Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Podpora účastníků se specifickými potřebami

Osobou se specifickými potřebami se rozumí potenciální účastník, jehož tělesný, duševní nebo zdravotní stav je takový, že by jeho účast na mobilitě nebyla možná bez dodatečné finanční podpory. Vysokoškolské instituce, které vybraly studenty nebo zaměstnance se specifickými potřebami, mohou požádat národní agenturu o dodatečnou grantovou podporu na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s jejich účastí na mobilitě. Osoby se specifickými potřebami tudíž mohou získat grantovou podporu, jež je vyšší než maximální částky grantu stanovené v Příručce programu Erasmus+.

Aby bylo možné podpořit co nejvíce studentů, je maximální výše speciálního stipendia, o kterou si může účastník mobility zažádat, stanovena na 10 000 EUR. Na základě předchozí komunikace s Národní agenturou je možné v odůvodněných případech požádat o vyšší částku, kterou bude možné schválit pouze v případě dostatečného rozpočtu.

Dodatečné financování studentů nebo zaměstnanců se specifickými potřebami může být zajištěno také z dalších zdrojů na místní, regionální nebo národní úrovni.

Předpokladem přidělení speciálního stipendia je splnění základních podmínek pro mobilitu studentů nebo zaměstnanců – student byl vybrán ve výběrovém řízení pro daný akademický rok, a má uzavřenou studijní smlouvu s přijímající institucí, rovněž tak zaměstnanec, který byl vybrán k mobilitě a má uzavřen program výuky nebo školení.

Postup vyplnění a zaslání žádosti národní agentuře:

1. Vysokoškolské instituce na svých internetových stránkách uvedou postup, jakým mohou studenti nebo zaměstnanci se specifickými potřebami o tuto podporu zažádat. Účastníci vyplní formulář žádosti, který vychází ze vzoru poskytnutého národní agenturou. Část A je pevně stanovena, nelze dělat úpravy. Část B je formou minimálních požadavků, škola může tuto část doplnit o další otázky, případně vyžádat další přílohy.


2. Institucionální koordinátor zkontroluje údaje vyplněné účastníkem, ověří, zda jsou doloženy požadované přílohy a provede revizi rozpočtu. Při kalkulaci u položek doprava, stravování a ubytování je třeba věnovat zvýšenou pozornost stanovení rozdílu mezi cenou za běžné náklady a cenou za zvýšené náklady z důvodu příslušného handicapu. Pouze tento cenový rozdíl (ne celá částka za nadstandardní službu) pak tvoří oprávněný požadavek studenta v rámci žádosti o speciální stipendium Erasmus+. Revidovaný rozpočet je současně požadovaným rozpočtem.


3. Doporučení vystavené vysílající vysokou školou představuje zdůvodnění / motivaci školy pro získání dodatečné finanční podpory pro studenta. Toto doporučení může být uvedeno přímo ve formuláři nebo mít formu motivačního doprovodného dopisu.


4. Národní agentuře překládá žádost vysílající instituce (vysoká škola / VOŠ / konzervatoř). Žádost podepisuje institucionální koordinátor. Žádost musí být zaslána v jednom originálu poštou na adresu DZS do příslušného termínu (rozhoduje razítko pošty). Naskenovanou žádost zasílejte prosím také na e-mail : erasmus@dzs.cz.


5. Žádá-li instituce dodatečnou finanční podporu pro více studentů, stanoví pořadí těchto žádostí v průvodním dopise.


6. Žádost musí být vyplněna v počítači, ručně psané žádosti nebudou akceptovány.


7. K žádosti je nutné doložit:

  • lékařskou zprávu;
  • kopii průkazu ZTP (pokud ho vlastní);
  • dokumenty programu Erasmus+: Erasmus pro příslušný typ mobility - podepsanou studijní smlouvu pro studijní pobyt / praktickou stáž (Learning agreement for studies/traineeship), resp. program mobility pro výukový pobyt/školení (Mobility agreement)
  • akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí účastníka na mobilitu, kde je uvedeno, že je srozuměna se zdravotním stavem účastníka.

 

Dodatek ke grantové smlouvě

V případě, že je žádost o speciální stipendium národní agenturou schválena, je škole vystaven dodatek ke grantové smlouvě.

Vyúčtování přiděleného grantu

Přidělené speciální stipendium je po návratu z mobility nutné vyúčtovat! Účastník dokládá účtenky / faktury udávající skutečně vynaložené náklady, uvádějící název a adresu subjektu, který fakturu vystavil, částku a měnu i datum vystavení faktury.
Originály dokladů uchovává vysílající instituce, které je povinna je předložit ke kontrole, pokud k tomu bude Národní agenturou vyzvána.

Termín pro podávání žádostí:

  • do 15. 7. 2018 pro pobyty v zimním semestru 2018/2019 nebo na celý akademický rok 2018/2019;
  • do 1. 12. 2018 pro pobyty v letním semestru 2018/2019, popř. v zimním semestru 2019/2020 v případě dvouletého projektu.

Se žádostí o další informace se prosím obraťte buď na institucionálního koordinátora programu Erasmus na Vaší škole nebo na Národní agenturu.

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Ke stažení

Specificke_potreby_2018-19_formular_zadosti_PRO_ZAMĚSTNANCE.doc DOC 12.06.2018 67584 B
Specificke_potreby_2018-19_formular_zadosti_PRO STUDENTY.doc DOC 12.06.2018 65536 B