O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Dopady programu Erasmus + na instituce

Sektor školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy

Období realizace: listopad–prosinec 2018 
Respondenti: Koordinátoři programu Erasmus+ na školách

 

Sektor mládeže a vzdělávání dospělých

Období realizace: 2019
Respondenti: Koordinátoři programu Erasmus+ v organizacích pro neformální vzdělávání mladých lidí a v organizacích vzdělávající dospělé

 

Sektor vysokoškolského vzdělávání

Období realizace: 2019
Respondenti: Koordinátoři programu Erasmus+ ve vysokoškolských institucích

 

Kvantitativní výzkum se zabývá dopady programu Erasmus+ na instituce v rámci jednotlivých sektorů (školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, mládež a vysokoškolské vzdělávání). Šetření je zaměřeno na koordinátory (např. učitelé nebo členové vedení škol) programu Erasmus+. Cílem výzkumu je zmapovat motivační faktory, přínosy pro instituce, míru podpory a pociťované bariéry v práci koordinátora. Dále jsou zjišťovány zkušenosti koordinátorů s přípravou projektové žádosti, s realizací projektů programu Erasmus+, s rozdíly v administraci projektů oproti projektům poskytovaným DZS v předchozím programovém období nebo projektům poskytovaným v jiných dotačních titulech.

Kontaktní osoba

Mgr. Ivan Brhlík