Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Základní informace

 

Strategická partnerství by měla zahrnovat nejvhodnější a co nejrozmanitější škálu partnerů s cílem využít jejich odlišných zkušeností, profilů a specifických odborných znalostí při vytváření relevantních a vysoce kvalitních výstupů projektu.

Délka projektu může být od 12 do 36 měsíců.

Období trvání projektu je:

 •    pro tříleté projekty od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022  
 •    kratší projekty mohou začínat od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019    

Žádost předkládá pouze koordinátor projektu, a to elektronicky národní agentuře spravující program Erasmus+ ve své zemi. V případě schválení žádosti koordinátor obdrží grant pro celé partnerství a příslušnou část grantu následně poskytuje ostatním partnerským organizacím.

 

Více informací naleznete:

 • v Erasmus+ Příručce k programu (v AJ i dalších jazycích)
 • na webových stránkách Erasmus+ nebo přímo v sekci pro žadatele
 • v prezentacích ze seminářů pro budoucí předkladatele v sekci dokumenty 2019 (připravuje se)
 • v žádosti, kterou naleznete na tomto odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities a následně Vocational Education and Training - zde vyberte žádost Strategic Partnerships for Vocational Education and Training (KA202); po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Applications" a zde se zobrazí rozpracované žádosti. V tuto chvíli nejsou žádosti dostupné, předpokládáme, že budou zpřístupněny blíže k termínu výzvy.

Rozlišujeme následující dva typy partnerství:

1. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací     (alokace - 65 % z přiděleného rozpočtu pro KA2 odborné vzdělávání a příprava):

U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově vytvořených výstupů či inovativních myšlenek. Žadatelé mají možnost požádat o grant v rámci rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“ za účelem podpory inovativnosti této klíčové akce.

2. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe (alokace - 35 % z přiděleného rozpočtu pro KA2  odborné vzdělávání a příprava):

Hlavním cílem je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“. Tato partnerství nemohou žádat o rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“.

Kdo se může zapojit?

Předložit žádost o grant nebo se zapojit do projektu jako partneři mohou soukromé i veřejné organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání např.:

 • školy (učiliště, střední a vyšší odborné školy, vysoké školy)
 • podniky
 • neziskové organizace
 • vzdělávací instituce
 • subjekty zaměřené na kariérové a profesní poradenství
 • sociální partneři
 • výzkumná střediska
 • nadace
 • místní a regionální orgány atd.

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.

Programové země, které se mohou zapojit do strategických partnerství:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

V důkladně odůvodněných případech se mohou do strategických partnerství zapojit i další země z celého světa (tzv. partnerské země), avšak jejich přínos pro projekt musí být zdůvodněn v žádosti, jejich účast musí být pro projekt nezbytná a musí mít vysokou přidanou hodnotu.

 

Hledáte partnery nebo téma pro svůj budoucí projekt? Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních seminářů organizovaných dalšími národními agenturami po celé Evropě. Více informací naleznete zde.

Projektové aktivity

Strategická partnerství se mohou zaměřit na:

 • výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci, sdílení příkladů dobré praxe
 • zvýšení kvality vzdělávacích aktivit a mezinárodního rozměru odborného vzdělávání
 • spolupráci pro inovace, nové přístupy k odbornému vzdělávání
 • tvorby společných vzdělávacích programů
 • spolupráci i napříč sektory vzdělávání
 • spolupráci se sektorem zaměstnavatelů, podnikání

V rámci projektu mohou být naplánovány mezinárodní vzdělávací aktivity jednotlivců z organizací zapojených do projektu, ale pouze takové, které úzce souvisí s plněním projektových cílů a jsou pro jejich dosažení nezbytné.

Cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce, nikoliv mobility.

Inspiraci můžete nalézt na Platformě pro šíření výsledků programu Erasmus+.

 

Grantové prostředky

Maximální grant EU na projekt činí 150 000 eur na rok.

Rozpočet se ve většině položek stanoví na základě jednotkových nákladů.

Grant je složen z těchto rozpočtových položek (v závislosti na zvoleném typu partnerství):

 1. projektové řízení a organizace
 2. mezinárodní projektová setkání
 3. mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů
 4. organizace diseminačních akcí
 5. mimořádné náklady
 6. náklady na účastníky se specifickými potřebami
 7. náklady na mezinárodní vzdělávací aktivity
  • cestovní náklady
  • pobytové náklady
  • jazyková příprava

Spolufinancování není povinné (výjimkou je nákladová položka mimořádné náklady, zde je povinné spolufinancování ve výši 25 % této položky, partnerství může obdržet maximálně 50 000 eur).

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit a výstupů.

 

Postup při podání žádosti

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise.
 2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes účastnický portál (Participant Portal): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html.   Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty. Do portálu musí být zaregistrovaná jak žadatelská, tak všechny partnerské organizace. Uživatelskou příručku pro práci s portálem naleznete zde.
 3. Vyplnit on-line formulář žádosti, který naleznete na tomto odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities a následně Vocational Education and Training - zde vyberte žádost Strategic Partnerships for Vocational Education and Training (KA202); po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Applications" a zde se zobrazí rozpracované žádosti 
 4. V případě plánování partnerských setkání nebo vzdělávacích aktivit vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 5. Vyplnit on-line žádost. V případě, že plánujete partnerství napříč různými oblastmi vzdělávání, použijte žádost příslušnou tomu sektoru vzdělávání, který ve vašem projektovém záměru převažuje.
 6. Vložit do žádosti povinné přílohy (ke stažení přímo ve formuláři žádosti).
 7. On-line předložit žádost (žádost předkládá pouze koordinátor).
 8. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

 

 

 

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny