Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Informace pro studenty s těžkým handicapem nebo specifickými potřebami

Vyžaduje-li Váš zdravotní stav zvýšené náklady, ale rád/a byste se zúčastnil/a zahraničního studijního pobytu nebo praktické stáže v rámci programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání, může Vaše vysílající škola požádat Národní agenturu prostřednictvím svého institucionálního koordinátora o dodatečnou finanční podporu nad rámec běžného stipendia programu Erasmus+.

Předpokladem přidělení speciálního stipendia je splnění základních podmínek pro mobilitu studentů, speciální stipendium je určeno pouze na pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí, které vyplývají ze zdravotních potřeb.

Při vyplňování předběžné kalkulace do žádosti u položky doprava, stravování a ubytování je třeba věnovat pozornost stanovení rozdílu mezi cenou za běžné náklady a cenou za zvýšené náklady z důvodu příslušného handicapu. Pouze tento cenový rozdíl (ne celá částka za nadstandardní službu) pak tvoří oprávněný požadavek studenta v rámci žádosti o speciální stipendium Erasmus+.

Aby bylo možné podpořit co nejvíce studentů, je maximální výše speciálního stipendia, o kterou si může účastník mobility zažádat, stanovena na 10 000 EUR.

Přidělené speciální stipendium je po návratu ze studijního pobytu nebo praktické stáže Erasmus+ nutné vyúčtovat.

K vyúčtování se předkládají faktury udávající skutečně vynaložené náklady, uvádějící název a adresu subjektu, který fakturu vystavil, částku a měnu i datum vystavení faktury (daňového dokladu).

Žádost se předkládá na formuláři, ve kterém student uvede podrobnou kalkulaci požadovaného stipendia. Vzor formuláře žádosti o speciální stipendium pro pobyty v akademickém roce 2017/2018 ke stažení naleznete níže. (Pozn. vysílající škola může část B doplnit o dodatečné otázky).

K žádosti je nutné doložit:

  • lékařskou zprávu;
  • kopii průkazu ZTP (pokud ho student vlastní);
  • dokumenty programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání pro příslušný typ mobility - podepsanou studijní smlouvu pro studijní pobyt / praktickou stáž (Learning agreement for studies/traineeship)
  • akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí ke studijnímu pobytu / praktické stáži a kde je uvedeno, že je srozuměna s Vaším zdravotním stavem.

Termín pro podávání žádostí:

  • do 15. 7. 2017 pro pobyty v zimním semestru nebo na celý akademický rok;
  • do 1. 12. 2017 pro pobyty v letním semestru.

Se žádostí o další informace se prosím obraťte buď na institucionálního koordinátora programu Erasmus na Vaší škole nebo na Národní agenturu.

Ke stažení

Specificke_potreby_2018-19_formular_zadosti_PRO_ZAMĚSTNANCE.doc DOC 12.06.2018 67584 B
Specificke_potreby_2018-19_formular_zadosti_PRO STUDENTY.doc DOC 12.06.2018 65536 B