizace" a dle požadavků aktualizujte údaje o Vaší organizaci 

 1. Nahrajte na výše uvedený Portál povinné dokumenty Právní subjekt a Finanční identifikace (více viz Příručka programu Erasmus+) 

 1. Vytvořte si EU login (pokud ho ještě nemáte) 

Po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Formulář je v tuto chvíli v angličtině, na jeho překladu se pracuje (formulář je možné vyplňovat v češtině). Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Application" a zde se zobrazí rozpracované žádosti. 

 1. Vložte do formuláře žádosti povinnou přílohu – čestné prohlášení (ke stažení ve formuláři žádosti) a další relevantní přílohy.  

 1. Termín výzvy je průběžný do 31.12.2021, pro čerpání rozpočtu v roce 2021 doporučujeme podat žádost do 31.12.2020.  

 1. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny vždy na těchto webových stránkách, v termínu stanoveném pravidly Programu.  

Timeline