Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí

Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné navýšit sazbu o 200 EUR/měsíc. Obdrží-li účastník navýšení z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění, nevztahuje se na něj navýšení stipendia u aktivity praktické stáže (tj. student obdrží buď navýšení pro praktické stáže, NEBO navýšení 200 EUR z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění).

Kdo může o navýšení sazby požádat?

O navýšené socio-ekonomické stipendium Erasmus mohou žádat studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Jsou to tedy studenti, kteří mají nárok nebo pobírají sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách. Definice toho, kdo může žádat, čerpá ze zákona o vysokých školách. Všechny ostatní podmínky, jak například výše grantu atd., se však řídí pravidly programu Erasmus+.

Student, který nemá nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

 

Komu se žádost podává?


Student žádá svou vysílající vysokoškolskou instituci, která mu v případě splnění podmínek navýší měsíční sazbu z prostředků, které má přiděleny na aktivitu studijních pobytů.

O navýšení sazby ze socio-ekonomických důvodů nelze žádat po zahájení mobility.