Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí

Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné navýšit sazbu o 200 EUR/měsíc. Obdrží-li účastník navýšení z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění, nevztahuje se na něj navýšení stipendia u aktivity praktické stáže (tj. student obdrží buď navýšení pro praktické stáže, NEBO navýšení 200 EUR z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění).

Kdo může o navýšení sazby požádat?

O navýšené socio-ekonomické stipendium Erasmus mohou žádat studenti, kteří pobírají sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách. Taktéž o něj mohou žádat studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě dle Části třetí, Hlavy první Zákona č. 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře. 

Student, který nemá nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4.

Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

Po předchozí konzultaci a schválení Národní agenturou je možné od Výzvy 2020 navýšit sazbu pro studenty ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí i v jiných případech, než ve výše uvedených.

 

Komu se žádost podává?


Student žádá svou vysílající vysokoškolskou instituci, která mu v případě splnění podmínek navýší měsíční sazbu z prostředků, které má přiděleny na aktivitu studijních pobytů.

O navýšení sazby ze socio-ekonomických důvodů nelze žádat po zahájení mobility.

 

Potřebná dokumentace

Aktuální potvrzení o pobírání sociálního stipendia a/ nebo o nároku na přídavek na dítě dokládá student pouze před začátkem mobilityPotvrzení o udělení přídavku na dítě dle Zákona o státní sociální podpoře se dokládá za poslední ukončené čtvrtletí, takové potvrzení je pro účely Erasmus+ mobility platné po celé období mobility.