Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Základní informace

Program Erasmus+ (2021-2027) 

Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Mariya Gabriel 25. března 2021 na tiskové konferenci v Bruselu oficiálně zahájila nové programové období Erasmus+ (2021-2027).  

Aktuální informace k novému programu jsou uvedeny na webu DZS

Oficiální text Výzvy naleznete na webu Evropské komise, stejně tak i programovou příručku.

V aktivitě Partnerství pro spolupráci (KA2) je termín pro předkládání žádostí 20. května 2021 do 12:00.  

 

 

Program Erasmus+ (2014-2020) 

Mimořádná výzva 2020

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v roce 2020 mimořádnou podzimní výzvu. Hlásit se do ní mohly instituce, které chtěly finančně podpořit projekt v rámci Klíčové akce 2 Strategické partnerství v oblasti: partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání.

Délka trvání projektu se pohybovala od 12 do 24 měsíců. Žádost bylo nutné podat do 29. 10. 2020 do 12 hodin bruselského času.

Evropská komise chce prostřednictvím podpory tohoto typu projektů napomoci úspěšnému přechodu na online a distanční vzdělávání. Maximální výše rozpočtu jednoho projektu je 300 000 EUR.

Aby byl projekt v této výzvě financován, musí bý zaměřen na prioritu: "Inovativní postupy v digitálním věku". Projekt by měl podporovat zavádění digitálních technologií, inovativních a otevřených pedagogických postupů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Prioritu budou mít aktivity, které přispívají k budouvání připravenosti na digitální vzdělávání a k omezování dopadu krize na některá z nejzávažněji postižených odvětví. 

Podporované aktivity:

- aktivity zaměřené na využívání digitálních nástrojů a metod s cílem poskytovavat kvalitní a inkluzivní vzdělávání prostřednictvím online/virtuálních prostředků, včetně kombinované výuky, odborné přípravy a učení,

- aktivity, které podporují studenty, učitele a školitele, aby se přizpůsobili online/distančnímu vzděláváním,

- aktivity zaměřené na výuku a prosazování bezpečnějšího a zodpovědnějšího využívání digitálních technologií,

- aktivity zaměřené na pochopení způsobu, jak co nejlépe začlenit digitální online technologie do výuky, odborné přípravy a učení v konkrétních předmětech, včetně učení se prací.

Projektové období může být zahájeno v rozmezí od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021. 

Žádost předkládá pouze koordinátor projektu, a to elektronicky národní agentuře spravující program Erasmus+ ve své zemi. V případě schválení žádosti koordinátor obdrží grant pro celé partnerství a příslušnou část grantu následně poskytuje ostatním partnerským organizacím.

Detailní informace týkající se projektů Strategických partnerství (obecně) naleznete Příručce k programu Erasmus+ (detaily k mimořádné výzvě 2020 jsou od str. 113 dole). Anglickou verzi příručky i Corrigenda upravujícího tuto mimořádnou výzvu naleznete zde. Prezentace ze semináře k této výzvě naleznete zde (v části ke stažení).

 

Více informací naleznete:

 • v Erasmus+ Příručce k programu (v AJ i dalších jazycích)
 • na webových stránkách Erasmus+ nebo přímo v sekci pro žadatele
 • v prezentacích ze seminářů pro budoucí předkladatele v sekci dokumenty 2020 (připravuje se)
 • v žádosti, kterou naleznete na tomto odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities a následně Vocational Education and Training - zde vyberte žádost Partnerships for Digital Education Readiness in the field of Vocational Education and Training (KA226); po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Applications" a zde se zobrazí rozpracované žádosti.

Rozlišujeme následující dva typy partnerství:

1. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací   (alokace - 65 % z přiděleného rozpočtu pro KA2 odborné vzdělávání a příprava):

U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově vytvořených výstupů či inovativních myšlenek. Žadatelé mají možnost požádat o grant v rámci rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“ za účelem podpory inovativnosti této klíčové akce.

2. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe (alokace - 35 % z přiděleného rozpočtu pro KA2  odborné vzdělávání a příprava):

Hlavním cílem je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“. Tato partnerství nemohou žádat o rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“.

Kdo se může zapojit?

Předložit žádost o grant nebo se zapojit do projektu jako partneři mohou soukromé i veřejné organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání např.:

 • školy (učiliště, střední a vyšší odborné školy, vysoké školy)
 • podniky
 • neziskové organizace
 • vzdělávací instituce
 • subjekty zaměřené na kariérové a profesní poradenství
 • sociální partneři
 • výzkumná střediska
 • nadace
 • místní a regionální orgány atd.

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.

Programové země, které se mohou zapojit do strategických partnerství:

 • členské státy EU – 27 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Turecko, Severní Makedonie, Srbsko

V důkladně odůvodněných případech se mohou do strategických partnerství zapojit i další země z celého světa (tzv. partnerské země), avšak jejich přínos pro projekt musí být zdůvodněn v žádosti, jejich účast musí být pro projekt nezbytná a musí mít vysokou přidanou hodnotu.

 

Hledáte partnery nebo téma pro svůj budoucí projekt? Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních seminářů organizovaných dalšími národními agenturami po celé Evropě (tzv. TCA - Transnational Cooperation Activities). Více informací naleznete v části O programu, záložka kontaktní semináře: zde.

Nejste si jistí, jak řídit mezinárodní projektový tým? Zde si můžete stáhnout příručku k projektovému řízení, která byla vytvořena v rámci mezinárodního semináře (TCA) Mythbusting European Project Management in Transnational Partnership Projects v Dublinu v roce 2019.

  

Projektové aktivity

Strategická partnerství se mohou zaměřit na:

 • výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci, sdílení příkladů dobré praxe
 • zvýšení kvality vzdělávacích aktivit a mezinárodního rozměru odborného vzdělávání
 • spolupráci pro inovace, nové přístupy k odbornému vzdělávání
 • tvorby společných vzdělávacích programů
 • spolupráci i napříč sektory vzdělávání
 • spolupráci se sektorem zaměstnavatelů, podnikání

V rámci projektu mohou být naplánovány mezinárodní vzdělávací aktivity jednotlivců z organizací zapojených do projektu, ale pouze takové, které úzce souvisí s plněním projektových cílů a jsou pro jejich dosažení nezbytné.

Cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce, nikoliv mobility.

Inspiraci můžete nalézt na Platformě pro šíření výsledků programu Erasmus+.

 

Grantové prostředky

Maximální grant EU na projekt činí 150 000 eur na rok.

Rozpočet se ve většině položek stanoví na základě jednotkových nákladů.

Grant je složen z těchto rozpočtových položek (v závislosti na zvoleném typu partnerství):

 1. projektové řízení a organizace
 2. mezinárodní projektová setkání
 3. mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů
 4. organizace diseminačních akcí
 5. mimořádné náklady
 6. náklady na účastníky se specifickými potřebami
 7. náklady na mezinárodní vzdělávací aktivity
  • cestovní náklady
  • pobytové náklady
  • jazyková příprava

Spolufinancování není povinné (výjimkou je nákladová položka mimořádné náklady, zde je povinné spolufinancování ve výši 25 % této položky, partnerství může obdržet maximálně 50 000 eur).

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit a výstupů.

 

Postup při podání žádosti

 1. Seznamte se s Příručkou programu Erasmus+ a dalšími dokumenty Evropské komise.
 2. Registrujte organizaci na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity: URF (Unique Registration Facility) - účastnický portál (Participant Portal) je od října 2019 nahrazen novým portálem ORS (Organisation Registration System).   Všechna již vytvořená PIC byla automaticky převedena na nové identifikátory - OID (Organisation ID). NENÍ TŘEBA ORGANIZACI REGISTROVAT ZNOVU. Postup pro organizace, které nikdy PIC neměly a ještě registrované nejsou, naleznete v sekci NOVINKY.
 3. Vyplňte on-line formulář žádosti, který naleznete na tomto odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities a následně Vocational Education and Training - zde vyberte žádost Partnerships for Digital Education Readiness in the field of Vocational Education and Training (KA226); po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Applications" a zde se zobrazí rozpracované žádosti.
 4. V případě, že plánujete partnerská setkání nebo vzdělávací aktivity, vypočítejte vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 5. V případě, že plánujete partnerství napříč různými oblastmi vzdělávání, použijte žádost příslušnou tomu sektoru vzdělávání, který ve vašem projektovém záměru převažuje.
 6. Vložte do žádosti povinné přílohy - čestné prohlášení, mandát (ke stažení přímo ve formuláři žádosti).
 7. On-line předložte žádost (žádost předkládá pouze koordinátor).
 8. Termín pro předložení žádosti je 29. října 2020 do 12:00:00 (poledne bruselského času). Z technického hlediska doporučujeme nenechávat předložení žádosti až na poslední den, kdy mohou nastat technické problémy, ale raději ji předložit dříve. Evropská komise poskytne bližší informace ve věci termínů výzvy 2021 v průběhu jara 2021.
 9. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

 

 

 

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny