Projekty spolupráce / Mládež

Mládež

Aktivita podporuje činnosti projektů nadnárodních iniciativ a vytváření strategických partnerství podporou rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Základní informace

Pod touto klíčovou akcí se skrývá možnost podávání žádosti o grant na tvorbu strategických partnerství za účelem rozvoje oblasti práce s mládeží. Cílem je podpora rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní nebo evropské úrovni. V projektech je kladen velký důraz na šíření výstupů z projektů. Jedná se především o projekty s více aktivitami.

Délka projektu může být 6 - 36 měsíců.

 

Termíny vyhlášení Výzev 2021:
 

20. května 2021              12:00 - Kooperační partnerství a Partnerství malého rozsahu  (pro projekty začínající 1. 11. 2021 – 28. 2. 2022)

 

3. listopadu 2021            12:00 - Kooperační partnerství a Partnerství malého rozsahu  (pro projekty začínající 1. 3. 2022 – 31. 5. 2022)

 

Rozlišujeme následující dva typy partnerství:

1. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe* (alokace - 30 % z přiděleného rozpočtu KA2 pro oblast mládeže):

Hlavním cílem je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“. Tato partnerství nemohou žádat o rozpočtové kategorie „Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“. Zároveň počet „Mezinárodních vzdělávacích aktivit" nesmí překročit 100 účastníků za všechny organizace dohromady (včetně doprovodných osob).

 

2. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací** (alokace - 70 % z přiděleného rozpočtu KA2 pro oblast mládeže):

U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově vytvořených výstupů či inovativních myšlenek. Žadatelé mají možnost požádat o grant v rámci rozpočtové kategorie „Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“ za účelem podpory inovativnosti této klíčové akce.

 

Více informací naleznete:

 

Kdo se může zapojit?

Příklady subjektů (podrobné informace najdete v Příručce k programu 2020):

 • neformální skupina mladých lidí
 • NNO (i na evropské úrovni)
 • firma (včetně sociálních podniků)
 • samospráva na místní, regionální, národní úrovni
 • nadace
 • zástupci pracovního života
 • subjekty poskytující vzdělávání
 • instituce pracující s uznáváním znalostí, dovedností a kompetencí získané během neformálního vzdělávání

Oprávnění žadatelé

 • všichni výše uvedení
 • musí být z programové země

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých programových zemí.

Žadatelem musí být organizace z programové země, partnerské země mohou být jen partnerem.

Programové země, které se mohou zapojit do strategických partnerství:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Makedonie, Srbsko

Ve výjimečných a důkladně odůvodněných případech se mohou do strategických partnerství zapojit i další země z celého světa (tzv. partnerské země), avšak jejich přínos pro projekt musí být zdůvodněn v žádosti, jejich účast musí být pro projekt nezbytná a musí mít vysokou přidanou hodnotu.

Projektové aktivity

Strategická partnerství se mohou zaměřit na:

 • výměnu dobré praxe (metody, nástroje, materiály k profesionalizaci práce s mládeží)
 • objevování nových forem práce s mládeží (virtuální mobilita, ICT, open educational resources)
 • strategická spolupráce a vytváření sítí mezi organizacemi v oblasti mládeže, vzdělávání, trhu práce
 • testování či implementace dobré praxe
 • uznávání znalostí, dovedností, kompetencí získaných během NFV
 • spolupráce s místními a regionálními orgány veřejné moci
 • informování a poradenství
 • nadnárodní iniciativy podporující podnikání, aktivní občanství

Součástí partnerského projektu mohou být i některé typy vzdělávcích aktivit:

 • dlouhodobá mobilita pracovníků s mládeží (2 až 12 měsíců)*
 • krátkodobá společná školení pracovníků (3 dny až 2 měsíce)
 • kombinovaná mobilita mladých lidí (5 dnů až 2 měsíce fyzické mobility)*

* možné jen mezi programovými zeměmi

Cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce nikoliv mobility.

Grantové prostředky

Maximální grant EU na projekt činí 150 000 EUR na rok/ resp. 12 500 EUR na měsíc.

Rozpočet se ve většině položek stanoví na základě jednotkových nákladů.

 

Grant je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. projektové řízení a organizace
 2. mezinárodní projektová setkání
 3. mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů
 4. organizace diseminačních akcí
 5. mimořádné náklady organizace
 6. náklady na účastníky se specifickými potřebami
 7. náklady na mezinárodní vzdělávací aktivity
  • cestovní náklady
  • pobytové náklady
  • jazyková podpora
  • mimořádné náklady (nákladnější cestovní výdaje z/do nejvzdálenějších regionů, zámořských zemí)

Financování naleznete v Příručce k programu Erasmus+

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit.

 

Loga a publicita projektu

U každé publikace, plakátu, předmětu atd. vyhotovených s podporou programu Erasmus+ musí příjemci použít oficiální logo a grafickou identitu programu Erasmus+. POZOR! Nebude-li tato povinnost splněna, výsledná výše grantu může být snížena. Loga ke stažení jsou k dispozici zde. Podrobné informace k pravidlům použití log a další grafické formáty najdete na stránkách Evropské komise.

 

Databáze již realizovaných projektů

Chystáte se připravit projekt partnerství v oblasti mládeže? Navštivte společnou evropskou Diseminační platformu pro šíření výsledků, kde se můžete seznámit s výstupy z již realizovaných projektů programu Erasmus+.

Databáze je společná pro celý program Erasmus+ a najdete zde všechny realizované projekty klíčové akce 2 a také některé projekty klíčové akce 1 a 3.

V databázi naleznete kontakty na organizace zkušené s projektovou aktivitou v programu. Nejlepší projekty na národní úrovni jsou při vyhledávání označeny jako příklady dobré praxe, nejlepší projekty v evropském měřítku pak najdete pod označením úspěšné příběhy, můžete se tedy nechat inspirovat těmi nejlepšími projekty v celé Evropě.

 

Postup při podání žádosti

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise
 2. Registrovat organizaci přes systém registrací organizací (více informací zde).
 3. Nahrát do registrační systému povinné dokumenty (více viz Příručka k programu Erasmus+).
 4. Otevřít formulář žádosti pro danou aktivitu a danou uzávěrku zde (nutné přihlášení do EU login).
 5. V případě plánování partnerských setkání nebo vzdělávacích aktivit vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 6. Vyplnit elektronickou žádost (návod v AJ naleznete na stránkách Evropské komise). V případě, že plánujete partnerství napříč různými oblastmi vzdělávání, použijte žádost příslušnou tomu sektoru vzdělávání, který ve Vašem projektovém záměru převažuje.
 7. Vložit do elektronické žádosti povinné přílohy:
 • Čestné prohlášení/Declaration of Honour - je součástí formuláře žádosti (část "Annexes"), dokument vytiskněte, podepište statutárním zástupcem koordinátorské organizace, naskenujte a nahrajte jako přílohu žádosti.
 • Mandátní pověření - je součástí formuláře žádosti (část "Přílohy/Annexes"); po vyplnění žádosti v části "Souhrnné údaje/Context" a "Zapojené organizace/Participating organization" stáhněte dokument a následně pověření podepsané statutarním zástupcem koordinátorské organizace a statutárním zástupcem z každé partnerské organizace naskenujte a přiložte jako přílohu žádosti.
 • Tip: Máte-li zpracovanou např. analýzu potřeb, nahrajte ji také mezi přílohy žádosti!
        8. On-line předložit žádost do termínu uzávěrky (žádost předkládá pouze koordinátor). Každá uzávěrka je pro určitý typ partnerství.
        9. Proti výsledku výběrového řízení se lze odvolat. Postup odvolání naleznete v sekci FAQ. (Více instrukcí naleznete v příručce Technical guidelines).

Novinky

 • 14. 12. 2020 Výsledky 3. kola výběrového řízení 2020

  Výsledky 3. kola 2020:  Strategická partnerství Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni v průběhu prosince. Schválení žadatelé zároveň obdrží inst...
 • 27. 8. 2020 Extra výzva KA2 2020!

  Evropská komise se jako odpověď na situaci kolem pandemie COVID-19 rozhodla do programu Výzvy 2020 zařadit extra výzvu pro strategická partnerství. Jedná se o Partnerství pro kreativitu v oblasti mládeže.
 • 29. 7. 2020 Informační webinář pro žadatele KA2 Strategická partnerství

  Dne 4. 9. 2020 se uskuteční informační a konzultační den pro žadatele o grant v rámci Klíčové akce 2 Strategická partnerství programu Erasmus+ mládež.  Seminář bude probíhat f...

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny