O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

NetWBL

 

Tematická síť „Work Based Learning and apprenticeship" (NetWBL)

WBLlogo.jpg

 

NetWBL je sítí 29 evropských národních agentur spravujících bývalý Program celoživotního učení a současný program Erasmus+, jejíž činnost je financována z prostředků Evropské komise, Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC). Síť koordinuje německá národní agentura (Bundesinstituts für Berufsbildung koordiniert - BIBB).

Projekt byl na podzim roku 2016 ukončen. Výstupy jsou stále k dispozici na níže uvedených odkazech.

 

 

Více informaci o WBL naleznete zde:

Zajištění různých forem praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů patří mezi rozhodující opatření, která mohou velmi pozitivně ovlivnit úroveň připravenosti mladých lidí na budoucí povolání, včetně jejich lepšího uplatnění na trhu práce.

 

Cíle

Projekt NetWBL si kladl za cíl ve stávajících systémech odborného vzdělávání a přípravy a vysokého školství posílit prvky učení založeného na pracovní zkušenosti. Síť se zaměřila na klíčové aktéry zapojené do odborného vzdělávání, ale zároveň vzala v úvahu i odlišnosti vzdělávacích systémů a legislativních předpisů v jednotlivých evropských zemích. Navíc, síť podporovala a úzce spolupracovala s Evropskou aliancí pro učňovské vzdělávání (European Alliance for Apprenticeship - EAfA) .

Učení založené na pracovní zkušenosti není chápáno pouze ve smyslu učňovského vzdělávání či duálního školství, jedná se o mnohem širší přístup, který zahrnuje i praktické pracovní zkušenosti získané v rámci vysokoškolského studia nebo v odborných dílnách v rámci školního vzdělávání.

 

Aktivity

NetWBL se snažil zviditelnit výsledky projektů zaměřených na propojování odborného vzdělávání a praxe, které byly realizovány v rámci Programu celoživotního učení, a podporoval reformy odborného vzdělávání a přípravy tím, že poskytl on-line nástroje pro využití ze strany tvůrců politik, sociálních partnerů a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy. Současně se snažil identifikovat mezery, které by mohly být užitečně doplněny novými produkty vyvinutými projekty Erasmus+.

Cílem bylo:
 • nabízet nástroje a osvědčené postupy vyvinuté v Programu celoživotního učení a v budoucnu i programu Erasmus +;
 • identifikovat výsledky a výstupy projektů, které jsou přenositelné mezi evropskými zeměmi;
 • identifikovat mezery a potřeby pro budoucí projekty;
 • podporovat propojování odborného vzdělávání a praxe;
 • usnadňovat přenos příkladů dobré praxe;
 • podporovat zlepšení kvality realizace projektu prostřednictvím monitorování a vzájemného učení.

 

Události


3. evropská monitorovací konference NetWBL - Work-based Learning 2020  

28. – 29. června 2016, Berlín

Konference zaměřená na zhodnocení dosavadní spolupráce v rámci projektu NetWBL a na posouzení možných trendů do budoucna se uskutečnila za účasti zástupců národních orgánů, sociálních partnerů, organizací aktivních v odborném vzdělávání a přípravě, národních agentur programu Erasmus+ a dalších odborníků ze zemí zapojených do programu Erasmus+.   

 

2. evropská monitorovací konference  "NetWBL Work-based Learning TOOLKIT goes live!"
1. - 2. října 2015, Vilnius


Více než 140 účastníků z 29 zemí se sešlo v hlavním městě Litvy u příležitosti spuštění webové platformy "WBL-Toolkit", první webové platformy, která umožňuje uživatelům vytvářet, spolupracovat
a sdílet znalosti o tématech spojených s WBL. Tato platforma přináší soubor nástrojů na podporu WBL, přehled již dříve vytvořených produktů a výstupů a informace o možnostech uplatňování prvků
učení založeného na pracovní zkušenosti do stávajících systémů odborného vzdělávání a přípravy v jednotlivých evropských zemích.

Více informaci naleznete na webových stránkách konference a na www.wbl-toolkit.eu.

 

Regionální konference "Vzdělávání prací ve středoevropském regionu"

8.- 9. června 2015, Bratislava

Konference se účastnili zástupci ministerstev, hospodářských komor, vzdělávacích institucí, neziskových organizací; odborníci a předkladatelé projektů z Polska, Slovenska a Česka. Hlavním cílem konference bylo informovat se navzájem o stavu a míře uplatňování principu WBL v jednotlivých zemích a o zkušenostech získaných v průběhu jeho zavádění. Prezentovány byly příklady dobré praxe ze všech tří zemí a diskutována byla témata možných budoucích projektů Erasmus+ zaměřených právě na WBL.

Více informací naleznete na webových stránkách konference.

 

Evropská monitorovací konference  "Work Based Learning and Apprenticeships"
11. - 12.  února 2014, Brusel

Evropská monitorovací konference byla významným mezníkem v procesu zviditelňování WBL a projektů předložených v rámci Programu celoživotního učení, které s tímto tématem pracují. Konference se zaměřila na mezinárodní výměnu informací a zkušeností s cílem usnadnit šíření jejich výsledků a závěrů do systémů odborného vzdělávání jak na národních, tak na evropské úrovni.

Zároveň byla tato konference oficiálním zahájením spolupráce v rámci sítě NetWBL. Během jejího trvání měli účastníci příležitost

 • učit se z příkladů dobré praxe;
 • šířit výstupy úspěšných projektů a programů;
 • setkat se s kolegy, kteří v projektech zpracovávají obdobná témata a sdílet s nimi své zkušenosti;
 • identifikovat synergie a možnosti budoucí spolupráce;
 • setkat se s dalšími zainteresovanými stranami;
 • být součástí klíčového vývoje na poli odborného vzdělávání a přípravy v EU.

Více informací o konferenci naleznete zde: