AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ COVID-19

Publikováno: 9. 3. 2020

V souvislosti s vývojem situace ohledně šíření koronaviru Covid-19 Dům zahraniční spolupráce v roli národní agentury pro programy Erasmus+ a Evropský Sbor solidarity upozorňuje na zvýšenou opatrnost při plánování a realizaci mobilit v rizikových oblastech.

 
Všem příjemcům grantů zdůrazňujeme nutnost pečlivě sledovat průběžně aktualizované informace na stránkách  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahranicnich věcí (MZV) včetně zastupitelských úřadů a Ministerstva zdravotnictví včetně hygienických stanic a řídit se pokyny zde uvedenými. 
 
Pozornost věnujte zejména definování rizikových oblastí dle aktuálních informací zveřejňovaných na stránkách MZV.
 
Podmínky programů administrovaných DZS mají definované postupy pro nepředvídatelné situace. Na základě stanovisek Evropské komise z 31. 1. a 25. 2.2020 je na rozhodnutí příjemců grantů a individuálních účastníků, zda a jak chtějí realizovat plánované projektové aktivity a mobility. Jedním z možných řešení je v odůvodněných případech využití principu vyšší moci.  Řešení případů vyšší moci je specifická záležitost, odvíjející se od konkrétní situace a daných okolností.  Vždy musí být respektována nastavená pravidla a přijatá opatření musí být v souladu se smlouvou uzavřenou mezi DZS a danou institucí.  Každý držitel grantu by měl pečlivě zvážit všechny možnosti změn projektových aktivit a mobilit (např. posunout termín aktivity, změnit místo konání, prodloužit trvání projektového období). V každém případě je třeba posuzovat dle individuální situace žadatele, dle vývoje situace a vždy intenzivně komunikovat s partnerskými organizacemi. 
 
V nepředvídatelných individuálních případech kontaktujte DZS bez zbytečného odkladu. Pro vyhodnocení možnosti uplatnění principu vyšší moci bude mimo jiné nezbytné:
a) prokázat, že ze strany příjemce grantu byla přijata veškerá možná opatření, aby finanční ztráty byly minimalizovány (např.: pojištění; využití storno podmínek; v případech, kde je to možné a relevantní změna termínu a/nebo místa konání aktivity apod.);
b) prokázat, že aktivitu/mobilitu nebylo možné realizovat z důvodu vyšší moci, tzn. jednalo se prokazatelně o rizikovou oblast (je možné doložit oficiální informace zveřejněné na národní, regionální či místní úrovni);
c) využít další možnosti pokrytí ztrát z organizačních nákladů či zbytků jednotkových nákladů;
d) doložit reálné náklady, které vznikly v důsledku vyšší moci a nelze je jinak uhradit či získat zpět;
e) v případě potřeby předložit další dokumenty dle vyžádání Domu zahraniční spolupráce.
 
DZS bude posuzovat každý případ jednotlivě na základě předložených podkladů. Vyhodnocovat bude DZS také dle aktuální situace, např. uzavření škol a dalších zveřejňovaných doporučení a kroků.
 
V případě, že projektové aktivity realizujete, DZS doporučuje:
a) zajistit poučení o bezpečnosti a základních hygienických pravidlech všech účastníků;
b) ověřit s nadřízených orgánem, že realizaci plánovaných aktivit neomezuje, nebo přímo nezakazuje (zřizovatelé škol, apod.)
c) prověřit, že cílová destinace není definována jako riziková ze strany odpovědných orgánů v ČR ani v zahraničí (na národní nebo regionální úrovni toto oznamuje příslušné ministerstvo nebo region, popř. město, obec);
d) prověřit, že účastníci akce nepřijíždějí z rizikové oblasti a takové účastníky upozornit na opatření přijatá našimi odpovědnými orgány;
e) v případě, že máte informaci o osobách, které se vrátily z oblasti, kde se šíří COVID-19, informujte je o doporučení zůstat doma a izolovat se po dobu 14 dní a v případě zjištění teploty, mírného kašle či jiných zdravotních obtíží by měly telefonicky kontaktovat svého lékaře a místní krajskou hygienickou stanici.