Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Máme akreditaci

Výběr účastníků

Dobrovolníky vyhledávejte přednostně za pomoci databáze Evropského sboru solidarity (návod pro přihlášení naleznete zde). Do databáze můžete vstoupit po přihlášení do administrace databáze Akreditovaných organizací EDS na: https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_cs.

Kdo může žádat o grant?

Žádost o grant podává jménem všech partnerů tzv. koordinující organizace. Role koordinující organizace se může ujmout kterákoli z partnerských organizací.

Bez ohledu na počet vysílajících a hostitelských organizací a zapojených dobrovolníků a na počet a dobu trvání aktivit se na jeden projekt podává pouze jedna žádost a bude mu přiděleno pouze jedno finanční rozhodnutí a jedna grantová smlouva.

Více informací zde.

Jak najít partnera?

Partnery v projektu jsou dobrovolník, vysílající organizace, hostitelská organizace a koordinující organizace. Koordinující organizace podává žádost o grant své národní agentuře ve jménu celého partnerství, tj. všech vysílajících organizací, hostitelských organizací a dobrovolníků. Role koordinační organizace se může ujmout kterákoli z organizací zapojených do projektu.

Evropská databáze organizací s akreditací Evropské dobrovolné služby

Vhodnou vysílající nebo hostitelskou organizaci můžete nalézt v databázi organizací zapojených do Evropské dobrovolné služby na adrese: http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_cs.

 

Databáze OTLAS

Dalším nástrojem, který může napomoci v organizování mezinárodních aktivit pro mládež, je databáze OTLAS.

Můžete v ní:

* hledat potenciální partnery pro svůj projekt;
* přidat Vaši organizaci do seznamu a vyjádřit zájem o organizování mezinárodních aktivit;
* vytvářet konkrétní projektové záměry a zadávat poptávku po partnerech na ně.

Pro více informací navštivte přímo stránky databáze OTLAS.

Jak vytvořit dobrý projekt?

Plánování, příprava, školení, podpora a navázání

Mladí lidé by měli být aktivně zapojeni do plánování, realizace i hodnocení aktivit Dobrovolnické činnosti/EDS.

Dobrovolníkům by ve všech fázích projektu měla být poskytována náležitá podpora.

Projekt by měl obsahovat mechanismy pro prevenci rizik a jejich překonávání.

Projekt by měl dobrovolníkům zajišťovat náležitou přípravu (jazykovou, interkulturní atd.) a brát přitom ohled na profil každého dobrovolníka, povahu projektu a specifickou situaci v hostitelské zemi.

Dobrovolníkům je třeba zajistit odpovídající jazykovou podporu nebo školení. Jeho struktura, doba trvání a četnost se může lišit podle potřeb a schopností dobrovolníků, jejich úkolů v projektu a možnostech hostitelské organizace. Jazyková příprava musí být dobrovolníkům poskytnuta bezplatně a musí být zahrnuta do běžné pracovní doby.

Projekt předpokládá účast dobrovolníků v cyklu školení Dobrovolnických činností/EDS. Ten se skládá z předodjezdového školení, popříjezdového školení, setkání v průběhu projektu a závěrečného hodnocení. Dobrovolníci mají právo a povinnost účastnit se těchto školení. Viz sekce Školení pro dobrovolníky.

Dobrovolníci by měli mít příležitost vyměňovat si, sdílet a hodnotit zkušenosti získané v rámci svých dobrovolnických aktivit. 

Neformální vzdělávání a pracovní metody

Dobrovolnická činnost/EDS by měla mít charakter „vzdělávací služby“. To znamená, že by mladým lidem měla poskytovat neformální a informální příležitosti k učení, které jim umožní získat nové dovednosti a schopnosti užitečné pro jejich osobní, odborný a profesní rozvoj. V žádosti o grant je proto třeba obecně popsat očekávané výsledky učení a vzdělávací procesy, které pak budou podrobně rozepsány ve smlouvě s dobrovolníkem.

Každá hostitelská organizace určí mentora, který bude odpovídat za osobní podporu dobrovolníka a bude mu usnadňovat začlenění do místní komunity. Dobrovolník se na mentora může obracet také v případě problémů.

Skupinové dobrovolnické aktivity musejí poskytovat příležitosti nejen k individuálnímu, ale také ke skupinovému učení. K tomu je zapotřebí naplánovat společná setkání dobrovolníků.

Dopad

Pokud je do projektu nebo do aktivity zapojeno několik dobrovolníků, měl by mít tento projekt či aktivita jednotící prvky, například jednotný nebo vzájemně se doplňující tematický přístup, pravidelná setkání nebo kontakty mezi dobrovolníky atd.

Dopad každého dobrovolnického projektu by se neměl omezovat pouze na jeho účastníky, ale měl by přibližovat myšlenku jednotné Evropy příslušným místním komunitám.

Charta EDS

Obecné zásady, úlohy partnerů zapojených projektu EDS a hlavní standardy kvality EDS jsou uvedeny v Chartě EDS, která je základem pro akreditaci a je součástí formuláře žádosti.