O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

FAQ pro koordinátory projektů

Často kladené otázky a odpovědi týkající se aktivit v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity v souvislosti s pandemií COVID-19

 1. Kam se mám obrátit s dotazy ohledně dopadu pandemie COVID-19 na aktivity v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity?

 2. Řada vysokoškolských studentů programu Erasmus+ se obává, že jejich studijní doba v zahraničí nebude uznána. Jakou jim můžeme nabídnout pomoc, aby si s touto situací poradili?

 3. Když se začaly zavírat hranice, jeden z našich účastníků si musel koupit letenku navíc, aby se dostal domů dříve, protože daná letecká společnost nesouhlasila se změnou původního data návratu. Můžeme hradit tyto další nebo mimořádné náklady z prostředků programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity?

 4. Kvůli narušení činnosti způsobené pandemií COVID-19 jsme museli hradit některé mimořádné náklady účastníkům se zdravotním postižením, kteří potřebovali dlouhodobější pomoc. Jsou tyto náklady způsobilé?

 5. Chtěl/a jsem se přihlásit k účasti na projektu, jehož uzávěrka/termín podání se blíží. Nemohu se ale spojit se svými partnery v jiných zemích, protože jejich kanceláře/instituce/organizace jsou zavřené. Může Komise odložit lhůtu pro podávání žádostí?

 6. Pracuji v oblasti koordinace projektů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity a z organizační podpory je mně a mým kolegům vyplácena mzda. Můžeme si ponechat náklady na organizaci mobilit v plném rozsahu i přesto, že některé aktivity byly zrušeny?

 7. Jsem koordinátor/ka projektu a musel/a jsem pozastavit projekt. Můžu si ponechat grant na projektové řízení? Můžu požádat o prodloužení projektu a dokončit aktivity později?

 8. Jsem koordinátor/ka projektu. Musel/a jsem zrušit aktivity, ale už mi vznikly výdaje, které není možné získat zpět (pronájem pokoje, ubytování pro účastníky atd.). Budou tyto náklady hrazeny?

 9. Chci zajistit fyzický podpis grantové dohody svým nadřízeným, nicméně to v tuto chvíli není možné. Bude naskenovaná kopie grantové dohody dostačující?

 10. Mají studenti / účastníci vzdělávání / zaměstnanci vyplnit zprávu účastníka, pokud se jejich mobilita neuskutečnila, ale některé náklady byly uznány na základě tzv. vyšší moci?

 11. Mohou být dodatečné cestovní náklady tzv. zero-grant studentů v rámci mobilit vysokoškolského vzdělávání uhrazeny stejným způsobem jako v případě studentů, kteří pobírali stipendium?

 12. Mohou příjemci již nyní zrušit mobilitu např. v září a získat náhradu na základě vyšší moci?

 13. Můžete objasnit, jestli je způsobilá online výuka pro profesory a vyučující? Vztahují se stejná pravidla pro studenty účastnící se online výuky také na zaměstnance?

 14. Pokud je trvání projektu prodlouženo z 24 měsíců nebo méně na dobu delší než 24 měsíců, znamená to, že je třeba vypracovat průběžnou zprávu?

 15. Dobrovolníci působící v rámci Evropského sboru solidarity ukončili nebo ukončují svou aktivitu a nemohou se vrátit do své domovské země. Jaké pojistné krytí je za tohoto scénáře poskytováno? Jaké je pojistné krytí v jejich domovské zemi / hostitelské zemi v případě přerušených aktivit?

 16. Mnozí dobrovolníci působící v Evropském sboru solidarity přerušili svou aktivitu a vrátili se na dobu přerušení domů, zatímco mnoho dalších se do své domovské země po dobu přerušení činnosti vrátit nemůže. Za jakých podmínek mohou dobrovolníci pokračovat ve své aktivitě?

 17. Je rovněž možné prodloužit trvání projektů ESC13?

 

 

1. Kam se mám obrátit s dotazy ohledně dopadu pandemie COVID-19 na aktivity v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity?

 • Organizace, které jsou příjemci grantů (univerzity, školy, mládežnické a další organizace), by se měly obrátit na agenturu, která udělila grant na realizaci jejich projektu, a to buď:

  • národní agenturu v jejich příslušné zemi v případě většiny akcí programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Národní agentury se nacházejí v členských státech EU, dále v Severní Makedonii, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku, Srbsku a ve Spojeném království.

  • Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) v případě centralizovaných akcí programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, jako je společné magisterské studium Erasmus Mundus, Jean Monnet, Evropské univerzity, Střediska pro špičkovou úroveň odborného vzdělávání, Budování kapacit, Evropská mládež spolu nebo Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou.

 • Jiní partneři projektu, kteří nejsou příjemci grantu, (univerzity, školy, mládežnické a další organizace atd.) by měli komunikovat s koordinátorem (příjemcem grantu) svého projektu.

 

2. Řada vysokoškolských studentů programu Erasmus+ se obává, že jejich studijní doba v zahraničí nebude uznána. Jakou jim můžeme nabídnout pomoc, aby si s touto situací poradili?

 • Po vysokoškolských institucích se žádá, aby byly co nejflexibilnější a nejpragmatičtější a pomohly tak studentům dosáhnout výsledků uvedených v jejich studijních smlouvách, a to bez ohledu na místo, kde se studenti nacházejí (například prostřednictvím studia na dálku za použití digitálních nástrojů). Tato flexibilita pomůže zejména studentům, kteří se vrátili do svých domovských zemí, aby zakončili své mobility v přijímajících institucích a aby dosáhli plného uznání kreditů v rámci Evropského systému přenosu a akumulace kreditů (ECTS) získaných prostřednictvím studia na dálku.

 

3. Když se začaly zavírat hranice, jeden z našich účastníků si musel koupit letenku navíc, aby se dostal domů dříve, protože daná letecká společnost nesouhlasila se změnou původního data návratu. Můžeme hradit tyto další nebo mimořádné náklady z prostředků programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity?

 • Ano, můžete tyto náklady považovat za způsobilé, pokud nebude překročen celkový rozpočet na váš projekt uvedený v dotčené grantové dohodě. Pokud budete v budoucnu podrobeni auditu, možná budete muset prokázat nutnost proplacení těchto nákladů.

 

4. Kvůli narušení činnosti způsobené pandemií COVID-19 jsme museli hradit některé mimořádné náklady účastníkům se zdravotním postižením, kteří potřebovali dlouhodobější pomoc. Jsou tyto náklady způsobilé?

 • Ano, můžete tyto náklady považovat za způsobilé, pokud nebude překročen celkový rozpočet na váš projekt uvedený v dotčené grantové dohodě. Pokud budete v budoucnu podrobeni auditu, možná budete muset prokázat nutnost proplacení těchto nákladů.

 

5. Chtěl/a jsem se přihlásit k účasti na projektu, jehož uzávěrka/termín podání se blíží. Nemohu se ale spojit se svými partnery v jiných zemích, protože jejich kanceláře/instituce/organizace jsou zavřené. Může Komise odložit lhůtu pro podávání žádostí?

 • Komise prodloužila lhůtu pro podávání žádostí u řady výzev k podávání návrhů v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Nové termíny pro podání žádostí naleznete zde.

 • Obraťte se prosím na svou národní agenturu, protože některé správní postupy týkající se předkládání formulářů žádostí budou zjednodušeny.

 

6. Pracuji v oblasti koordinace projektů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity a z organizační podpory je mně a mým kolegům vyplácena mzda. Můžeme si ponechat náklady na organizaci mobilit v plném rozsahu i přesto, že některé aktivity byly zrušeny?

 • Pro výše uvedené případy platí, že pokud jsou jednotliví účastníci způsobilí k tomu, aby obdrželi nebo si ponechali grant na pobytové náklady, budete mít nárok na obdržení organizační podpory z programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity.

 • I v případech, kdy jsou aktivity v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity zrušeny, máte nárok obdržet organizační podporu. Tento přístup bere v potaz nájem prostor, náklady na přípravu a následnou kontrolu účastníků před výjezdem i úkony, které provádíte na podporu účastníků při zvládání mimořádného charakteru pandemie COVID-19 (zrušení, kontakty s partnery z řad přijímajících institucí, poradenství atd.).

 

7. Jsem koordinátor/ka projektu a musel/a jsem pozastavit projekt. Můžu si ponechat grant na projektové řízení? Můžu požádat o prodloužení projektu a dokončit aktivity později?

 • Příjemci strategických partnerství nebo solidárních projektů se mohou rozhodnout, že dočasně pozastaví svůj projekt nebo požádají o prodloužení doby trvání projektu a provedou plánované činnosti, jakmile budou omezení zavedená v souvislosti s pandemií COVID-19 zrušena (Pozastavení projektu z důvodu vyšší moci je běžné u solidárních projektů, u projektů strategických partnerství doporučujeme projekt prodloužit. Pokud by doporučený proces nepřinesl ve Vašem projektu řešení, obraťte se na konzultanta/konzultantku Domu zahraniční spolupráce, který se Vašemu projektu věnuje.). V tomto případě bude grant na projektové řízení vypočítán na základě nové délky trvání projektu bez zohlednění pozastavení projektu, ale nesmí překročit celkovou schválenou výši grantu.

 

8. Jsem koordinátor/ka projektu. Musel/a jsem zrušit aktivity, ale už mi vznikly výdaje, které není možné získat zpět (pronájem pokoje, ubytování pro účastníky atd.). Budou tyto náklady hrazeny?

 • Obraťte se prosím na národní agenturu ve své zemi. V případech, kdy se ruší aktivity v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity a organizacím vznikly náklady, které není možné zpětně získat, budou mít možnost nechat si tyto náklady proplatit.

 

9. Chci zajistit fyzický podpis grantové dohody svým nadřízeným, nicméně to v tuto chvíli není možné. Bude naskenovaná kopie grantové dohody dostačující?

 • Obraťte se prosím na národní agenturu ve své zemi. Vzhledem k současným mimořádným okolnostem může národní agentura souhlasit s tím, že dočasně přijme naskenované podepsané kopie grantových dohod. Tyto dohody však budou muset být potvrzeny prostřednictvím oficiální výměny fyzických podpisů, jakmile budou omezení zavedená v souvislosti s pandemií COVID-19 zrušena.

 

10. Mají studenti / účastníci vzdělávání / zaměstnanci vyplnit zprávu účastníka, pokud se jejich mobilita neuskutečnila, ale některé náklady byly uznány na základě tzv. vyšší moci?

 • Standardní požadavek na vyplnění zpráv účastníků přímo a výhradně souvisejících s danou aktivitou se v případě vyšší moci neuplatňuje.

 

11. Mohou být dodatečné cestovní náklady tzv. zero-grant studentů v rámci mobilit vysokoškolského vzdělávání uhrazeny stejným způsobem jako v případě studentů, kteří pobírali stipendium?

 • Jak stanoví pokyny pro uplatňování vyšší moci, účastníci mohou obdržet grant ve vyšší hodnotě, než byla původně dohodnuta. Za výjimečných okolností se proto příjemce může rozhodnout, že toto ustanovení použije rovněž na tzv. zero-grant účastníky, ačkoli za běžných okolností tito vysokoškolští studenti nedostávají grantové prostředky EU spojené s cestováním a pobytem.

 

12. Mohou příjemci již nyní zrušit mobilitu např. v září a získat náhradu na základě vyšší moci?

 • Neexistuje důvod, proč už nyní rušit mobilitu začínající v září, neboť situace se může do té doby stabilizovat. Situaci nadále monitorujeme a budeme pokyny aktualizovat, pokud si to její vývoj vyžádá. Národní agentura nicméně doporučuje příjemcům, aby jim nevznikaly žádné přípravné náklady, mají-li pochybnosti ohledně toho, zda se daná činnost bude moci uskutečnit.

13. Můžete objasnit, jestli je způsobilá online výuka pro profesory a vyučující? Vztahují se stejná pravidla pro studenty účastnící se online výuky také na zaměstnance?

 • Pokud jde o způsobilost online aktivit, mezi studenty a zaměstnanci nejsou rozdíly. Zavedená opatření na základě vyšší moci příjemcům v zásadě umožňují využít online aktivity k tomu, aby uzavřeli či dokončili již zahájené aktivity nebo zajistili jejich pokračování. Co se týče aktivit, které doposud nebyly zahájeny, příjemci by je měli odložit. Z tohoto důvodu bylo umožněno výjimečně prodloužit projektové období.

 

14. Pokud je trvání projektu prodlouženo z 24 měsíců nebo méně na dobu delší než 24 měsíců, znamená to, že je třeba vypracovat průběžnou zprávu?

 • Ne nutně, protože by tím vznikly nové požadavky, kdežto účelem opatření je pomoci příjemcům v obtížné situaci.

 

15. Dobrovolníci působící v rámci Evropského sboru solidarity ukončili nebo ukončují svou aktivitu a nemohou se vrátit do své domovské země. Jaké pojistné krytí je za tohoto scénáře poskytováno? Jaké je pojistné krytí v jejich domovské zemi / hostitelské zemi v případě přerušených aktivit?

 • Na dobrovolníky se nadále vztahuje pojistné krytí v jejich hostitelské zemi, a to po celou dobu, na niž byli pojištěni, plus 2 měsíce. V případě potřeby a tehdy, jestliže nebylo dosaženo 12 měsíců aktivity, organizacím doporučujeme prodloužit dobu trvání aktivity bez nároku na navýšení schválené výše grantu.

 • Souběžně Komise ověřuje, jak zajistit pojištění dobrovolníků, kteří byli nuceni zůstat v hostitelské zemi a dosáhli 12 měsíců aktivity, jestliže bude situace trvat dlouho a budou využity i dodatečné 2 měsíce krytí.

 • Mějte prosím na paměti, že pojistné krytí přestává platit, pokud je projekt dokončen, uzavřen nebo zrušen.

 • V případě přerušení aktivity se použijí následující scénáře:

  • A) Dobrovolníci, kteří se vrátili domů:

Na dobrovolníky se nadále vztahuje i pojistné krytí v jejich domovské zemi, a to po celou dobu, na niž byli pojištěni, plus 2 měsíce. Není-li pojistné krytí během pobytu v domovské zemi zapotřebí, může být pozastaveno.

  • B) Dobrovolníci, kteří se nemohou vrátit do své domovské země:

Na dobrovolníky se nadále vztahuje pojistné krytí v jejich hostitelské zemi, a to po celou dobu, na niž byli pojištěni, plus 2 měsíce.

 • Souběžně Komise ověřuje, jak zajistit období pojistného krytí pro aktivity přesahující 12 měsíců pro případy, kdy dobrovolníci pozastaví svou aktivitu a posléze se na ní vrátí.

 

16. Mnozí dobrovolníci působící v Evropském sboru solidarity přerušili svou aktivitu a vrátili se na dobu přerušení domů, zatímco mnoho dalších se do své domovské země po dobu přerušení činnosti vrátit nemůže. Za jakých podmínek mohou dobrovolníci pokračovat ve své aktivitě?

 • Celkové způsobilé období aktivity je 12 měsíců a v důsledku karanténních opatření spojených s COVID-19 je lze podle potřeby pozastavit. Dobrovolníci působící v Evropském sboru solidarity proto mohou opětovně zahájit svou aktivitu, až období pozastavení skončí, a dokončit ji v rámci zbývající doby trvání až do maximální celkové délky 12 měsíců.

 • Příjemce musí nicméně ověřit a zajistit, že po celé období aktivity– včetně doby trvání pozastavení – zůstává v platnosti grantová dohoda podepsaná s národní agenturou. V případě potřeby musí příjemce požádat o prodloužení.

 

17. Je rovněž možné prodloužit trvání projektů ESC13?

 • Prodloužení projektů se vztahuje také na ESC 13 – projekty Dobrovolnického partnerství.

 


 

 

 • Onemocnění COVID-19 negativně ovlivňuje probíhající nebo plánované aktivity v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

 • Hlavním cílem Evropské komise je bezpečnost a ochrana všech účastníků programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity při současném dodržování všech omezujících opatření přijatých na národní úrovni. Evropská komise se snaží pomoci příjemcům grantů, studentům, žákům, dobrovolníkům a jiným účastníkům programů vypořádat se s důsledky, které pro ně z nastalé situace plynou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roli národní autority pro tyto programy a Dům zahraniční spolupráce v roli národní agentury pro tyto programy se aktivně podílejí na uvedených cílech Evropské komise.

 • Evropská komise, MŠMT a DZS průběžně aktualizují instrukce s ohledem na vývoj situace. Jako jeden z možných komunikačních nástrojů jsou používány dokumenty s otázkami a odpověďmi, které vznikají v reakci na mimořádnou situaci a které naleznete níže. Cílem opatření je omezit administrativní zátěž, zejména s ohledem na vysoký počet případů souvisejících s vyšší mocí. Často kladené dotazy zveřejňuje také Evropská komise na stránkách zde.

 • Za současných okolností je možné uplatňovat zásadu vyšší moci a je možné poskytnout určitou flexibilitu studentům, žákům, dobrovolníkům a dalším účastníkům mobilit v rámci Erasmu+ a Evropského sboru solidarity. Zásady vyšší moci se však nelze dovolávat automaticky. Dům zahraniční spolupráce musí jednotlivé případy posuzovat individuálně v národním kontextu, aby ověřil, zda je žádost o mimořádná opatření relevantní a náležitá. Použití možných opatření musí Dům zahraniční spolupráce za všech okolností posuzovat v každém jednotlivém případě a výjimky, dané zásadou vyšší moci, je nezbytné vykládat striktně a nezneužívat je.

 • V případě, že chcete získat informace k vaší konkrétní situaci, obraťte se na konzultanta/konzultantku Domu zahraniční spolupráce, který se vašemu projektu věnuje. V případě, že neznáte jeho jméno, pište nám na info@dzs.cz.