Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Pro zaměstnance

Program Erasmus+: Erasmus (dále jen Erasmus) je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Do programu Erasmus se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus.

Program Erasmus+ nabízí zaměstnancům VŠ/VOŠ dva typy aktivit: 

Výukové pobyty

 • v délce 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu), 
 • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE.

Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

Školení 

 • v délce 2 dny až 2 měsíce, 
 • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Více informací o konkrétních možnostech výjezdu na výukový pobyt či školení, stejně jako o termínech a podmínkách výběrového řízení, Vám podá Erasmus koordinátor na Vaší domácí vysoké škole (fakultě).

 

Kdo se může zapojit:

Výukový pobyt

 • pedagogický zaměstnanec vysoké školy (včetně doktorandů, jež jsou zaměstnanci), 
 • pedagogický zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí být v pracovněprávním vztahu s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice,
 • zahraniční odborník z podniku, pracovník jakékoliv veřejné instituce nebo soukromé organizace působící na trhu práce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, který přijíždí na českou vysokoškolskou instituci na základě jejího pozvání (vysokoškolská instituce jeho pobyt financuje). 

 Školení

 • zaměstnanec vysoké školy (pedagogický, administrativní i jiný pracovník),
 • zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí být v pracovněprávním vztahu s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice. 

 

Kam můžete vyjet:

Výukový pobyt i školení mohou zaměstnanci českých vysokých a vyšších odborných škol realizovat pouze v programových a partnerských zemích mimo ČR a zemi svého pobytu. Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

 • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátské země: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko
 • Partnerské země: dle příslušné Výzvy pro předkládání návrhů v rámci mezinárodní kreditové mobility

O konkrétních možnostech výjezdu na vysoké školy v zemích, se kterými má Vaše škola uzavřeny meziinstitucionální dohody, se informujte na zahraničním oddělení Vaší VŠ/VOŠ.

Více informací o podpoře účastníků se specifickými potřebami naleznete zde.

Více informací o mobilitě do partnerských zemí naleznete zde.

Výši grantů na pobytové náklady pro akademický rok 2014/2015 naleznete zde.

Výši grantů na pobytové náklady pro akademický rok 2015/2016 naleznete zde.

Výši grantů na pobytové náklady pro akademický rok 2016/2017 naleznete zde.

Výši grantů na pobytové náklady pro akademický rok 2017/2018 naleznete zde.

 Výši grantů na pobytové náklady pro Výzvu 2018 naleznete zde.

Statistiky:

Statistiky programu Erasmus naleznete zde.

Ke stažení

Výše sazeb ST od výzvy 2018.pdf PDF 05.02.2018 230552 B