Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Základní informace

Každoročně mohou organizace / školy v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na projekty v rámci programu Erasmus+: Klíčová akce 1 - Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. V rámci těchto projektů mohou organizace v průběhu projektového období vysílat své žáky nebo zaměstnance na mobilitu do zahraničí. Žádost o grantovou podporu předkládá organizace, nikoliv samotný účastník. Naplánované aktivity by měly vést k rozvoji organizace jako celku, nejen samotných žáků nebo pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě.  Strategii rozvoje popisují předkladatelé v žádosti v části tzv. Evropského plánu rozvoje.

Podporované aktivity

Mobility osob jsou rozděleny na

 1. Mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě
 2. Mobility pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Délka projektu může být 1  2 roky.

Pro oba typy mobilit slouží jeden společný formulář žádosti.

Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit?

Do projektu mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě se mohou zapojit tyto instituce:

 • veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (= VET organisations)
 • veřejné nebo soukromé organizace aktivní na trhu práce

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob v odborném vzdělávání a přípravě mohou žádat tyto typy institucí:

 • veřejné nebo soukromé organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy vysílající žáky nebo zaměstnance na mobilitu do zahraničí
 • koordinátor VET národního konsorcia organizací aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Při podání žádosti jsou oprávněnými žadateli školy zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT:

 • Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Rejstřík škol naleznete na následujícím odkazu http://rejskol.msmt.cz

Země partnerských organizací

Partnerské organizace v projektu mobility mohou být z těchto zemí:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko

Grantové prostředky

Žádost o grant je nedílnou součástí Žádosti pro mobilitu žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Žádost o grant musí být sestavena v souladu s pravidly financování KA1 a stanovenými sazbami platnými pro Českou republiku. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit cost), tzn. paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých mobilit.

Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení žádostí snížen.

Grant  je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. cestovní náklady
 2. pobytové náklady
 3. náklady na organizaci mobilit
 4. náklady na účastníky se specifickými potřebami
 5. jazyková příprava
 6. mimořádné náklady

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+. 

Pozn. Podle pravidel programu Erasmus+ převažuje anglická verze Příručky nad jinými jazykovými verzemi. Český překlad příručky na webu Evropské komise obsahuje nepřesnosti. Týká se to zejména názvu aktivit pro mobilitu žáků. Správné znění naleznete na našem webu zde. Děkujeme za pochopení.

Prezentace ze seminářů pro žadatele naleznete v záložce Dokumenty.  

Jako inspirace pro Váš budoucí projekt Vám může posloužit Platforma pro šíření výsledků programu Erasmus+, na níž najdete informace o všech schválených projektech a jejich výsledcích. 

Banner_E+PRP.png 

VÝZVA 2019

Níže je uveden postup pro podání žádosti platný pro Výzvu 2019.  

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise.
 2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes Účastnický portál (databáze žadatelů) a nahrát povinné dokumenty a formuláře Právní subjekt a Finanční identifikace. Zde je k dispozici Instruktážní video k registraci v češtině a dále Uživatelská příručka k administraci údajů na účastnickém portálu (URF).
 3. Vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností.
 4. Vyplnit elektronickou žádost. Formulář žádosti platný pro výzvu 2019 bude k dispozici v prosinci 2018. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový webový formát, bude zde následně uveden odkaz přímo na webovou stránku, prostřednictvím které se budou žádosti předkládat. Podávat žádost prostřednictvím interaktivního PDF formuláře již nebude od výzvy 2019 možné.
 5. Přiložit k formuláři žádosti přílohy (čestné prohlášení, mandátní pověření - obojí bude k dispizici ke stažení přímo ve formuláři žádosti).
 6. On-line odeslat žádost do 5. února 2019 do 12:00:00 (poledne Bruselského času)
 7. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

Novinky