O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

NetRAY

RAY.png

Výzkumná síť „Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action“ (RAY Network)

Síť RAY je otevřená a samosprávná evropská výzkumná síť 36 národních agentur evropských programů pro mládež a jejich výzkumných partnerů. Síť provádí výzkum v oblasti mezinárodní práce s mládeží a mobility ve vzdělávání mladých, podporuje dialog mezi výzkumem, politikou a praxí a přispívá k rozvoji politiky mládeže založené na datech v oblasti mládeže v Evropě.

 

Více informací o RAY naleznete zde:

 

Cíle

Mezi hlavní cíle patří snaha o zajištění kvality a rozvoj kvality v průběhu implementace evropských programů pro mládež. Dále potom také snaha přispět k informovanému a na faktech založenému rozvoji mládežnické politiky; snaha podpořit uznávání neformálního vzdělávání a učení, a to zvláště v mezinárodním kontextu; a v neposlední řadě také snaha o podporu dialogu mezi výzkumem, politickým děním, a praktickou aplikací v oblasti práce s mládeží. 

 

Aktivity

V současné době provozuje RAY šest výzkumných projektů, které označujeme jejich zkratkami: RAY COR, RAY INNO, RAY LEARN, RAY MON, RAY PART & RAY SOC. Nedávno byly dokončeny dvě dlouhodobé studie, a to RAY CAP & RAY LTE. Níže je představeno všech těchto osm výzkumných projektů:

  • RAY-MON

Cílem výzkumné analýzy a monitorování programu Erasmus+ mládež je přispět ke sledování a rozvoji programu a zajištění kvality projektů, které podporuje. Projekt je společnou aktivitou všech partnerů v síti RAY.

 

  • RAY-SOC

Výzkumná analýza a monitorování programu Evropský sbor solidarity si klade za cíl prozkoumat širokou škálu aspektů programu a sdílet výsledky výzkumu s různými aktéry a zúčastněnými stranami; dále se snaží přispět k rozvoji projektů, které podporuje, jakož i samotného programu. Součástí projektu jsou všichni partneři RAY ze zemí zapojených do Evropského sboru solidarity.

 

  • RAY-COR

Cílem tohoto výzkumného projektu je zdokumentovat a analyzovat účinky pandemie nemoci COVID-19 na práci s mládeží v Evropě, včetně dopadů na evropské programy pro mládež, a reakci práce s mládeží v celé Evropě na pandemii. Tento projekt zahrnuje všech 36 členů sítě RAY.

 

  • RAY-INNO

Výzkumný projekt o dopadu, úloze a potenciálu strategických partnerství a spolupráce v rámci programu Erasmus+ mládež (v rámci Klíčové Akce 2) jako nástrojů na podporu inovací a výměny osvědčených postupů v odvětví mládeže a souvisejících oblastech.

 

  • RAY-LEARN

Výzkumný projekt týkající se strategií a postupů pro organizační rozvoj a učení organizací a sítí v evropském sektoru mládeže.

 

  • RAY-PART

Výzkumný projekt zaměřený na možnosti přístupu k participaci, občanské výchově a výuce v programu Erasmus mládež, především s ohledem na evropský rozměr, dále je cílem zkoumat, jaké kompetence se mohou rozvíjet při realizaci.

 

  • RAY-CAP

Výzkumný projekt zaměřený na rozvoj kompetencí a budování kapacit pracovníků s mládeží a vedoucích mládeže zapojených do vzdělávacích / podpůrných činností v rámci programu Erasmus+ mládež; zkoumá také dopady programu na zúčastněné organizace.

 

  • RAY-LTE

Výzkumný projekt zaměřený na dlouhodobé dopady programu Erasmus+ mládež na participaci a aktivní občanství zúčastněných subjektů, zejména na rozvoj kompetencí a postupů v oblasti účasti a občanství.