Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Základní informace

Erasmus+ 2021-2027

Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Mariya Gabriel 25. března 2021 na tiskové konferenci v Bruselu oficiálně zahájila nové programové období Erasmus+ (2021-2027).
 
Další informace jsou uvedeny na webu DZS, kde se postupně budou nacházet všechny informace k novému programu. Tento web bude zachován pouze pro výzvy 2014-2020.
 
Oficiální text Výzvy naleznete na webu Evropské komise, stejně tak i programovou příručku.

Organizace způsobilé žádat v aktivitě mobility jednotlivců (KA1) v oblasti školního vzdělávání naleznete ZDE.

V aktivitě mobility jednotlivců (KA1) je termín pro předložení žádosti 11. května 2021 do 12:00. 

****************************

Program Erasmus+ 2014 - 2020

Školy mohou každoročně v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na projekty s plánem dalšího vzdělávání jejich pracovníků skrze zahraniční mobility. V žádostech popisují plán rozvoje v rámci Evropské unie, tzv. European Development Plan, a plánují aktivity profesního rozvoje svých pracovníků v horizontu 1 roku až 2 let, s ohledem na své i jejich konkrétní a aktuální potřeby.

Organizace oprávěné žádat o grant v sektoru školního vzdělávání naleznete zde. (The list of eligible organizations in English can be found here.)

 

Podporované aktivity dalšího vzdělávání

Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti.

Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí  - kurzy volí škola na základě svých konkrétních potřeb jako instituce a potřeb jejích jednotlivých pracovníků.

Stínování (job-shadowing) probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na školní vzdělávání, jedná se o mobilitu sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. 

 

Hledáte partnery nebo téma pro svůj budoucí projekt?

- Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů organizovanými národními agenturami po celé Evropě. Více informací naleznete zde.

- Můžete využít platformu eTwinning nebo portál School Education Gateway (zahrnuje také katalog kurzů).

 

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob ve školním vzdělávání mohou žádat školy aktuálně zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ke dni podávání žádostí:

 • mateřské školy, včetně speciálních
 • základní školy, včetně speciálních a uměleckých
 • střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Od Výzvy 2015 může žádost podat i koordinátor konsorcia - koordinátorem konsoricia mohou být školy dle definice výše; obce, svazky obcí a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni a další zřizovatelé škol (např. ministerstva, církve apod., vždy se musí jednat o právnickou osobu).

Za národní konsorcium je považováno seskupení minimálně 3 organizací z ČR, tj. koordinátor konsorcia + minimálně dvě školy způsobilé v rámci Klíčové akce 1 – mobilita pracovníků škol. Pokud je koordinátorem konsorcia zřizovatel škol, musí být školy v konsorciu organizačně propojeny s koordinátorem. Pokud je koordinátorem konsorcia škola, musí být do žádosti o projekt zahrnuto zdůvodnění vytvoření konsorcia a doložena schopnost koordinátora vést projekt. 

Země partnerských organizací

Partnerské organizace mohou být z následujících zemí:

 • 28 členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • další "programové země": Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Severní Makedonie, Srbsko

Grantové prostředky

V žádosti předkládá škola plán rozpočtu v souladu s pravidly financování KA1 a stanovenými sazbami. Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení žádosti ponížen. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit costs), tedy paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých mobilit.

 1. Cestovní náklady = příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Částka je stanovena dle vzdálenosti místa vysílající školy a místa konání vzdělávací aktivity (pásmo vzdálenosti se počítá dle kalkulátoru EK) a hradí se z ní cesta účastníků na vzdělávací aktivitu a zpět. 
 2. Náklady na organizaci mobilit = příspěvek na náklady přímo spojené s realizací projektu. Jedná se o příspěvek na aktivity školy spojené s přípravou účastníků, jejich monitorováním a podporou během mobilit, následnými aktivitami a šířením dosažených výsledků, případně o jakékoli další náklady nutné pro realizaci projektu mobilit. Příspěvek je udílen ve výši 350 EUR na účastníka, v případě více než 100 účastníků ve výši 200 EUR na účastníka.
 3. Pobytové náklady = příspěvek na pobytové a jiné náklady vzniklé účastníkovi během mobility. Částka je stanovená dle cílové země. Konkrétní částky ke stažení zde
 4. Kurzovné = příspěvek na poplatky za kurzy. Náklad se týká pouze účasti na aktivitách, které vyžadují zaplacení kurzovného, v případě výukových pobytů a stínování tento náklad nevzniká. Příspěvek může být přidělen ve výši 70 EUR na den a celková částka je omezena maximem 700 EUR na účastníka.
 5. Náklady na účastníky se specifickými potřebami = příspěvek na dodatečné náklady spojené s účastí osob se specifickými potřebami na vzdělávacích aktivitách. Žádost o tento příspěvek je nutné specifikovat již v žádosti, kde žadatel dle vlastního uvážení vyčíslí předpokládané náklady. Při schválení mohou být tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.
 6. Mimořádné náklady na cestu - v případě, že paušál poskytovaný dle vzdálenostního pásma v rámci položky "Cestovní náklady" nepokryje 70% skutečných výdajů na cestu, je možné místo cestovních nákladů požádat o "Mimořádné náklady na cestu". Následně jsou tyto náklady propláceny ve výši 80 % reálných nákladů. Pro více informací o této položce, konktaktuje pracovníky NA. 

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+ (odkaz níže).

Jako inspirace pro Váš budoucí projekt Vám může posloužit Platforma pro šíření výsledků programu Erasmus+, na níž najdete informace o všech schválených projektech a jejich výsledcích. 

 

Výzva 2020

Délka trvání projektu: 12 - 24 měsíců

Začátek projektového období: mezi 1. červnem 2020 a 31. prosincem 2020

Postup při podání žádosti:

 1. Seznamte se s Příručkou programu Erasmus+ a dalšími dokumenty Evropské komise.
 2. Registrujte se na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Více informací k tomuto portálu zde
 3. Nahrajte na výše uvedený Portál povinné dokumenty Právní subjekt a Finanční identifikace (více viz Příručka programu Erasmus+).
 4. Vyplňte on-line formulář žádosti (pro přihlášení do systému je nutné mít vytvořený účet EU login - příručka v AJ na záložce Výzva 2020) - https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities - School Education a následně:

       - School Education Staff Mobility (KA101)

  Po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Application" a zde se zobrazí rozpracované žádosti. 

 5. Vypočítejte vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 6. Vložte do formuláře žádosti povinnou přílohu - čestné prohlášení. V případě, že o projekt žádá konsorcium je nutné doložit také mandátní pověření podepsané mezi koordinátorem konsorcia a jeho jednotlivými členy. Mandátní pověření je možné stáhnout přímo z online žádosti o grant.
 7. Žádost podejte on-line do 11. 2. 2020 do 12:00.
 8. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny vždy na těchto webových stránkách, v termínu stanoveném Příručkou k programu. O zveřejnění výsledků budou zároveň všichni žadatelé informováni e-mailem.

Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

 

 

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny