Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Dobrovolnické činnosti / Evropská dobrovolná služba (EDS)

 

Od roku 2018 již nelze žádat o finanční podporu v rámci Erasmus+ Mládež pro aktivitu Evropská dobrovolná služba (EDS). Dobrovolnické aktivity se přesunuly pod nový program Evropský sbor solidarity. Více info zde.

 

Archiv:

evs_database_page_photo.jpg

Co jsou to Dobrovolnické činnosti / EDS?

Dobrovolnická činnost či Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Dobrovolnická činnost je od roku 2018 nová aktivita programu Erasmus+ vycházející z původní aktivity programu Evropská dobrovolná služba (EDS).

Co je cílem?

Cílem je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.

Požadovaná kritéria:

Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 17 až 30 let, který má trvalé bydliště v EU nebo v partnerské zemi.

 

Typy aktivit Dobrovolnických činností / EDS

A) Individuální

 • zapojen je pouze jeden dobrovolník, jedna vysílající organizace a jedna hostitelská organizace. Představuje pro dobrovolníka intenzivní vzdělávací zkušenost, má velký přínos pro jeho osobní rozvoj a poskytuje mu skvělou příležitost k začlenění do místní komunity.

B) Skupinová

 • umožňuje skupině dobrovolníků zapojit se společně do dobrovolné činnosti na místní, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Může se účastnit až 30 dobrovolníků, kteří mohou vykonávat dobrovolnou činnost ve stejné hostitelské organizaci nebo se mohou rozdělit do menších podskupin působících v různých hostitelských organizacích.

Financování:

 • Cestovní náklady: 7 pásem – dle online kalkulátoru
 • Organizační podpora: 17 EUR/den (pro aktivity v ČR)
 • Individuální podpora (kapesné) 5 EUR/den (pro aktivity v ČR)
 • Jazyková podpora: OLS/150 EUR na účastníka u aktivit delších než 2 měsíce
 • Speciální potřeby pro účast mladých lidí s postižením
 • Mimořádné náklady (víza a náklady spojené se získáním víz, očkování, posílené mentorství, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování a stravování na APV, vysoké cestovní náklady)
 • Náklady na doplňkové aktivity: maximálně 80% uznatelných nákladů, pouze u strategické EDS
Krátkodobé Dobrovolnické činnosti (od 2 týdnů do 2 měsíců)
 • pro mladé lidi s omezenými příležitostmi nebo pro skupiny nad 10 dobrovolníků
 • denní sazby pro organizační a individuální podporu

 

C) Strategická EDS
 • pro projekty se systémovým dopadem na místní, regionální, národní, nebo evropské úrovni
 • trvání projektu 12 – 36 měsíců (délka aktivity: 2 týdny – 12 měsíců)
 • doplňkové aktivity -  job shadowing, setkání, workshopy, konference, semináře, školení, coaching atd.
 • flexibilní žádost o grant, výpočet grantu na základě průměrných nákladů

 

Kdo může žádat o grant?

Žádost o grant podává jménem všech partnerů tzv. koordinující organizace. Role koordinující organizace se může ujmout kterákoli z partnerských organizací. Bez ohledu na počet vysílajících a hostitelských organizací a zapojených dobrovolníků a na počet a dobu trvání aktivit se na jeden projekt podává pouze jedna žádost a bude mu přiděleno pouze jedno finanční rozhodnutí a jedna grantová smlouva.

 

Výběr účastníků

Dobrovolníky vyhledávejte přednostně za pomoci databáze Evropského sboru solidarity (návod pro přihlášení naleznete zde). Do databáze můžete vstoupit po přihlášení do administrace databáze Akreditovaných organizací EDS na: https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_cs.

 

Jak najít partnera?

Partnery v projektu jsou dobrovolník, vysílající organizace, hostitelská organizace a koordinující organizace. Koordinující organizace podává žádost o grant své národní agentuře ve jménu celého partnerství, tj. všech vysílajících organizací, hostitelských organizací a dobrovolníků. Role koordinační organizace se může ujmout kterákoli z organizací zapojených do projektu.

 • Evropská databáze organizací s akreditací Evropské dobrovolné služby: Vhodnou vysílající nebo hostitelskou organizaci můžete nalézt v databázi organizací zapojených do Evropské dobrovolné služby na adrese: http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_cs.
 • Databáze OTLAS: Dalším nástrojem, který může napomoci v organizování mezinárodních aktivit pro mládež, je databáze OTLAS. Můžete v ní hledat potenciální partnery pro svůj projekt; přidat Vaši organizaci do seznamu a vyjádřit zájem o organizování mezinárodních aktivit; vytvářet konkrétní projektové záměry a zadávat poptávku po partnerech na ně.

 

Jak vytvořit dobrý projekt?
 • Plánování, příprava, školení, podpora a navázání.
 • Mladí lidé by měli být aktivně zapojeni do plánování, realizace i hodnocení aktivit Dobrovolnické činnosti/EDS.
 • Dobrovolníkům by ve všech fázích projektu měla být poskytována náležitá podpora.
 • Projekt by měl obsahovat mechanismy pro prevenci rizik a jejich překonávání.
 • Projekt by měl dobrovolníkům zajišťovat náležitou přípravu (jazykovou, interkulturní atd.) a brát přitom ohled na profil každého dobrovolníka, povahu projektu a specifickou situaci v hostitelské zemi.
 • Dobrovolníkům je třeba zajistit odpovídající jazykovou podporu nebo školení. Jeho struktura, doba trvání a četnost se může lišit podle potřeb a schopností dobrovolníků, jejich úkolů v projektu a možnostech hostitelské organizace. Jazyková příprava musí být dobrovolníkům poskytnuta bezplatně a musí být zahrnuta do běžné pracovní doby.

 

Neformální vzdělávání a pracovní metody

Dobrovolnická činnost/EDS by měla mít charakter „vzdělávací služby“. To znamená, že by mladým lidem měla poskytovat neformální a informální příležitosti k učení, které jim umožní získat nové dovednosti a schopnosti užitečné pro jejich osobní, odborný a profesní rozvoj. V žádosti o grant je proto třeba obecně popsat očekávané výsledky učení a vzdělávací procesy, které pak budou podrobně rozepsány ve smlouvě s dobrovolníkem.

Každá hostitelská organizace určí mentora, který bude odpovídat za osobní podporu dobrovolníka a bude mu usnadňovat začlenění do místní komunity. Dobrovolník se na mentora může obracet také v případě problémů.

Skupinové dobrovolnické aktivity musejí poskytovat příležitosti nejen k individuálnímu, ale také ke skupinovému učení. K tomu je zapotřebí naplánovat společná setkání dobrovolníků.

Dopad

Pokud je do projektu nebo do aktivity zapojeno několik dobrovolníků, měl by mít tento projekt či aktivita jednotící prvky, například jednotný nebo vzájemně se doplňující tematický přístup, pravidelná setkání nebo kontakty mezi dobrovolníky atd.

Dopad každého dobrovolnického projektu by se neměl omezovat pouze na jeho účastníky, ale měl by přibližovat myšlenku jednotné Evropy příslušným místním komunitám.

Charta EDS

Obecné zásady, úlohy partnerů zapojených projektu EDS a hlavní standardy kvality EDS jsou uvedeny v Chartě EDS, která je základem pro akreditaci a je součástí formuláře žádosti.

 

Školení pro dobrovolníky 

 

Inspirativní projekty 

Další inspiraci naleznete v publikaci Pečeť kvality 2016

 

Fotogalerie