Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Mimořádné náklady

  • položka platná pro žáky
  • příspěvek na pokrytí nákladů spojených s mobilitou žáků sociálně znevýhodněných (osoby z prostředí sociálně či geograficky vyloučených lokalit, osoby obtížně vzdělavatelné, osoby s nízkým sociálně kulturním postavením...)
  • lze proplácet až do výše 100 % uznatelných nákladů
  • náklady je nutné specifikovat již v žádosti

     

  • Požádat lze také o finanční podporu na vysoké cestovní náklady (maximálně do výše 80 % celkových uznatelných nákladů), pokud budou žadatelé schopni odůvodnit, že standardní pravidla financování (založená na jednotkových příspěvcích podle pásem vzdálenosti) nepokrývají alespoň 70 % cestovních nákladů účastníků. Od výzvy 2020 se toto týká i případů, kdy se účastníci rozhodnou pro ekologičtější dopravní prostředky s nižšími emisemi (např. vlak), které mají za následek zvýšení cestovních nákladů. V případě, že jsou v žádosti tyto vysoké cestovní náklady zahrnuty, nahrazují standardní cestovní grant.