Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Koronavirus a mezinárodní programy

Publikováno: 26. 2. 2020

V souvislosti s vývojem situace ohledně šíření koronaviru Covid-19 doporučujeme příjemcům grantů pečlivě sledovat stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví a řídit se jejich pokyny. 

 

Podmínky programů administrovaných DZS mají definované postupy pro nepředvídatelné situace. Upozorňujeme, že je na rozhodnutí příjemců grantů a individuálních účastníků, jak chtějí realizovat plánované aktivity. Jedním z možných řešení je v odůvodněných  případech využití principu vyšší moci. Řešení případů vyšší moci je specifická záležitost, odvíjející se od konkrétní situace a daných okolností. Vždy musí být respektována nastavená pravidla a přijatá opatření musí být v souladu se smlouvou uzavřenou mezi DZS a danou institucí.  

 

V nepředvídatelných individuálních případech kontaktujte DZS bez zbytečného odkladu. Pro vyhodnocení možnosti uplatnění principu vyšší moci bude mimo jiné nezbytné doložit reálné náklady, které vznikly v důsledku vyšší moci.  Bude nutné také prokázat, že ze strany příjemce grantu byla přijata veškerá možná opatření, aby finanční ztráty byly minimalizovány (např.: pojištění, přesun termínu aktivity, změna místa konání aktivity apod.).  

 

Situace se neustále vyvíjí. V případě nových zjištění vás budeme informovat.