Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Podpora účastníků se specifickými potřebami

Osobou se specifickými potřebami se rozumí potenciální účastník, jehož tělesný, duševní nebo zdravotní stav je takový, že by jeho účast na mobilitě nebyla možná bez dodatečné finanční podpory. Vysokoškolské instituce, které vybraly studenty nebo zaměstnance se specifickými potřebami, mohou požádat národní agenturu o dodatečnou grantovou podporu na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s jejich účastí na mobilitě. Osoby se specifickými potřebami tudíž mohou získat grantovou podporu, jež je vyšší než maximální částky grantu stanovené v Příručce programu Erasmus+.

V zájmu podpoření co nejvíce studentů nebo zaměstnanců je doporučená maximální výše speciálního stipendia, o kterou si může účastník mobility zažádat, stanovena na 10 000 EUR. Na základě předchozí komunikace s národní agenturou je možné v odůvodněných případech požádat o vyšší částku, kterou bude možné schválit pouze v případě dostatečného rozpočtu.

Dodatečné financování studentů nebo zaměstnanců se specifickými potřebami může být zajištěno také z dalších zdrojů na místní, regionální nebo národní úrovni.

Předpokladem přidělení finanční podpory na specifické potřeby je splnění základních podmínek pro mobilitu studentů nebo zaměstnanců – student byl vybrán ve výběrovém řízení pro daný akademický rok, a má uzavřenou studijní smlouvu s přijímající institucí, rovněž tak zaměstnanec, který byl vybrán k mobilitě a má uzavřen program výuky nebo školení.

 

Postup vyplnění a podání žádosti pro projekty od Výzvy 2019 (žádosti v rámci projektového období Výzvy 2018 jsou již uzavřeny a nelze je předkládat):


1. Vysokoškolské instituce na svých internetových stránkách uvedou postup, jakým mohou studenti nebo zaměstnanci se specifickými potřebami o tuto podporu zažádat. Účastníci vyplní formulář žádosti, který vychází ze vzoru poskytnutého národní agenturou. Formulář žádosti je stanoven formou minimálních požadavků, škola si může formulář žádosti doplnit o další otázky, případně vyžádat další přílohy.


2. Institucionální koordinátor zkontroluje údaje vyplněné účastníkem, ověří, zda jsou doloženy požadované přílohy a provede revizi rozpočtu. Při kalkulaci u položek doprava, stravování a ubytování je třeba věnovat zvýšenou pozornost stanovení rozdílu mezi cenou za běžné náklady a cenou za zvýšené náklady z důvodu příslušného handicapu. Pouze tento cenový rozdíl (ne celá částka za nadstandardní službu) pak tvoří oprávněný požadavek studenta nebo zaměstnance v rámci žádosti o finanční podporu Erasmus+ na specifické potřeby. Revidovaný rozpočet je současně požadovaným rozpočtem.


3. Doporučení vystavené vysílající vysokou školou představuje zdůvodnění / motivaci školy pro získání dodatečné finanční podpory pro studenta nebo zaměstnance. Toto doporučení může být uvedeno přímo ve formuláři nebo mít formu motivačního doprovodného dopisu.


4. Žádost musí být vyplněna v počítači, ručně psané žádosti nebudou akceptovány.


5. K žádosti je vždy nutné doložit:

 • lékařskou zprávu;
 • kopii průkazu ZTP (pokud ho vlastní);
 • dokumenty programu Erasmus+: Erasmus pro příslušný typ mobility - podepsanou studijní smlouvu pro studijní pobyt / praktickou stáž (Learning agreement for studies/traineeship), resp. program mobility pro výukový pobyt/školení (Mobility agreement)
 • akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí účastníka na mobilitu, kde je uvedeno, že je srozuměna se zdravotním stavem účastníka.

6. Typy / varianty žádostí:

Varianta I. : jednodušší typy žádostí do výše 3 000 EUR/mobilita

 • žádosti je možné schválit na úrovni vysílající instituce;
 • příklady jednodušších typů žádostí:
  • stravování v případě různých dietních opatření, např. celiakie (navržená finanční podpora na dietní opatření se přiznává do jednotné výše 100,00 € na měsíc pobytu v zahraničí);
  • doprava (rozdíl v ceně běžné dopravy a požadované nadstandardní dopravy do místa pobytu i na místě během pobytu);
  • speciálně upravené studijní materiály;
  • ubytování (rozdíl v ceně požadovaného nadstandardního ubytování oproti běžnému – např. bezbariérový pokoj v blízkosti školy);
  • lékařská péče (pravidelné návštěvy lékaře v ČR či v zahraničí, rehabilitace, fyzioterapie, apod.).
 • V případě, že je žádost o finanční podporu na specifické potřeby vysílající institucí schválena, je institucí vystaven a předán schvalovací dopis účastníkovi mobility a současně je třeba s účastníkem podepsat dodatek k Účastnické smlouvě o navýšení stipendia.
 
Tyto žádosti budou schváleny národní agenturou v rámci závěrečné zprávy (Final Report). V případě nedostatečného grantu na pokrytí finanční podpory na specifické potřeby může vysílající instituce zažádat o navýšení grantu v rámci průběžné zprávy (tyto požadavky budou prioritně naplňovány).
 
Varianta II. : žádosti do výše 10 000 EUR/mobilita
 • žádosti, které nepatří do varianty I. a jsou do výše 10 000 EUR/mobilita;
 • např. asistent/ doprovodná osoba;
 • vysílající instituce předloží žádost s podpisem institucionálního koordinátora ke schválení národní agentuře; 
 • žádost musí být zaslána jak poštou na adresu národní agentury, tak na e-mail erasmus@dzs.cz;
 • v případě, že je žádost o finanční podporu na specifické potřeby národní agenturou schválena, je v případě navýšení maximální výše grantu vystaven dodatek ke grantové dohodě a účastníkovi mobility zaslán schvalovací dopis;
 • s účastníkem mobility je současně potřeba doplnit Účastnickou smlouvu o navýšení stipendia, či uzavřít dodatek k Účastnické smlouvě.

 Varianta III. : žádosti ve výši nad 10 000 EUR/mobilita

 • žádosti, které nepatří do varianty I ani varianty II a jsou ve výši nad 10 000 EUR/mobilita;
 • vysílající instituce předloží žádost s podpisem institucionálního koordinátora národní agentuře, která ji předloží ke schválení Schvalovací komisi programu Erasmus+;
 • žádost musí být zaslána jak poštou na adresu národní agentury, tak na e-mail erasmus@dzs.cz;
 • v případě, že je žádost o finanční podporu na specifické potřeby národní agenturou schválena, je instituci vystaven dodatek ke grantové dohodě a účastníkovi mobility zaslán schvalovací dopis;
 • s účastníkem mobility je současně potřeba doplnit Účastnickou smlouvu o navýšení stipendia, či uzavřít dodatek k Účastnické smlouvě.

7. Vyúčtování přiděleného grantu

Přidělenou finanční podporu na specifické potřeby je po návratu z mobility nutné vyúčtovat! Účastník dokládá účtenky/ faktury udávající skutečně vynaložené náklady, uvádějící název a adresu subjektu, který fakturu vystavil, částku a měnu i datum vystavení faktury.
Originály dokladů uchovává vysílající instituce, která je povinna je předložit ke kontrole, pokud k tomu bude národní agenturou vyzvána.

8. Termín pro podávání žádostí

Žádost lze podat od Výzvy 2019 následovně:

 • pro 16ti měsíční projekty je možné předložit žádost v období: 1. 6. 20xx až 31. 7. 20xx+1
 • pro 24 měsíční projekty je možné předložit žádost v období: 1. 6. 20xx až 31. 3. 20xx+2

 

Se žádostí o další informace se prosím obraťte buď na institucionálního koordinátora programu Erasmus na Vaší škole nebo na národní agenturu (erasmus@dzs.cz).

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s nařízením (ES) č. 2018/1725 Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi EU a o volném pohybu těchto údajů, což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Ke stažení

Specificke_potreby_formular_zadosti_PRO_ZAMĚSTNANCE_VARIANTA I NOVÁ.doc DOC 10.03.2021 229888 B
Specificke_potreby_formular_zadosti_PRO_ZAMĚSTNANCE_VARIANTA II A III NOVÁ.doc DOC 10.03.2021 231936 B
Vzor schvalovaciho dopisu pro specifické potřeby Erasmus+ KA103 NOVÝ.docx DOC 10.03.2021 62897 B
Application for a Grant for Students with Specific Needs, Variant II AND III NEW.docx DOC 10.03.2021 188378 B
Specificke_potreby_formular_zadosti_PRO STUDENTY_VARIANTA I NOVÁ.doc DOC 10.03.2021 228864 B
Specificke_potreby_formular_zadosti_PRO STUDENTY_VARIANTA II A III NOVÁ.doc DOC 10.03.2021 232960 B
Application for a Grant for Students with Specific Needs, Variant I NEW.docx DOC 10.03.2021 187691 B