Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Základní informace

Vysokoškolské instituce, které se chtějí zapojit do projektu mobility pro vysokoškolské studenty a pracovníky, musí být držitelem platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE).

Podporované aktivity

Mobility osob jsou rozděleny na

 1. Mobility studentů:
  • studijní pobyt
  • praktická stáž
 2. Mobility zaměstnanců:
  • výukové pobyty
  • školení

Standardní délka projektu je 16 nebo 24 měsíců (z důvodu pandemie covid-19 bylo však možné požádat si i o delší projekty).


Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit?

Mobilita studentů na studijní pobyt:

 • vysílající i přijímající instituce musí být vysokoškolské instituce vlastnící ECHE (v případě vysokoškolských institucí z partnerských zemí musí mít tyto instituce podepsanou meziinstitucionální dohodu s institucí z programové země).

Mobilita studentů na praktickou stáž:

 • vysílající instituce musí být vysokoškolská instituce vlastnící ECHE
 • přijímající instituce musí být vysokoškolská instituce, jíž byla udělena ECHE nebo jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Příklady těchto organizací jsou uvedeny zde.

Mobilita zaměstnanců na výukový pobyt:

 • přijímající instituce musí být vysokoškolská instituce vlastnící ECHE
 • vysílající instituce musí být vysokoškolská instituce, jíž byla udělena ECHE nebo jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Příklady těchto organizací jsou uvedeny zde.

Mobilita zaměstnanců na školení:

 • vysílající instituce musí být vysokoškolská instituce vlastnící ECHE
 • přijímající organizace musí být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Jaké organizace mohou žádat o grant?

 • vysokoškolské instituce a instituce nabízející odborné vzdělávání či přípravu na úrovni terciárního vzdělávání vlastnící Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
 • konsorcia vlastnící Certifikát pro vysokoškolská kosorcia

Země partnerských organizací

Pro mobility mezi programovými zeměmi jsou způsobilé partnerské organizace z těchto programových zemí:

 • členské státy EU – 27 zemí
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Spojené království, Turecko, Republika Severní Makedonie, Srbsko

Pro mobility mezi programovými a partnerskými zeměmi jsou způsobilé partnerské organizace také z těchto regionů:

 • Západní Balkán, Země východního partnerství, Země jižního Středomoří, Ruská federace
 • Asie
 • Střední Asie
 • Latinská Amerika
 • Jižní Afrika
 • Ostatní průmyslové země

Mezinárodní kreditová mobilita

Podrobné informace o mobilitách do partnerských zemí naleznete pro Výzvu 2020 zde (Výzva 2015 zde, Výzva 2016 zde, Výzva 2017 zde a Výzva 2018 zde, Výzva 2019 zde)

Grantové prostředky

Grant  je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. pro vysílající školu / konsorcium:
  • náklady na organizaci mobilit – slouží ke krytí režijních nákladů přímo souvisejících s agendou mobilit, včetně jazykové a kulturní přípravy
 2. pro studenty:
  • stipendium - příspěvek na cestovní a pobytové náklady při studijním pobytu a praktické stáži v zahraničí
 3. pro zaměstnance:
  • příspěvek na pobytové náklady – slouží ke krytí nákladů souvisejících s pobytem v zahraničí
  • příspěvek na cestovní náklady – určen na pokrytí nákladů na cestu účastníka z místa pobytu do místa konání mobility
 4. pro studenty a zaměstnance se specifickými potřebami:
  • náklady na účastníky se specifickými potřebami – dodatečné náklady na podporu osob se specifickými potřebami (tj. zdravotním znevýhodněním, více informací naleznete zde)

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+ (anglická verze příručky pro Výzvu 2020). Ostatní jazykové a starší verze příručky jsou zde

Postup při podání žádosti

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise
 2. Registrovat organizaci na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. 
 3. Nahrát na portál povinné dokumenty (více viz  Příručka k programu Erasmus+)
 4. POZOR! Od Výzvy 2018 se již nepoužívají formuláře ve formě interaktivního pdf, žádosti se podávají prostřednictvím on-line formulářů (tzv. web-forms).
 5. On-line formulář žádostí pro KA1 je dostupný na https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/, nutné přihlásit se přes EU Login
 6. Vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
 7. Vyplnit elektronickou žádost
 8. Vložit do elektronické žádosti přílohy (čestné prohlášení)
 9. On-line odeslat žádost do 11. února 2020 do 12:00
 10. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

Novinky

 • 19. 11. 2020 Metodika k vyšším mocem KA103 a KA107

  V sekci Dokumenty a formuláře byla zveřejněna Metodika pro plánování a realizaci mobilit KA103, KA107 a pro uznávání vyšší moci Covid-19 podle pravidel platných po 1.7.2020....
 • 4. 11. 2020 Důležité termíny

  S ohledem na současnou situaci nastaly změny v pravidelném harmonogramu důležitých termínů v rámci HE sektoru programu Erasmus+.
 • 4. 9. 2020 FAQ spojené se šířením Covid-19

  Často kladené otázky a odpovědi týkající se aktivit v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity v souvislosti s pandemií COVID-19