Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Akreditace organizací v programu ERASMUS (2021-2027)

Publikováno: 8. 9. 2020

Akreditace organizací v programu ERASMUS (2021-2027)

Jednou z novinek nového programu Erasmus+ je  akreditace organizací.

Akreditace Erasmus je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže, které se chtějí v budoucím programu zapojit do mezinárodních projektů mobilit. 

Cilem akreditace je zjednodušit administrativní proces a není podmínku účasti v Programu. Organizace mohou žádat o individuální akreditaci nebo o akreditaci pro koordinátory konsorcií. Zažádat o grant pro individuální organizaci v roce 2021 bude možné i v případě, že organizace akreditovaná nebude, koordinátoři konsorcií budou moci v novém programu žádat pouze v případě, že budou akreditovaní (o akreditaci bude možné požádat i v následujících letech Programu).

Výhodou pro akreditované organizace bude následné zjednodušení procesu předkládání žádostí o grant. Udělení akreditace znamená, že žadatelská organizace má sestavený Plán Erasmus zaměřený na svůj další rozvoj a na realizaci vysoce kvalitních mobilit. Pro její udělení není nutná předchozí zkušenost s programem Erasmus+. 

O akreditaci je potřeba žádat v každém ze sektorů zvlášť (školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vzdělávání dospělých, oblast Mládeže). V každém z těchto sektorů jsou definovány způsobilé organizace, které mohou o akreditaci požádat. V případě, že je organizace způsobilá ve více sektorech, je možné žádat o akreditace ve více sektorech v návaznosti na obsah a zaměření Plánu Erasmus a plánovaných mobilit.

Organizace způsobilé žádat o akreditaci v oblasti vzdělávání dospělých naleznete ZDE.

Žádosti o akreditace budou hodnoceny externími hodnotiteli na základě předem stanovených kritérií. Část Příručky pro hodnotitele je veřejná také pro žadatele o akreditaci. Všem žadatelům doporučujeme se s těmito informacemi seznámit. 

Evropská komise také vydala Brožuru Akreditace Erasmus, která obsahuje základní informace o systému akreditací. 

V průběhu září Dům zahraniční spolupráce pořádá školení pro zájemce o podání žádosti. V oblasti vzdělávání dospělých proběhnou školení formou webináře (online semináře) v pondělí 14.9. Registrace ZDE.

Termín pro podání žádosti o akreditaci: 29. 10. 2020, 12:00 (poledne)

Postup při podání žádosti:

  1. Seznamte se s Výzvou pro akreditace a se Standardy kvality programu Erasmus – dokumenty jsou v tuto chvíli k dispozici pouze v angličtině, na jejich překladu se aktuálně pracuje a bude zveřejněn co nejdříve
  2. Registrujte se na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Více informací k tomuto portálu zdePokud je již Vaše organizace registrována v rámci programu Erasmus+ a má identifikační číslo OID (dříve PIC), neregistrujte se znovu.
  3. Nahrajte na výše uvedený Portál povinné dokumenty Právní subjekt a Finanční identifikace (více viz Příručka programu Erasmus+)
  4. Vyplňte on-line formulář žádosti (pro přihlášení do systému je nutné mít vytvořený účet EU login - příručka v AJ na záložce Výzva 2020)  - https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities - Adult Education a následně:

                               - Erasmus accreditation in the field of Adult Eduration (KA120-ADU)

Po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Formulář je v tuto chvíli v angličtině, na jeho překladu se pracuje a bude zveřejněn v nejbližším období (již v tuto chvíli je však možné formulář vyplňovat v češtině). Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Application", kde se zobrazí vaše rozpracované žádosti. 

  1. Vložte do formuláře žádosti povinnou přílohu - čestné prohlášení (ke stažení ve formuláři žádosti).
  2. Žádost podejte on-line do 29. 10. 2020 do 12:00. (poledne)
  3. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny vždy na těchto webových stránkách (v záložce Výběrová řízení), v termínu stanoveném pravidly Programu. O zveřejnění výsledků budou zároveň všichni žadatelé informováni e-mailem.