Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Dobrovolnické činnosti / Evropská dobrovolná služba (EDS)

Jak se stát dobrovolníkem Jak získat akreditaci  Máme akreditaci  Školení pro dobrovolníky  Mentoring Dokumenty
 

evs_database_page_photo.jpg

Co jsou to Dobrovolnické činnosti / EDS?

Dobrovolnická činnost či Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Dobrovolnická činnost je od roku 2018 nová aktivita programu Erasmus+ vycházející z původní aktivity programu Evropská dobrovolná služba (EDS).

Co je cílem?

Cílem je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.

Požadovaná kritéria:

Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 17 až 30 let, který má trvalé bydliště v EU nebo v partnerské zemi.

 

Typy aktivit Dobrovolnických činností / EDS

A) Individuální

 • zapojen je pouze jeden dobrovolník, jedna vysílající organizace a jedna hostitelská organizace. Představuje pro dobrovolníka intenzivní vzdělávací zkušenost, má velký přínos pro jeho osobní rozvoj a poskytuje mu skvělou příležitost k začlenění do místní komunity.

B) Skupinová

 • umožňuje skupině dobrovolníků zapojit se společně do dobrovolné činnosti na místní, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Může se účastnit až 30 dobrovolníků, kteří mohou vykonávat dobrovolnou činnost ve stejné hostitelské organizaci nebo se mohou rozdělit do menších podskupin působících v různých hostitelských organizacích.

Financování:

 • Cestovní náklady: 7 pásem – dle online kalkulátoru
 • Organizační podpora: 17 EUR/den (pro aktivity v ČR)
 • Individuální podpora (kapesné) 5 EUR/den (pro aktivity v ČR)
 • Jazyková podpora: OLS/150 EUR na účastníka u aktivit delších než 2 měsíce
 • Speciální potřeby pro účast mladých lidí s postižením
 • Mimořádné náklady (víza a náklady spojené se získáním víz, očkování, posílené mentorství, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování a stravování na APV, vysoké cestovní náklady)
 • Náklady na doplňkové aktivity: maximálně 80% uznatelných nákladů, pouze u strategické EDS
Krátkodobé Dobrovolnické činnosti / EDS (od 2 týdnů do 2 měsíců) 
 • pro mladé s omezenými příležitostmi nebo pro skupiny nad 10 dobrovolníků
 • denní sazby pro organizační a individuální podporu
Od roku 2018 nelze zažádat o finanční podporu v rámci Erasmus+ pro aktivitu Evropská dobrovolná služba (EDS). EDS byla nahrazena aktivitou Dobrovolnické činnosti.

 

C) Strategická EDS (informace pouze pro běžící projekty z 2. kola Výzvy 2017)
 • pro projekty se systémovým dopadem na místní, regionální, národní, nebo evropské úrovni
 • trvání projektu 12 – 36 měsíců (délka aktivity: 2 týdny – 12 měsíců)
 • doplňkové aktivity -  job shadowing, setkání, workshopy, konference, semináře, školení, coaching atd.
 • flexibilní žádost o grant, výpočet grantu na základě průměrných nákladů

 

Evropský sbor solidarity (nově vznikající program)

 • nová iniciativa EU
 • mladí lidé budou mít příležitost zapojit se do nejrozmanitějších solidárních činností zaměřených na řešení problematických situací v celé EU
 • Dobrovolníci účastnící se vašeho projektu by přednostně měli být vybíráni z databáze Evropského sboru solidarity. Do databáze můžete vstoupit po přihlášení do administrace databáze Akreditovaných organizací EDS na: http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_cs.

 

Příklady dobrovolnických projektů

Multikulturní historie a současnost Sudet

Dobrovolníci se budou jeden rok intenzivně zabývat otázkou soužití ve střední Evropě, které je dosud zatíženo nezpracovanou minulostí a předsudky. Projekt cílí zejména na vybudování zodpovědných sociálních a občanských postojů u účastníků, na zlepšení jejich interkulturních kompetencí a na schopnost se aktivně účastnit na občanské společnosti. Cílem projektu je realizovat čtyři mobility Evropské dobrovolné služby v trvání 12 měsíců ve třech organizacích činných v oblasti česko-německé spolupráce. Hostitelské organizace se věnují tématu multikulturní historie a současnosti Sudet a tématu českých Němců odsunutých po druhé světové válce, respektive vnímání této problematiky současnou společností. Projekt zahrnuje dva české dobrovolníky (dobrovolnice), kteří budou vysláni na dvanáctiměsíční mobilitu Evropské dobrovolné služby do německých organizací Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde v Mnichově a do Ackermann-Gemeinde ve Würzburgu, a dva německé dobrovolníky, kteří budou vysláni na dvanáctiměsíční mobilitu Evropské dobrovolné služby do pražského spolku Antikomplex. 

Žadatel: Západočeská univerzita v Plzni

 

For children and youth in Usti nad Labem

Jeden dobrovolník přijede ze země programu  a jeden dobrovolník pak z partnerské země a společně budou působit v neziskové organizaci YMCA v Ústí nad Labem v České republice. Hlavními tématy projektu jsou různé kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením. Rozvrh dobrovolníků bude obsahovat  tyto hlavní projektové aktivity: aktivity v nízkoprahovém klubu Orion určeném pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, dále aktivity sportovní a vzdělávací pro místní mládež a veřejnost, aktivity pro malé děti (v Dětském koutku YMCA U zvířátek) a další krátkodobé/ jednorázové akce. Domníváme se, že projekt EDS je velmi dobrou příležitostí pro klienty našich aktivit, především klubu Orion, aby poznali mladého člověka z cizí země a dozvěděli se něco o životě, kultuře a jazykem jeho/její zemi. Dobrovolníci EDS jsou pro naši organizaci užitečnou pomocí a přínosem, znamenají pro nás nové zkušenosti v oblasti práce s mládeží. Chceme, aby také sami dobrovolníci získali cenné zkušenosti s životem a prací v české neziskové organizaci a nabyli užitečné znalosti a dovednosti pro jejich budoucí studium nebo práci.

Žadatel: YMCA Ústí nad Labem 

 

Další inspiraci naleznete v publikaci Pečeť kvality 2016

 

Fotogalerie