Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Pro firmy

English document "Erasmus Traineeships - Information for Companies" is available here.

 

Jaké organizace/podniky mohou přijímat Erasmus stážisty?

Oprávnění přijímat stážisty programu Erasmus mají téměř všechny typy organizací (až na několik výjimek uvedených níže) zapojených do ekonomických aktivit ve veřejném nebo soukromém sektoru v jedné ze zemí zapojených do programu Erasmus+. Studenty mohou přijímat např. firmy, výzkumná centra, vysoké školy, různé asociace a další. Do aktivity praktických stáží Erasmus spadají také bývalé Comenius asistentské pobyty. Stážistu tak mohou přijímat do výuky také mateřské, základní, střední i jiné školy.

Organizace, které nejsou oprávněny přijímat stážisty programu Erasmus: 

  • instituce EU a další subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich seznam je uveden zde);
  • organizace spravující programy EU (v zájmu zamezení možného střetu zájmů a/nebo dvojího financování).

 

Cíle mobility studentů na praktické stáže

  • pomáhat studentům, aby se dokázali přizpůsobit požadavkům trhu práce celé EU;
  • umožnit studentům rozvíjet konkrétní dovednosti, včetně jazykových, a v kontextu získávání pracovních zkušeností lépe porozumět hospodářské a sociální kultuře dané země;
  • podporovat spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky;
  • přispívat k rozvoji komunity vysoce kvalifikovaných mladých lidí s otevřenou myslí a mezinárodními zkušenostmi, kteří se stanou odbornými pracovníky budoucnosti.

 

Mobility studentů na praktické stáže jsou možné pouze mezi programovými zeměmi (členské státy EU, země EHP - Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Severní Makedonie) a nově od Výzvy 2018 také mezi programovými a partnerskými zeměmi (výčet zemí dle příslušné Výzvy pro předkládání návrhů v rámci mezinárodní kreditové mobility).

 

Trvání stáže

2 - 12 měsíců

Stážista by měl týdně odpracovat dobu odpovídající plnému pracovnímu úvazku.

 

Jak může česká firma oslovit Erasmus studenty

Pokud hledáte stážistu, stačí zveřejnit nabídku stážistického místa, která koresponduje s pravidly programu Erasmus+, na webových stránkách erasmusintern.org. Databáze ErasmusIntern je projekt Erasmus Student Network (ESN, mezinárodní sítě Erasmus studentů), který vznikl s podporou Evropské komise. Cílem této databáze je na jednom místě soustředit nabídky stážistických míst tak, aby byly pro studenty, budoucí stážisty, snadno k dohledání.

 

Jak má firma postupovat v případě, že ji osloví student - zájemce o stáž?

V případě, že Vás kontaktuje potenciální stážista, je na něm a jeho vysílající škole, aby připravili tzv. Learning Agreement, což je jakási „pracovní smlouva", kterou následně podepíšete vy jako hostitelská instituce, škola jako vysílající instituce a student-stážista. Z pohledu přijímající firmy je pouze důležité vykomunikovat si se studentem, potažmo školou, co přesně bude náplní pracovní stáže (stanovení pracovního plánu atd.), toto je obsahem výše zmíněné Learning Agreement. Po ukončení pracovní stáže je pak firma povinna vystavit studentovi certifikát potvrzující délku stáže a dosažené výsledky/hodnocení.

Povinnosti přijímající instituce/firmy:

  • Před příjezdem stážisty podepsat trojstrannou dohodu „Learning Agreement" (ta stanovuje studentův pracovní plán).
  • Při ukončení stáže vystavit studentovi certifikát o absolvování stáže.