Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Erasmus+ a koronavirus – FAQ

Publikováno: 17. 3. 2020

Aktualizované informace jsou umístěny na samostatné stránce https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/covid/

Aktualizováno 27.4.2020

PRO VYSOKOŠKOLSKÉ STUDENTY: 

Jsem nyní na Erasmu+ v zahraničí. Musím se vrátit do ČR?

  • Všem účastníkům Erasmu+ bylo doporučeno, aby zvážili návrat do ČR. Rozhodnutí je ale na Vás. Pokud se rozhodnete v zahraničí setrvat, činíte tak na vlastní odpovědnost a s rizikem, že po ukončení činnosti komerčních letů může být pro místní zastupitelský úřad (ZÚ) obtížné zajistit cestu domů. K repatriaci ZÚ přistupuje až poté, kdy již není možné využít komerčních letů. V případě, že jste v zahraničí v karanténě, musíte se také řídit pokyny místních úřadů.

Zůstávám na Erasmu+ v zahraničí. Budu mít dál nárok na stipendium?

  • Pokud vaše hostitelská škola potvrdí, že probíhala výuka distanční/on-line formou a studium Vám potvrdí, máte nárok na stipendium po celou dobu setrvání na studijním, nebo pracovním pobytu v zahraničí. 

Jak se to s absolventskou stáží?

  • Absolventskou stáže je nyní možné nově absolvovat (včetně návratu) až v období 18 měsíců od složení státních závěrečných zkoušek.

Jak je to s grantem Erasmus+ při předčasném návratu ze zahraničí v důsledku epidemie COVID-19? 

  • MOBILITA BYLA UKONČENA: Můžete využít tzv. vyšší moc k uznání mobility a proplacení vícenákladů (např. letenka zpět do ČR, nestornovatelné ubytování apod.). Náleží vám stipendium odpovídající době strávené v zahraničí navýšené o doložitelné vícenáklady. 
  • MOBILITA BYLA PŘERUŠENA: Můžete využít tzv. vyšší moc k uznání mobility a proplacení vícenákladů (např. letenka do ČR a zpět do místa konání, nestornovatelné ubytování apod.). Náleží vám stipendium odpovídající době strávené v zahraničí navýšené o doložené vícenáklady. Předpokládá se váš návrat na mobilitu – dokud návrat není jistý, musí být další náklady minimalizovány, tzn. nekupujte zpáteční letenky, neplaťte ubytování, apod. Pokud by se návrat již neuskutečnil, bude mobilita ukončena vyšší mocí.
  • MOBILITA POKRAČUJE ON-LINE: Stipendium vám zůstává. Pokud splňujete cíle stanovené v LA (Learning Agreement), máte nárok na stipendium v plné výši, v opačném případě je částka krácena. Vícenáklady vzniklé v souvislosti s náhlým návratem do ČR / náhlým přerušením by měly být hrazeny primárně ze stipendia. Stipendium však může být navýšeno o doložené vícenáklady z důvodu zásahu vyšší moci. Mobilitu můžete dokončit v ČR, nebo v zahraničí, pokud bude umožněn návrat na místo konání.

Můžu nyní vyjet na zahraniční pobyt? 

  • Zahraniční výjezdy žáků, studentů, pedagogických, nepedagogických, akademických, neakademických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání, financované z programů administrovaných DZS je možné plánovat, popř. i realizovat pouze v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, kde se má daná mobilita uskutečnit. 

V naší mapě najdete země, které umožňují vstup cizinců - označené zelenou barvou a země, do kterých v tuto chvíli vyjet nejde  – označeny červeně.
Mapu aktualizujeme několikrát týdně. Informaci vždy ověřte ještě na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Situace v jednotlivých zemích se dynamicky mění.
Před plánovaným výjezdem se také spojte s příslušnou zahraničí školou, nebo institucí a ověřte, zda probíhá výuka a jaké jsou aktuální podmínky.

 

S konkrétními dotazy se prosím obracejte přímo na vaši domácí vysokou školu. 

 

MOBILITY A COVID-19_final.png

PRO KOORDINÁTORY PROJEKTŮ: 

Realizace projektů - COVID-19.png

 

DALŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE AKTIVIT V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ A EVROPSKÉHO SBORU SOLIDARITY V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19