O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

FAQ pro účastníky mobilit

Často kladené otázky a odpovědi týkající se aktivit v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity v souvislosti s pandemií COVID-19

 1. Na koho se mohu obrátit s dotazy ohledně dopadu pandemie Covid-19 na aktivity v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity?

 2. Jak je to s grantem Erasmus+ při předčasném návratu ze zahraničí v důsledku epidemie COVID-19? 

 3. Účastnil jsem se mobility v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity v jiné zemi, ale musel jsem se vrátit domů. Můžu si ponechat grant?

 4. Byl/a jsem na Erasmu+ v jiné zemi, ale má vzdělávací aktivita byla zrušena, protože se daná instituce uzavřela. Rozhodl/a jsem se zůstat v cílové zemi. Můžu si ponechat grant?

 5. Účastnil/a jsem se aktivity Evropského sboru solidarity v jiné zemi, ale moje aktivita byla zrušena, protože se daná organizace uzavřela. Nemohl/a jsem se vrátit do své domovské země. Můžu si ponechat kapesné / příspěvek na relokaci?

 6. Plánoval/a jsem vyjet na mobilitu v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity do jiné země, ale musel/a jsem ji zrušit před samotným zahájením kvůli epidemii Covid-19. Již jsem měl/a zaplacenou letenku a částečně ubytování. Můžu si ponechat předběžné financování, které jsem na tyto účely obdržel/a?

 7. Mohu odložit svou plánovanou mobilitu v rámci programu Erasmus+ / Evropského sboru solidarity na pozdější termín?

 8. Účastnil/a jsem se aktivity Evropského sboru solidarity v jiné zemi, ale moje aktivita byla pozastavena, protože se daná organizace uzavřela. Budu moci pokračovat ve své aktivitě později?

 9. Jsem čerstvý absolvent (čerstvá absolventka) vysokoškolského vzdělávání nebo odborného vzdělávání a přípravy a chtěl/a jsem jet na stáž do zahraničí. Tyto stáže jsou však k dispozici pouze čerstvým absolventům do 12 měsíců od ukončení vzdělávání. Můžu dostat výjimku z tohoto pravidla?

 10. Jsem nyní na Erasmu+ v zahraničí. Musím se vrátit do ČR?

 11. Zůstávám na Erasmu+ v zahraničí. Budu mít dál nárok na stipendium?

 12. Pokud se dobrovolníci účastnili projektu Evropského sboru solidarity po dobu více než tří měsíců, ale projekt byl zrušen kvůli epidemii onemocnění COVID-19, mohou se účastnit jiných dobrovolnických projektů? Mohou podpořit jiné organizace, pokud jejich hostitelská organizace musela ukončit činnost? Smějí dobrovolníci Evropského sboru solidarity plnit jiné úkoly?

 

 

1. Na koho se mohu obrátit s dotazy ohledně dopadu pandemie Covid-19 na aktivity v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity?

 

 • Jednotliví účastníci (studenti, žáci, učitelé, mladí lidé, pracovníci s mládeží, dobrovolníci atd.), kteří narazili na problémy, by se měli obrátit na svou vysílající instituci nebo organizaci. Instituce a organizace by měly nadále komunikovat s účastníky svých projektů, a to i když jsou jejich prostory uzavřené. Mějte prosím na paměti, že odpovědi na dotazy týkající se finančních záležitostí (náhrady, způsobilost nákladů, podmínky pro udělení grantů atd.) mohou být časově náročnější kvůli omezenému přístupu k řadě institucí a organizací. Níže naleznete odpovědi na nejčastější dotazy kladené jednotlivými účastníky.

 • Organizace, které jsou příjemci grantů (univerzity, školy, mládežnické a další organizace), by se měly obrátit na agenturu, která udělila grant na realizaci jejich projektu, a to buď:

  • národní agenturu v jejich příslušné zemi v případě většiny akcí programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Národní agentury se nacházejí v členských státech EU, dále v Severní Makedonii, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku, Srbsku a ve Spojeném království.

  • Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)v případě centralizovaných akcí programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, jako je společné magisterské studium Erasmus Mundus, Jean Monnet, Evropské univerzity, Střediska pro špičkovou úroveň odborného vzdělávání, Budování kapacit, Evropská mládež spolu nebo Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou.

 • Jiní partneři projektu, kteří nejsou příjemci grantu, (univerzity, školy, mládežnické a další organizace atd.) by měli komunikovat s koordinátorem (příjemcem grantu) svého projektu.

 

2. Jak je to s grantem Erasmus+ při předčasném návratu ze zahraničí v důsledku epidemie COVID-19? 

MOBILITA BYLA UKONČENA:

 • Můžete využít tzv. vyšší moc k uznání mobility a proplacení vícenákladů (např. letenka zpět do ČR, nestornovatelné ubytování apod.). Náleží vám stipendium odpovídající době strávené v zahraničí navýšené o doložitelné vícenáklady. 

MOBILITA BYLA PŘERUŠENA:

 • Můžete využít tzv. vyšší moc k uznání mobility a proplacení vícenákladů (např. letenka do ČR a zpět do místa konání, nestornovatelné ubytování apod.). Náleží vám stipendium odpovídající době strávené v zahraničí navýšené o doložené vícenáklady. Předpokládá se váš návrat na mobilitu – dokud návrat není jistý, musí být další náklady minimalizovány, tzn. nenechávejte si věci v zahraničí, nekupujte zpáteční letenky, neplaťte ubytování apod. Pokud by se návrat již neuskutečnil, bude mobilita ukončena vyšší mocí. Taktéž je možné po přerušení přejít na online aktivitu.

MOBILITA POKRAČUJE ON-LINE (zasažené Covid-19 od 12. března do 17. května 2020):

 • Stipendium vám zůstává. Pokud splňujete cíle stanovené v LA (Learning Agreement), máte nárok na stipendium v plné výši, v opačném případě je částka krácena. Vícenáklady vzniklé v souvislosti s náhlým návratem do ČR / náhlým přerušením by měly být hrazeny primárně ze stipendia. Stipendium však může být navýšeno o doložené vícenáklady z důvodu zásahu vyšší moci. Mobilitu můžete dokončit v ČR, nebo v zahraničí, pokud bude umožněn návrat na místo konání.

MOBILITA POKRAČUJE ON-LINE (po 17. květnu 2020 až doposud):

 • Stipendium náleží účastníkovi po dobu strávenou v zahraničí, ale již ne po dobu online aktivity z ČR. Proto, pokud účastník plní online aktivitu ze země přijímající instituce, má nárok na grant. Pokud plní online aktivitu z ČR, grant mu na toto období nenáleží. Stipendium však může být navýšeno o doložené vícenáklady z důvodu zásahu vyšší moci v souvislosti s nečekaným návratem do ČR.

 

3. Účastnil jsem se mobility v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity v jiné zemi, ale musel jsem se vrátit domů. Můžu si ponechat grant?

Pro mobility plánované/realizovaní v období mezi 12. březnem a 17. květnem 2020 platí:

 • Pokud jste zpět doma, ale a) stále máte náklady přímo a výlučně spojené s vaším pobytem v cílové zemi, např. nájem a poplatky za elektřinu a/nebo b) účastníte se virtuální výuky nebo jiných virtuálních aktivit (pokud je daná instituce/organizace v cílové zemi nabízí jako alternativu k původně plánovaným aktivitám), pak ano, můžete si svůj grant ponechat.
 • Kromě toho můžete získat náhradu dalších cestovních nákladů, které vám mohly vzniknout. Tuto skutečnost je nutné ověřit u vaší vysílající instituce / podpůrné organizace.
 • Pokud už nemáte náklady v cílové zemi, pak možná budete muset vrátit část grantu za období ode dne, kdy jste ukončili svou mobilitu, do plánovaného dne jejího ukončení.

Pro mobility plánované/realizovaní v období po 17. květnu 2020 až doposud platí:

 • Pokud jste zpět doma, budete muset vrátit část grantu za období ode dne, kdy jste reálně ukončili svou mobilitu do plánovaného dne jejího ukončení dle původní smlouvy.
 • V případě vzniklých doložitelných vícenákladů souvisejících s náhlým návratem zpět do ČR si lze požádat o jejich proplacení.

 

4. Byl/a jsem na Erasmu+ v jiné zemi, ale má vzdělávací aktivita byla zrušena, protože se daná instituce uzavřela. Rozhodl/a jsem se zůstat v cílové zemi. Můžu si ponechat grant?

 • Pokud zůstáváte v cílové zemi a a) stále máte náklady přímo a výlučně spojené s vaším pobytem v dané zemi, např. nájem a poplatky za elektřinu a/nebo b) účastníte se virtuální výuky nebo jiných virtuálních vzdělávacích aktivit (pokud je daná instituce v cílové zemi nabízí jako alternativu k původně plánovaným aktivitám), pak ano, můžete si svůj grant ponechat.

 • Kromě toho můžete obdržet další grant zahrnující období navíc nad rámec toho, co jste původně plánoval/a, z důvodu, že jste musel/a pobývat v zahraničí kvůli vypuknutí onemocnění Covid-19. Toto je nutné ověřit u vaší vysílající instituce / podpůrné organizace.

 

5. Účastnil/a jsem se aktivity Evropského sboru solidarity v jiné zemi, ale moje aktivita byla zrušena, protože se daná organizace uzavřela. Nemohl/a jsem se vrátit do své domovské země. Můžu si ponechat kapesné / příspěvek na relokaci?

 • Pokud zůstáváte v cílové zemi a a) stále máte náklady přímo a výlučně spojené s vaším pobytem v dané zemi a/nebo b) účastníte se virtuálních aktivit (pokud daná hostitelská organizace nabízí on-line alternativu k původně plánovaným aktivitám), pak ano, můžete si svůj grant ponechat.

 • Podobně jako ve výše uvedených případech může také daná organizace získat grant na pokrytí nákladů spojených s vaším pobytem.

 

6. Plánoval/a jsem vyjet na mobilitu v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity do jiné země, ale musel/a jsem ji zrušit před samotným zahájením kvůli epidemii Covid-19. Již jsem měl/a zaplacenou letenku a částečně ubytování. Můžu si ponechat předběžné financování, které jsem na tyto účely obdržel/a?

 • Pokud jste zaplatili cestovní náklady spojené s plánovanou mobilitou, například letenku, kterou jste nevyužili a za kterou není možné získat zpět vynaložené náklady, můžete obdržet grant na cestovní náklady, pokud pravidla financování aktivity zahrnují finanční podporu na cestování.

 • Pokud aktivita cestování nezahrnuje, máte nárok si ponechat nebo získat část předběžného financování, která odpovídá vzniklým nákladům. Můžete také získat náhradu nákladů spojených s rezervací ubytování. Toto je nutné ověřit u vaší vysílající instituce / podpůrné organizace.

 

7. Mohu odložit svou plánovanou mobilitu v rámci programu Erasmus+ / Evropského sboru solidarity na pozdější termín?

 • Ověřte si tuto možnost u své vysílající instituce / podpůrné organizace, ale v zásadě platí, že národní agentura vaší vysílající instituci / podpůrné organizaci schválí prodloužení projektu v rámci programu Erasmus+ (který může zahrnovat období mobility v zahraničí pro více účastníků) nebo projektu v rámci Evropského sboru solidarity až o 12 měsíců.

 

8. Účastnil/a jsem se aktivity Evropského sboru solidarity v jiné zemi, ale moje aktivita byla pozastavena, protože se daná organizace uzavřela. Budu moci pokračovat ve své aktivitě později?

 • Ověřte si tuto informaci u své podpůrné organizace, ale v zásadě platí, že tuto situaci je možno považovat za dočasné přerušení aktivity a vy byste měli být schopni ve své aktivitě pokračovat později.

 

9. Jsem čerstvý absolvent (čerstvá absolventka) vysokoškolského vzdělávání nebo odborného vzdělávání a přípravy a chtěl/a jsem jet na stáž do zahraničí. Tyto stáže jsou však k dispozici pouze čerstvým absolventům do 12 měsíců od ukončení vzdělávání. Můžu dostat výjimku z tohoto pravidla?

 • Čerství absolventi vysokoškolského vzdělávání nebo odborného vzdělávání a přípravy, kteří musejí odložit své plánované stáže v zahraničí, je budou moci vykonat do 18 měsíců od dokončení studia namísto obvyklého 12měsíčního časového rámce.

 

10. Jsem nyní na Erasmu+ v zahraničí. Musím se vrátit do ČR?

 • Všem účastníkům Erasmu+ bylo doporučeno, aby zvážili návrat do ČR. Rozhodnutí je ale na Vás. Pokud se rozhodnete v zahraničí setrvat, činíte tak na vlastní odpovědnost a s rizikem, že po ukončení činnosti komerčních letů může být pro místní zastupitelský úřad (ZÚ) obtížné zajistit cestu domů. K repatriaci ZÚ přistupuje až poté, kdy již není možné využít komerčních letů. V případě, že jste v zahraničí v karanténě, musíte se také řídit pokyny místních úřadů.

 

11. Zůstávám na Erasmu+ v zahraničí. Budu mít dál nárok na stipendium?

 • Pokud vaše hostitelská škola potvrdí, že probíhala výuka distanční/on-line formou a studium Vám potvrdí, máte nárok na stipendium po celou dobu setrvání na studijním, nebo pracovním pobytu v zahraničí. 

 

12. Pokud se dobrovolníci účastnili projektu Evropského sboru solidarity po dobu více než tří měsíců, ale projekt byl zrušen kvůli epidemii onemocnění COVID-19, mohou se účastnit jiných dobrovolnických projektů? Mohou podpořit jiné organizace, pokud jejich hostitelská organizace musela ukončit činnost? Smějí dobrovolníci Evropského sboru solidarity plnit jiné úkoly?

 • I na tyto případy přímo a výlučně spjaté s pandemií COVID-19 se použije zásada zásahu vyšší moci. Pokud byla aktivita daného dobrovolníka zrušena kvůli zásahu vyšší moci v souvislosti s pandemií COVID-19, měl by mít dobrovolník právo zúčastnit se jiné aktivity. V každém případě by celková doba aktivit neměla překročit 12 měsíců.

 • V projektech mohou být rovněž upravené aktivity po konzultaci s příslušnou národní agenturou. V takovém případě jsou národní agentury povinny provést individuální posouzení s ohledem na relevantní okolnosti a platný právní rámec a ověřit, zda je úprava těchto aktivit relevantní, vhodná a odůvodněná za podmínky, že je projekt prováděn v souladu s celkovými cíli a ustanoveními v grantové dohodě. Avšak v případě, že se na změny nevztahuje flexibilita stanovená v grantové dohodě, by příjemci měli požádat národní agenturu o dodatek ke grantové dohodě. 

 

 


 

 • Onemocnění COVID-19 negativně ovlivňuje probíhající nebo plánované aktivity v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

 • Hlavním cílem Evropské komise je bezpečnost a ochrana všech účastníků programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity při současném dodržování všech omezujících opatření přijatých na národní úrovni. Evropská komise se snaží pomoci příjemcům grantů, studentům, žákům, dobrovolníkům a jiným účastníkům programů vypořádat se s důsledky, které pro ně z nastalé situace plynou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roli národní autority pro tyto programy a Dům zahraniční spolupráce v roli národní agentury pro tyto programy se aktivně podílejí na uvedených cílech Evropské komise.

 • Evropská komise, MŠMT a DZS průběžně aktualizují instrukce s ohledem na vývoj situace. Jako jeden z možných komunikačních nástrojů jsou používány dokumenty s otázkami a odpověďmi, které vznikají v reakci na mimořádnou situaci a které naleznete níže. Cílem opatření je omezit administrativní zátěž, zejména s ohledem na vysoký počet případů souvisejících s vyšší mocí. Často kladené dotazy zveřejňuje také Evropská komise na stránkách zde.

 • Za současných okolností je možné uplatňovat zásadu vyšší moci a je možné poskytnout určitou flexibilitu studentům, žákům, dobrovolníkům a dalším účastníkům mobilit v rámci Erasmu+ a Evropského sboru solidarity. Zásady vyšší moci se však nelze dovolávat automaticky. Dům zahraniční spolupráce musí jednotlivé případy posuzovat individuálně v národním kontextu, aby ověřil, zda je žádost o mimořádná opatření relevantní a náležitá. Použití možných opatření musí Dům zahraniční spolupráce za všech okolností posuzovat v každém jednotlivém případě a výjimky, dané zásadou vyšší moci, je nezbytné vykládat striktně a nezneužívat je.

 • V případě, že chcete získat informace k vaší konkrétní situaci, obraťte se na koordinátora svého projektu. V případě, že potřebujete kontaktovat Dům zahraniční spolupráce, pište nám na info@dzs.cz.