Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Základní informace

Erasmus+ 2021-2027

Evropská komisařka pro vzděláván a sport Mariya Gabriel 25. března 2021 na tiskové konferenci v Bruselu oficiálně zahájila nové programové období Erasmus+ (2021-2027).
 
Další informace jsou uvedeny na webu DZS, kde budou postupně zveřejňovány všechny informace k novému programu. Tento web bude zachován pouze pro výzvy 2014-2020.
 
Oficiální text Výzvy naleznete na webu Evropské komise, stejně tak i programovou příručku.

Organizace způsobilé žádat o akreditaci v oblasti vzdělávání dospělých naleznete ZDE.

Plánovaný webinář k novému programu (KA1 i KA2) se uskuteční 20. dubna od 9:30 do 12 hodin. Registrovat se můžete ZDE

 

V aktivitě mobility jednotlivců (KA1) je termín pro předložení žádosti 11. května 2021 do 12:00. 

POZOR: v rámci Mobilitních projektů v sektoru vzdělávání dospělých se může nově zapojit i cílová skupina vzdělávaných osob s omezenými příležitostmi. Příklady dospělých vzdělávaných osob, které se mohou v rámci mobilitních projektů zapojit,  jsou uvedeny ZDE.

 

*************************************************************************************************

 

Program ERASMUS+ (2014-2020)

Informace k programovému období 2014-2020

Organizace vzdělávající dospělé mohou každoročně předložit žádost o Projekty mobility osob. V rámci těchto projektů může organizace v průběhuobdobí vysílat své zaměstnance do zahraničí na vzdělávací aktivity (mobility). Žádost o grantovou podporu předkládá organizace za své zaměstnance, nikoliv samotný účastník. Naplánované vzdělávací aktivity by měly vést k rozvoji organizace jako celku, nejen samotných zaměstnanců. Strategii rozvoje organizace popisují předkladatelé v žádosti do tzv. Evropského plánu rozvoje.

 Podporované aktivity pro rozvoj pracovníků jsou rozděleny na:

 • výukové/školící pobyty: tato aktivita umožňuje vzdělavatelům dospělých poskytnout výuku nebo školení v partnerské organizaci v zahraničí.
 • profesní rozvoj pracovníků: tato aktivita podporuje profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání dospělých např. prostřednictvím strukturovaného kurzu či školení v zahraničí.
 • stínování na pracovišti (tzv. job-shadowing): tato aktivita umožňuje pracovníkům ve vzdělávání dospělých, aby strávili určitou dobu v zahraničí v příslušné organizaci působící v tomto sektoru vzdělávání.

Délka projektového období může být 1 až 2 roky.

Začátek projektu: Projekty musí začít mezi 1. 6. - 31. 12. 2020.

Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit?

Do aktivity se mohou zapojit jakékoliv veřejné či soukromé organizace působící v oblasti všeobecného vzdělávání dospělých nebo jakékoli veřejné nebo soukromé organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Těmito organizacemi mohou být např.:

 • škola, instituce nebo středisko vzdělávání dospělých;
 • zařízení pro dále se vzdělávající dospělé se specifickými potřebami;
 • vysokoškolská instituce (včetně těch, které poskytují další vzdělávací příležitosti dospělým);
 • veřejný nebo soukromý, malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků);
 • sociální partner nebo jiný profesní subjekt včetně obchodních komor, řemeslnických cechů, profesních sdružení a odborových svazů;
 • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni;
 • výzkumná instituce;
 • nadace;
 • škola, institut, vzdělávací středisko;
 • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace;
 • kulturní organizace, knihovna, muzeum;
 • subjekt poskytující profesní nebo odborné poradenství a informační služby.

Všechny organizace musí být zřízeny v programové zemi.

Cílovou skupinou organizací vzdělávajících dospělé jsou jakékoli osoby, která se poté, co ukončily počáteční vzdělávání nebo odbornou přípravu, nebo které se již neúčastní počátečního vzdělávání a odborné přípravy, vrací k nějaké formě dalšího vzdělávání (formálního, neformálního nebo informálního), vyjma učitelů/školitelů ve školách a v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Pokud si nejste jistí zařazením své organizace v rámci struktury programu Erasmus+, kontaktujte raději odpovědného konzultanta ještě před podáním žádosti. Předložení  žádosti v nesprávném sektoru bývá nejčastějším důvodem jejího formálního zamítnutí. 

Kdo může podat žádost o grant?

 • Organizace pro všeobecné vzdělávání dospělých, která vysílá své pracovníky do zahraničí.
 • Organizace pro všeobecné vzdělávání dospělých, která plní roli koordinátora národního konsorcia partnerských organizací v oblasti vzdělávání dospělých.

O grant nemohou požádat přímo jednotlivci. 

 

Země partnerských organizací

Výjezdy na mobility mohou být realizovány do těchto zemí:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Grantové prostředky

V žádosti předkládá organizace návrh rozpočtu, který musí být v souladu s pravidly financování KA1 a stanovenými sazbami. Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení žádosti ponížen. Částky jsou ve většině nákladových položek stanoveny prostřednictvím jednotkových nákladů (unit costs), tedy paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých mobilit.

Grant  je složen z těchto nákladových položek:

1. Náklady na organizaci mobilit - jedná se o náklady přímo související s realizací mobilit, včetně přípravy, monitorování a podpory účastníků v průběhu mobility. Příspěvek je udílen ve výši 350 EUR na účastníka, v případě více než 100 účastníků ve výši 200 EUR na účastníka.

2. Cestovní náklady - jedná se o příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit, včetně doprovodných osob, na místo konání a zpět. Částka je stanovena dle vzdálenosti místa vysílající organizace a místa konání vzdělávací aktivity (pásmo vzdálenosti se počítá dle kalkulátoru cestovní vzdálenosti). Pro výpočet se použije délka jednosměrné cesty, přestože je částka grantu příspěvkem na cestu tam i zpět. Sazba dle vzdálenosti z místa odjezdu do místa určení je následující:

Sazba dle vzdálenosti z místa odjezdu do místa určení:

 • 10 - 99 km: 20 EUR/účastník
 • 100-499 km: 180 EUR/účastník
 • 500-1999 km: 275 EUR/účastník
 • 2000-2999 km: 360 EUR/účastník
 • 3000-3999 km: 530 EUR/účastník
 • 4000-7999 km: 820 EUR/účastník
 • více než 8000 km: 1100 EUR/účastník

3. Pobytové náklady - jedná se o náklady, které přímo souvisejí s výdaji účastníků na pobyt v průběhu dané mobility, a to včetně doprovodných osob. Částka je stanovena na základě délky mobility (pokud je to nutné, tak včetně jednoho dne na cestu před zahájením aktivity a jednoho dne po jejím skončení) a pobytových sazeb cílové země. 

4. Kurzovné - jedná se o náklady související s účastnickými poplatky za kurzy. Náklad se týká pouze účasti na kurzech nebo školeních, v případě výukových pobytů a stínování tento náklad nevzniká. Příspěvek může být přidělen ve výši 70 EUR pro účastníka na den, avšak celková částka je omezena maximem 700 EUR na účastníka.

5. Zvýšené náklady pro osoby se specifickými potřebami - jedná se o další náklady přímo související s osobami se zdravotním postižením a s doprovodnými osobami. Žádost o tento příspěvek je nutné specifikovat již v žádosti, kde organizace dle vlastního uvážení vyčíslí předpokládané náklady. Následně jsou tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.

6. Mimořádné náklady - jedná se buď o náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji národní agentura vyžaduje, nebo o náklady související s dodatečnými prostředky na zvýšené cestovní výdaje účastníků z nejvzdálenějších regionů, zámořských zemí a oblastí.  

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+.

Výzva pro rok 2021 v návazném programu včetně podrobných informací o novém typu aktivit bude zveřejněna na jaře roku 2021. Ihned po zveřejnění výzvy ze strany Evropské komise a Příručky k programu budeme pořádat informační webináře. 

 

Postup při podání žádosti

 1. Seznamte se s dokumenty Evropské komise
 2. Zaregistrujte vaši organizaci, pokud jste tak již neučinili v minulosti. Organizace, které jsou již zaregistrovány v původním Účastnickém portále a obdržely identifikátor (PIC kód), se nemusí v novém systému podruhé registrovat, údaje budou automaticky převedeny a bude jim vygenerován nový identifikátor.

  Organizace, které se ještě programu Erasmus+ a/nebo Evropského sboru solidarity neúčastnily, se před podáním grantové žádosti (od výzvy 2020) musí zaregistrovat na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. (Podrobnější návod naleznete zde)

 3. Nahrajte do registračního systému povinné dokumenty - formulář právní subjektivity a finanční identifikace (více viz příručka Příručka programu Erasmus+
 4. Vyplňte a předložte elektronickou žádost pro danou aktivitu. Formulář žádosti pro Výzvu 2019 je v nové podobě tzv. WEB FORM, vyplňuje se přímo přes webovou stránku 

  https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities - Adult Education a následně:

       - Adult Education Staff Mobility (KA104)

  Po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Žádost se ukládá automaticky každé 2 sekundy. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Application", ve které naleznete vaše rozpracované žádosti. Více infromací k vyplnění žádosti naleznete v prezentacích k Výzvě 2019 v záložce "Dokumenty a formuláře".

 5. Při vyplňování žádosti a zadávání naplánovaných mobilit vám může pomoci tabulka, která je ke stažení zde. Tabulka je rozdělena podle vzdělávacíh aktivit a podle tří skupin zemí tak, jak uvádí žádost. Do tabulky je možné zadat vždy cílovou zemi, počet účastníků a délku trvání mobility. Tabulka pak automaticky spočítá celkový počet účastníků, které plánujete vyslat, a průměrnou délku trvání jednotlivých aktivit. Tyto údaje pak můžete snadno zadat do žádosti. 
 6. Vypočítejte vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru cestovní vzdálenosti: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 7. Vyplňte elektronickou žádost včetně popisu jednotlivých mobilit a Evropského rozvojového plánu organizace. 
 8. Vložte přílohy do formuláře žádosti. Jedná se o čestné prohlášení, v případě konsorcia také mandátní pověření. Čestné prohlášení i vzor mandátního pověření si stáhnete přímo z webového formuláře žádosti. 
 9. Odešlete žádost on-line nejpozději do 11. února 2020 do 12:00 (poledne bruselského času).
 10. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

 

 

 

V případě zájmu o podrobnější informace poskytujeme osobní konzultace, na které je třeba se předem domluvit (telefonicky nebo e-mailem viz záložka "Kontakty").

 

 

 

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny