Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Základní informace

Erasmus+ 2021-2027

Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Mariya Gabriel 25. března 2021 na tiskové konferenci v Bruselu oficiálně zahájila nové programové období Erasmus+ (2021-2027). Další informace k novému programu jsou uvedeny na webu DZS, kde se postupně budou nacházet všechny informace k novému programu. Tento web bude zachován pouze pro výzvy 2014-2020.

Oficiální text Výzvy naleznete na webu Evropské komise, stejně tak i programovou příručku.

V aktivitě mobility jednotlivců (KA1) je termín pro předložení žádosti            11. května 2021 do 12:00. 

Bližší informace k novému programu naleznete na webu DZS.

 

Program Erasmus+ (2014-2020)

Každoročně mohly organizace / školy v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na projekty v rámci programu Erasmus+: Klíčová akce 1 - Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. V rámci těchto projektů organizace vysílají v průběhu projektového období své žáky nebo zaměstnance na mobilitu do zahraničí. Žádost o grantovou podporu předkládala organizace, nikoliv samotný účastník. Naplánované aktivity mají vést k rozvoji organizace jako celku, nejen samotných žáků nebo pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě.  Strategii rozvoje popisovali předkladatelé v žádosti v části tzv. Evropského plánu rozvoje.

 

Podporované aktivity v programu Erasmus+ (2014-2020)

Mobility osob jsou rozděleny na

 1. Mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě
 2. Mobility pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Délka projektu může být 1  2 roky.

Pro oba typy mobilit slouží jeden společný formulář žádosti.

 

Jaké organizace se mohly do aktivity zapojit?

Do projektu mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě se mohou zapojit tyto instituce:

 • veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (= VET organisations)
 • veřejné nebo soukromé organizace aktivní na trhu práce

 

Jaké organizace mohly žádat o grant?

O grant na mobilitu osob v odborném vzdělávání a přípravě mohou žádat tyto typy institucí:

 • veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy vysílající žáky nebo zaměstnance na mobilitu do zahraničí
 • koordinátor VET národního konsorcia organizací aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Při podání žádosti jsou oprávněnými žadateli školy zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT:

 • Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Rejstřík škol naleznete na následujícím odkazu http://rejskol.msmt.cz

 

Země partnerských organizací

Partnerské organizace v projektu mobility mohou být z těchto zemí:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Republika Severní Makedonie, Srbsko

 

Grantové prostředky

Žádost o grant je nedílnou součástí Žádosti pro mobilitu žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Žádost o grant musí být sestavena v souladu s pravidly financování KA1 a stanovenými sazbami platnými pro Českou republiku. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit cost), tzn. paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých mobilit.

Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení žádostí snížen.

Grant  je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. cestovní náklady
 2. pobytové náklady
 3. náklady na organizaci mobilit
 4. náklady na účastníky se specifickými potřebami
 5. jazyková příprava
 6. mimořádné náklady

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+. 

Pozn. Podle pravidel programu Erasmus+ převažuje anglická verze Příručky nad jinými jazykovými verzemi. Český překlad Příručky na webu Evropské komise obsahuje nepřesnosti. Týká se to zejména názvu aktivit pro mobilitu žáků. Správné znění naleznete na našem webu zde. Děkujeme za pochopení.

Prezentace ze seminářů pro žadatele naleznete v záložce Dokumenty.  

Jako inspirace pro Váš budoucí projekt Vám může posloužit Platforma pro šíření výsledků programu Erasmus+, na níž najdete informace o všech schválených projektech a jejich výsledcích. 

Banner_E+PRP.png 

VÝZVA 2020 - níže uvedený postup byl platný pro poslední výzvu na projekt mobility v odborném vzdělávání a přípravě v programovém období 2014-2020.

Informace, jak podat žádost o projekt mobility v odborném vzdělávání a přípravě. Základní informace k jednotlivým přípustným aktivitám jsou připraveny v záložce pro žáky a pracovníky. Termíny infoseminářů pro žadatele jsou vyhlášeny v sekci Akce .

Postup při podání žádosti

 1. Seznamte se s Příručkou programu Erasmus+ a dalšími dokumenty Evropské komise. Prezentace ze seminářů pro žadatele jsou ke stažení zde.
 2. Zkontrolujte údaje nebo pro nově příchozí organizace se registrujte na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. 
  Více informací k tomuto portálu zde. V případě, že jste nikdy nebyli registrováni, nahrajte na výše uvedený Portál povinné dokumenty Právní subjekt a Finanční identifikace (více viz Příručka programu Erasmus+).
 3. Vyplňte online elektronickou žádost (pro přihlášení do systému je nutné mít vytvořený účet EU login) FORMULÁŘ ŽÁDOSTI je k dispozici na:https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home.

  - Formulář KA102: pro žadatele bez Erasmus+ Certifikátu mobility v OVP

  - Formulář KA116pouze pro žadatele s Erasmus+ Certifikátem mobility v OVP

  Po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Application" a zde se zobrazí rozpracované žádosti. Při zpracování žádosti doporučujeme psát a ukládat si textové části žádosti nejrpve do Wordu a teprve následně je kopírovat příslušných záložek a otázek žádosti. 


  Pomocná tabulka, kterou je možné využít při přípravě projektové žádosti a při plánování mobilit v projektu zde. Tabulka je rozdělena dle aktivit a dle tří skupin zemí. Do tabulky je možné zadat vždy cílovou zemi, počet účastníků a délku trvání mobility a následně Vám tabulka spočítá celkový počet účastníků a průměrnou délku trvání, kterou poté můžete zadat do žádosti o grant.

 4. Vypočítejte vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností.
 5. Přiložte k online formuláři žádosti povinné přílohy (čestné prohlášení, mandátní pověření v případě konsorcia - obojí bude k dispozici ke stažení přímo ve formuláři žádosti).
 6. On-line odeslání žádosti bylo možné nejpozději do 11. února 2020 do 12:00:00 (poledne Bruselského času). Z technického hlediska doporučujeme nenechávat odeslání žádosti až na poslední den, ale raději předložit dříve.
 7. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny