Projekty mobility osob / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Základní informace

Školy mohou každoročně v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na projekty s plánem dalšího vzdělávání jejich pracovníků skrze zahraniční mobility. V žádostech popisují plán rozvoje v rámci Evropské unie, tzv. European Development Plan, a plánují aktivity profesního rozvoje svých pracovníků v horizontu 1 roku až 2 let, s ohledem na své i jejich konkrétní a aktuální potřeby.

 

Organizace oprávěné žádat o grant v sektoru školního vzdělávání naleznete zde. (The list of eligible organizations in English can be found here.)

 

Podporované aktivity dalšího vzdělávání

Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti.

Profesní rozvoj (staff training) umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a to v podobě účasti na kurzech či stínování.

 • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě svých konkrétních potřeb jako instituce a potřeb jejích jednotlivých pracovníků.
 • Stínování (job-shadowing) probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na školní vzdělávání, jedná se o mobilitu sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Přijímající organizaci si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v projektové žádosti.

 

Hledáte partnery nebo téma pro svůj budoucí projekt?

- Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů organizovanými národními agenturami po celé Evropě. Více informací naleznete zde.

- Můžete využít platformu eTwinning nebo portál School Education Gateway (zahrnuje také katalog kurzů).

 

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob ve školním vzdělávání mohou žádat školy aktuálně zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ke dni podávání žádostí:

 • mateřské školy, včetně speciálních
 • základní školy, včetně speciálních a uměleckých
 • střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Od Výzvy 2015 může žádost podat i koordinátor konsorcia - koordinátorem konsoricia mohou být školy dle definice výše; obce, svazky obcí a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni a další zřizovatelé škol (např. ministerstva, církve apod., vždy se musí jednat o právnickou osobu).

Za národní konsorcium je považováno seskupení minimálně 3 organizací z ČR, tj. koordinátor konsorcia + minimálně dvě školy způsobilé v rámci Klíčové akce 1 – mobilita pracovníků škol. Pokud je koordinátorem konsorcia zřizovatel škol, musí být školy v konsorciu organizačně propojeny s koordinátorem. Pokud je koordinátorem konsorcia škola, musí být do žádosti o projekt zahrnuto zdůvodnění vytvoření konsorcia a doložena schopnost koordinátora vést projekt. 

Země partnerských organizací

Partnerské organizace mohou být z následujících zemí:

 • 28 členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • země EHP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Grantové prostředky

V žádosti předkládá škola plán rozpočtu v souladu s pravidly financování KA1 a stanovenými sazbami. Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení žádosti ponížen. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit costs), tedy paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých mobilit.

 1. Cestovní náklady = příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Částka je stanovena dle vzdálenosti místa vysílající školy a místa konání vzdělávací aktivity (pásmo vzdálenosti se počítá dle kalkulátoru EK) a hradí se z ní cesta účastníků na vzdělávací aktivitu a zpět. Sazba dle vzdálenosti z místa odjezdu do místa určení.
 2. Náklady na organizaci mobilit = příspěvek na náklady přímo spojené s realizací projektu. Jedná se o příspěvek na aktivity školy spojené s přípravou účastníků, jejich monitorováním a podporou během mobilit, následnými aktivitami a šířením dosažených výsledků, případně o jakékoli další náklady nutné pro realizaci projektu mobilit. Příspěvek je udílen ve výši 350 EUR na účastníka, v případě více než 100 účastníků ve výši 200 EUR na účastníka.
 3. Pobytové náklady = příspěvek na pobytové a jiné náklady vzniklé účastníkovi během mobility. Částka je stanovená dle cílové země. Konkrétní částky ke stažení zde
 4. Kurzovné = příspěvek na poplatky za kurzy. Náklad se týká pouze účasti na kurzech nebo školeních, v případě výukových pobytů a stínování tento náklad nevzniká. Příspěvek může být přidělen ve výši 70 EUR na den a celková částka je omezena maximem 700 EUR na účastníka.
 5. Náklady na účastníky se specifickými potřebami = příspěvek na dodatečné náklady spojené s účastí osob se specifickými potřebami na vzdělávacích aktivitách. Žádost o tento příspěvek je nutné specifikovat již v žádosti, kde žadatel dle vlastního uvážení vyčíslí předpokládané náklady. Následně jsou tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.
 6. Mimořádné náklady na cestu - v případě, že paušál poskytovaný dle vzdálenostního pásma v rámci položky "Cestovní náklady" nepokryje 70% skutečných výdajů na cestu, je možné místo cestovních nákladů požádat o "Mimořádné náklady na cestu". Následně jsou tyto náklady propláceny ve výši 80 % reálných nákladů. Pro více informací o této položce, konktaktuje pracovníky NA. 

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+ (odkaz níže).

Jako inspirace pro Váš budoucí projekt Vám může posloužit Platforma pro šíření výsledků programu Erasmus+, na níž najdete informace o všech schválených projektech a jejich výsledcích. 

 

Výzva 2019

Délka trvání projektu: 12 - 24 měsíců

Začátek projektového období: mezi 1. červnem 2019 a 31. prosincem 2019

Postup při podání žádosti:

 1. Seznamte se s Příručkou programu Erasmus+ a dalšími dokumenty Evropské komise.
 2. Registrujte vaši organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes Účastnický portál (databáze žadatelů): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html. V případě, že vaše organizace již má číslo PIC, registraci znovu neprovádějte!
 3. Nahrajte na Účastnický portál (URF) povinné dokumenty (více viz příručka Předkládání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Erasmus+ na záložce Výzva 2019).
 4. Vyplnit on-line formulář žádosti - https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities - School Education a následně:

       - School Education Staff Mobility (KA101)

  Po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Application" a zde se zobrazí rozpracované žádosti. 

 5. Pomocná tabulka, kterou je možné využít při přípravě projektové žádosti a při plánování mobilit v projektu zde. Tabulka je rozdělena dle aktivit a dle tří skupin zemí. Do tabulky je možné zadat vždy cílovou zemi, počet účastníků a délku trvání mobility a následně Vám tabulka spočítá celkový počet účasntíků a průměrnou délku trvání, kterou poté můžete zadat do žádosti o grant. 

 6. Vypočítejte vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 7. Vložte do formuláře žádosti povinné přílohy (čestné prohlášení). V případě, že o projekt žádá konsorcium je nutné doložit také mandátní pověření podepsané mezi koordinátorem konsorcia a jeho jednotlivými členy. Mandátní pověření je možné stáhnout přímo z online žádosti o grant.
 8. Žádost podejte on-line do 12. 2. 2019 do 12:00.
 9. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny vždy na těchto webových stránkách, v termínu stanoveném Příručkou k programu. O zveřejnění výsledků budou zároveň všichni žadatelé informováni e-mailem.

Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

 

 

Novinky

 • 6. 9. 2019 Erasmus in Schools

  Chcete, aby si žáci procvičili cizí jazyky, poznali jiné kultury a rozšířili si obzory? Lákalo by vás oživit výuku nevšedním způsobem? Zapojte se do projektu Erasmus in Schools!
 • 30. 8. 2019 Národní konference Erasmus+/eTwinning 2019

  Dům zahraniční spolupráce zve zájemce na Národní konferenci Erasmus+/eTwinning, která se letos bude konat v termínu 11. – 12. října v Ostravě (Clarion Congress Hotel).
 • 17. 7. 2019 Schválené projekty – Výzva 2019

  Erasmus+ školní vzdělávání, Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob, Výzva 2019

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny