Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Pro studenty

Program Erasmus+: Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.

 

Program Erasmus nabízí studentům dva typy aktivit:  

 Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi

  • v délce 3-12 měsíců
  • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE

Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové nebo partnerské zemi (od Výzvy 2018)

  • v délce 2-12 měsíců
  • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.
  • Nově také existuje možnost realizace absolventské stáže (pouze v rámci programových zemí). Čerstvé absolventy musí jejich vysokoškolská instituce vybrat v posledním roce studia a svoji zahraniční stáž musí realizovat a dokončit do jednoho roku od ukončení studia. Je důrazně doporučeno podepsat potřebné dokumenty ještě během studia na vysoké škole.
  • Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy (výčet nezpůsobilých organizací je uveden zde).  

 

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž ve výši 24 měsíců.

 

Více informací o konkrétních možnostech výjezdu na studijní pobyt či praktickou stáž, stejně jako o termínech a podmínkách výběrového řízení, Vám podá Erasmus koordinátor na Vaší domácí vysoké škole (fakultě).

 

Kdo se může zapojit – podmínky:

  • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole, které jsou zapojeny do programu Erasmus+: Erasmus.
  • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
  • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.
  • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
  • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.
  • Studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt či praktickou stáž v rámci Programu celoživotního učení (LLP 2007-2013) se mohou programu Erasmus+: Erasmus také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají.

 

Kam můžete vyjet:

Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

  • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
  • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
  • Kandidátské země: Turecko, Severní Makedonie, Srbsko
  • Partnerské země: dle příslušné Výzvy pro předkládání návrhů v rámci mezinárodní kreditové mobility

O konkrétních možnostech výjezdu na školy v zemích, se kterými má Vaše škola uzavřeny meziinstitucionální dohody, se informujte na zahraničním oddělení Vaší VŠ/VOŠ.

 Více informací o mezinárodní kreditové mobilitě do partnerských zemí naleznete zde.

 

Jak se do programu přihlásit:

Výběrové řízení probíhá přímo na katedrách či fakultách jednotlivých vysokých škol a je plně v kompetenci vysokých škol, které stanovují podmínky a požadavky pro žadatele o stipendium, včetně termínů výběrových řízení. O konkrétních podmínkách výběrového řízení do programu Erasmus+: Erasmus se proto informujte na zahraničním oddělení Vaší vysoké školy (fakulty).  

 

Finanční podmínky:

Na základě uzavření účastnické smlouvy student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+: Erasmus. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia na měsíc je pevně dána.

 

Schválené sazby pro mobility financované z Výzvy 2020 jsou k dispozici zde

Schválené sazby pro mobility financované z Výzvy 2019 jsou k dispozici zde

Schválené sazby pro mobility financované z Výzvy 2018 jsou k dispozici zde

Přehled sazeb stipendií pro mobility financované z Výzvy 2017 naleznete zde

Přehled sazeb stipendií pro akademický rok 2015/2016 naleznete zde.v

Přehled sazeb stipendií pro akademický rok 2014/2015 naleznete zde. (Tyto sazby budou použity pro 2015/2016 v případě, že koordinátor vysílá studenta v rámci dvouletého projektu schváleného z Výzvy 2014).

Více informací ke stipendiu pro účastníky se specifickými potřebami naleznete zde.

Kdo může požádat o zvýšení sazby ze socioekonomických důvodů naleznete zde.

 

Statistiky:

Statistiky programu Erasmus naleznete zde.