Projekty spolupráce / Mládež

Mládež

Aktivita podporuje činnosti projektů nadnárodních iniciativ a vytváření strategických partnerství podporou rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Strategická partnerství

Co je strategické partnerství v oblasti mládeže?

Strategická partnerství umožňují organizacím rozvíjet oblast práce s mládeží. Umožňují tvorbu zásadních výstupů a podporují posilování spolupráce a síťování mezi organizacemi a skupinami v oblasti neformálního i formálního vzdělávání, sociálními partnery, podniky, odpovědnými orgány.

Co je cílem této akce?

Cílem strategických partnerství je podporovat rozvoj, přenos a/nebo implementaci inovativních postupů na organizační, místní, regionální, národní, evropské úrovni

Jak by měl projekt vypadat?

Jedná se o dlouhodobé mezinárodní projekty min. 2 subjektů ze 2 zemí. Jejich forma je velmi flexibilní – aktivity a zásadní výstupy jsou různě kombinovatelné a musí být slučitelné s hlavními záměry a cíli celého projektu. Projekty musí navazovat na reálné potřeby v práci s mládeží, ideálně by měly navazovat na analýzu potřeb. Musí mít jasné daný záměr, cíle, aktivity a zpracovanou strategii k šíření výsledků.

Typy aktivit:

 • nadnárodní iniciativy podporující podnikání, aktivní občanství - více o nadnárodních iniciativách zde.
 • výměna dobré praxe a osvědčených metod (metody, nástroje, pedagogické přístupy, materiály k profesionalizaci práce s mládeží)
 • objevování nových forem práce s mládeží (virtuální mobilita, ICT, otevřené vzdělávací zdroje
 • strategické síťování mezi organizacemi z oblasti mládeže, vzdělávání, trhu práce.
 • stanovení norem kvality a dovednostních/profesních profilů
 • testování či implementace dobré praxe
 • uznávání znalostí, dovedností, kompetencí získaných během neformálního vzdělávání
Požadovaná kritéria:
 • Projektu se musí účastnit minimálně 2 subjekty -  žadatel a partner
 • Partnerská organizace musí být z programové země; další partner může být i z jiné partnerské země, musí být  jasně zdůvodněna přidaná hodnota tohoto partnera (tzn. proč nemohla být partnerem jiná organizace se stejným zaměřením z programové země)
 • V jedné uzávěrce může stejné složení partnerských organizací žádat jen o jeden projekt
 • Délka trvání projektu je 6 měsíců až 3 roky
Financování:

Podrobné informace najdete v Příručce k programu 2015:

 • Řízení projektu a implementace: paušálně daná částka 500 EUR / 1 měsíc pro žadatele a 250 EUR / 1 měsíc pro partnera
 • Mezinárodní projektová setkání: příspěvek na dopravu a setkání mezi partnery slouží ke koordinaci projektu
 • Individuální podpora a cestovní náklady dle online kalkulátoru: u povolených vzdělávacích aktivit
 • Zásadní výstupy: paušální náklady na práci na výstupech projektu
 • Aktivity na šíření výstupů: paušální příspěvky na organizaci akce
 • Mimořádné náklady: (subdodávky, z grantu jen 75% nákladů)
 • Zvláštní potřeby: pro účast lidí se zdravotním postižením