Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Pro zaměstnance

Program Erasmus+: Erasmus (dále jen Erasmus) je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Do programu Erasmus se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus.

Program Erasmus+ nabízí zaměstnancům VŠ/VOŠ dva typy aktivit: 

Výukové pobyty

 • v délce 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu), 
 • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE.

Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

Školení 

 • v délce 2 dny až 2 měsíce, 
 • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Více informací o konkrétních možnostech výjezdu na výukový pobyt či školení, stejně jako o termínech a podmínkách výběrového řízení, Vám podá Erasmus koordinátor na Vaší domácí vysoké škole (fakultě).

 

Kdo se může zapojit:

Výukový pobyt

 • pedagogický zaměstnanec vysoké školy (včetně doktorandů, jež jsou zaměstnanci), 
 • pedagogický zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí být v pracovněprávním vztahu s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice,
 • zahraniční odborník z podniku, pracovník jakékoliv veřejné instituce nebo soukromé organizace působící na trhu práce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, který přijíždí na českou vysokoškolskou instituci na základě jejího pozvání (vysokoškolská instituce jeho pobyt financuje). 

 Školení

 • zaměstnanec vysoké školy (pedagogický, administrativní i jiný pracovník),
 • zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí být v pracovněprávním vztahu s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice. 

 

Kam můžete vyjet:

Výukový pobyt i školení mohou zaměstnanci českých vysokých a vyšších odborných škol realizovat pouze v programových a partnerských zemích mimo ČR a zemi svého pobytu. Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

 • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátské země: Turecko, Severní Makedonie, Srbsko
 • Partnerské země: dle příslušné Výzvy pro předkládání návrhů v rámci mezinárodní kreditové mobility

O konkrétních možnostech výjezdu na vysoké školy v zemích, se kterými má Vaše škola uzavřeny meziinstitucionální dohody, se informujte na zahraničním oddělení Vaší VŠ/VOŠ.

Více informací o podpoře účastníků se specifickými potřebami naleznete zde.

Více informací o mobilitě do partnerských zemí naleznete zde.

 

Výši grantů na pobytové náklady pro Výzvu 2020 naleznete zde.

Výši grantů na pobytové náklady pro Výzvu 2019 naleznete zde.

Výši grantů na pobytové náklady pro Výzvu 2018 naleznete zde.

Výši grantů na pobytové náklady pro akademický rok 2017/2018 naleznete zde.

Výši grantů na pobytové náklady pro akademický rok 2016/2017 naleznete zde.

Výši grantů na pobytové náklady pro akademický rok 2015/2016 naleznete zde.

Výši grantů na pobytové náklady pro akademický rok 2014/2015 naleznete zde.

 

Statistiky:

Statistiky programu Erasmus naleznete zde.

Ke stažení

Výše sazeb ST od výzvy 2018.pdf PDF 05.02.2018 230552 B