Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

FAQ

1. Kolik organizací se projektu může zúčastnit?

Vždy je třeba, aby se projektu mobility mládeže účastnily minimálně 2 organizace, každá z jiné země programu.

2. Je nutné mít v době odevzdání projektu již vybrané jeho účastníky?

Ne, v době podání žádosti není třeba žádný seznam účastníků. Nicméně je vhodné se v žádosti zmínit o tom, o jakou skupinu se jedná, případně jakým způsobem bude výběr účastníků probíhat a jak budou zapojeni do všech fází projektu. Program Erasmus+ mládež je určen především mladým lidem a je proto žádoucí, aby byli do tvorby a organizace projektů co nejvíce zapojeni, ideálně již v době psaní žádosti. Je také vhodné do projektu zapojit mladé lidi s omezenými příležitostmi.

3. Co lze uhradit z organizačních nákladů na projekt?

Jakékoli náklady, které jsou spojeny s přípravou účastníků a aktivity, náklady bezprostředně související s vlastní aktivitou a náklady na šíření a využívání výstupů z projektu. Uznatelné jsou však pouze náklady vzniklé v projektovém období.

Náklady spojené s přípravou (tedy před započetím vlastní aktivity) jsou např. náklady na komunikaci s partnery (telefon, internet, poštovné….), na přípravu účastníků (přípravná schůzka, kopírování a tisk materiálů, nákup materiálů pro přípravu na výměnu apod.), náklady na pojištění účastníků a další.

Náklady související s aktivitou jsou např. ubytování a strava, občerstvení, materiál pro workshopy, jízdenky na MHD v případě přesunů, v případě nutnosti i lektorné odborníků (ale pouze za cenu obvyklou za danou službu).

Náklady na další šíření a využívání výsledků.  Jakékoli náklady spojené s šířením a využíváním výstupů z projektu (zpravidla probíhá až po ukončení vlastní aktivity/výměny). Může se jednat např. o zhotovení brožury o projektu a její distribuci, o uspořádání výstavy fotek či jiných hmotných výstupů z projektu, o pořádání tematických přednášek či besed o projektu apod.

4. Co se počítá mezi mimořádné náklady?

Do této položky lze zahrnout náklady na víza (má-li některý z partnerů vízovou povinnost), náklady na speciální očkování, je-li nutné jej absolvovat, aj. Dále je možné požádat o příspěvek na pokrytí nákladů spojených s ubytováním účastníků Úvodní plánovací návštěvy (ÚPV).

5. Musím jako organizátor projektu mobility mládeže každému účastníkovi vystavit certifikát Youthpass (Pas mládeže)?

Povinností organizátora (příjemce grantu) je účastníky seznámit s možností Youthpass obdržet. Je pak na zvážení každého účastníka, jestli má zájem certifikát získat.

6. Lze se proti výsledku hodnocení a rozhodnutí Schvalovací komise odvolat?

Ano, předkladatel má možnost se do 15 dní od doručení rozhodnutí odvolat, a to písemně na adrese: Ombudsman, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 4, 110 00 Praha 1, nebo elektronicky na e-mailové adrese: ombudsman@dzs.cz. Za účelem podání odvolání doporučujeme vyplnit formulář žádosti o přezkoumání výsledků hodnotícího procesu v rámci programu Erasmus+, který naleznete ZDE.

 

Výměny mládeže a Mobilita pracovníků s mládeží

1. Musí být mezinárodní výměna mládeže reciproční?

Ne, nemusí. Jedná se o jednorázový projekt, pokračování v podobném projektu v zemi partnera (partnerů) není nutné. Pokud se jedná o dvojstrannou výměnu, je spíše doporučováno, aby se nadále rozšiřovala o nové partnery, a ne pouze přesunula do jiné země.

2. Musí výměna probíhat v místě sídla organizace (žadatele nebo partnera)?

Ne, výběr lokality, v níž se váš projekt uskuteční, je čistě na vás. Projekt musí být realizován v zemi (zemích), které jsou do projektu zapojeny.

3. Musí mít každá skupina svého vedoucího?

Ano, ve Výměně mládeže musí být alespoň jeden vedoucí za  národní skupinu. Ve skupině musí být minimálně 4 účastnící + 1 vedoucí. Vedoucí skupiny musí být starší 18 let. U Mobilit pracovníků s mládeží není povinnost mít vedoucího skupiny.

4. Je povinností organizátora zajistit účastníkům pojištění?

Organizátor není povinen účastníkům zajistit pojištění, je však zodpovědný za to, že budou účastníci pojištěni. Pojištění si mohou účastníci zajistit sami nebo jim ho může organizace zprostředkovat.

5. K čemu slouží APV a jak je financována?

Úvodní plánovací návštěva neboli APV (Advanced Planning Visit) slouží k setkání zástupců partnerských organizací, naplánování samotné projektové aktivity, případně seznámení s místem konání. Tato aktivita musí být uvedena v žádosti a lze na ni nárokovat jak cestovní náklady na dopravu účastníků, tak mimořádné náklady na jejich ubytování. Této aktivity se účastní zpravidla 1 účastník za každou skupinu. Délka aktivity je maximálně 2 dny, bez započtení doby na cestu. Úvodní plánovací návštěvu lze uspořádat pouze v rámci Výměny mládeže, nikoli v rámci Mobility pracovníků s mládeží.

6. Jaká jsou pravidla pro neformální skupiny mladých lidí?

Podle pravidel v Příručce programu musí věk členů neformální skupiny odpovídat cílové skupině (tedy 13 – 30 let). Vedoucí skupiny pak musí být dospělá osoba, ale stále platí horní hranice intervalu 30 let. Dospělá osoba jakéhokoli věku může být vedoucí skupiny pouze v případě, že ostatní členové neformální skupiny jsou nezletilí.

 

Evropská dobrovolná služba 

1. Jak se mohu do EDS zapojit jako dobrovolník?

Viz následující stránka:

 http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/jak-se-stat-dobrovolnikem/

2.  Jaké je věkové omezení pro dobrovolníky EDS?

Dobrovolníkem EDS (Evropské dobrovolné služby) se může stát každý mladý člověk ve věku 17–30 let, který má trvalé bydliště, nebo povolení k dlouhodobému pobytu v ČR.

3. Jaká jsou témata projektů EDS?

Témata projektů jsou velmi různorodá, někteří dobrovolníci pracují v organizacích pracujících s mládeží (volnočasové kluby, školky, nízkoprahy), jiní se věnují například ochraně životního prostředí, přípravě časopisů, rozvojové pomoci nebo přípravě divadelních představení.

4. Jak dlouho může EDS trvat?

EDS můžete vykonávat po dobu 2 - 12 měsíců. Krátkodobá EDS pro mladé lidi s omezenými příležitostmi může trvat 2 týdny – 2 měsíce. Skupinová EDS pro více jak 10 dobrovolníků může trvat 2 týdny – 12 měsíců.

5. Ve kterých zemích mohu EDS vykonávat?

Ve všech zemích Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), v Turecku, v některých zemích bývalého sovětského svazu, např. v Rusku, na Ukrajině, na Kavkaze, v zemích bývalé Jugoslávie atd.

6. Musím před odjezdem na EDS umět jazyk hostitelské země? Musím mluvit perfektně anglicky?

Znalost jazyka hostitelské země ani znalost angličtiny na vysoké úrovni by neměla být od dobrovolníka vyžadována. Zcela stačí, pokud jste schopni se na základní úrovni domluvit anglicky (pokud nemluvíte anglicky vůbec, můžete zkusit EDS v nějaké jazykově příbuzné zemi jako je Slovensko nebo Polsko). Během pobytu na EDS se můžete díky jazykovým kurzům naučit základům jazyka hostitelské země a zcela jistě si zlepšíte i angličtinu. Od roku 2014 je k dispozici tzv. Online language support, která umožňuje dobrovolníkům začít s výukou cizího jazyka již před odjezdem na EDS.

 7. Co vše mám jako dobrovolník hrazeno?

Z grantu, který poskytneme na vaší EDS, vám bude hrazeno cestovné na místo projektu a zpět, ubytování, strava, kapesné, případně jazykový kurz.

 8. Jak je to se zdravotním pojištěním?

Dobrovolník musí mít Evropský průkaz zdravotního pojištění. Nad rámec toho je dobrovolník ještě pojištěn u pojišťovny CIGNA. Ta poskytuje doplňkové krytí k Evropskému průkazu zdravotního pojištění. V některých případech, kdy národní pravidla neumožňují dobrovolníkům krytí v rámci Evropského průkazu zdravotního pojištění po dobu dobrovolné služby (týká se zejména dobrovolníků ze třetích zemí), pak CIGNA poskytne plné krytí. V tomto případě je to nutné pojišťovně CIGNA s předstihem nahlásit, tj. požádat o plné krytí, popsat situaci a případně doložit podpůrné dokumenty potvrzující, že získání Evropského průkazu zdravotního pojištění nebylo možné.

Krytí v rámci pojištění CIGNA má své výjimky a stropy a je určeno zejména na hrazení urgentní a nezbytně nutné péče, která nemůže počkat na dobu po skončení EDS a návratu domů.

Jedná se o soukromé pojištění. Z tohoto titulu je silně doporučeno kontaktovat pojišťovnu CIGNA ještě před vynaložením lékařských nákladů. Pojišťovna dobrovolníkovi poskytne informace, zda jeho žádost bude proplacena a jak.

9. Jak je to s placením sociálního pojištění?

Sociální pojištění vám z grantu hrazeno nebude. Toto pojištění není povinné, takže ho nemusíte platit. Pokud byste chtěl/a nadále zůstat pojištěný, je nutné hradit si pojištění z vlastních zdrojů.

10. Jak se můžeme do EDS zapojit jako organizace?

Viz následující stránka: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/jak-se-akreditovat-jak-ziskat-akreditaci/

11. Dobrovolník se rozhodl předčasně opustit projekt, ale my už jsme zaplatili ubytování, nebo jazykový kurz až do konce projektu.

Náklady jsou uznatelné pouze za dobu pobytu dobrovolníka. Můžete ale na zbývající čas hostit ještě dalšího dobrovolníka. Pokud jste například měli v projektu schválenou aktivitu dobrovolníka na 10 měsíců a dobrovolník po pěti měsících aktivitu ukončil, můžete ještě využít zbývající část grantu a hostit dalšího dobrovolníka na zbývajících pět měsíců této aktivity.

12. Je možný přechod dobrovolníka do jiné hostitelské organizace?

Za určitých okolností může dobrovolník absolvovat zbytek své EDS v jiné organizaci, je ale potřeba aby nová organizace měla schválený grant na hoštění dobrovolníka na potřebnou dobu. „Svůj“ grant si sebou dobrovolník do jiné organizace vzít nemůže. V takové situaci prosím kontaktujte pracovníky EDS v Národní agentuře.

 13. Může dobrovolník požadovat, abychom mu vypláceli peníze na účet?

Záleží to na dohodě mezi vámi a dobrovolníkem. Důležité je, že dobrovolník musí prokázat, že účet je veden na jeho jméno. Potvrzení o tom mu vydá jeho banka. Doporučujeme bez něj peníze na účet neposílat a pokračovat ve výplatě hotovostně. Upozorňujeme, že náklady na poplatky a různé sankce vzniklé na jeho účtu nemůže dobrovolník vyžadovat po vaší organizaci.

14. Kdo to je mentor? Jak se stát mentorem dobrovolníka?

Mentoři jednají jako podpůrní a nesoudící „kamarádi“ dobrovolníků na EDS, měli by být vzorovým modelem a zdrojem informací a rad a mohou  na sebe vzít i úlohu kouče a pomoci dobrovolníkům s řešením případných problémů.

Mentorem dobrovolníka se může stát každý, kdo vyplní následující formulář a zapojí se do celorepublikové databáze mentorů: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/databaze-mentoru/.