Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

Základní informace

Erasmus+ 2021-2027

Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Mariya Gabriel 25. března 2021 na tiskové konferenci v Bruselu oficiálně zahájila nové programové období Erasmus+ (2021-2027). 

Další informace jsou uvedeny na webu DZS, kde se postupně budou nacházet všechny informace k novému programu. Tento web bude zachován pouze pro výzvy 2014-2020.

Oficiální text Výzvy naleznete na webu Evropské komise, stejně tak i programovou příručku. 

****************************

Mimořádná výzva 2020

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v letošním roce mimořádnou podzimní výzvu v rámci Klíčové akce 2 - Strategická partnerství. V oblasti školního vzdělávání se do ní mohou hlásit instituce, které chtějí finančně podpořit projekt v jedné z těchto oblastí: 

- Partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání

- Partnerství pro kreativitu

Mimořádná výzva není určena pro projekty Partnerství škol, týká se pouze projektů Strategických partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání (více infromací o tomto typu projektů níže). Více informací o této mimořádné Výzvě naleznete zde.

 

Erasmus+ 2014-2020

Rozlišujeme dva základní typy partnerství: 

1. Partnerství škol (oprávněnými institucemi jsou pouze školy zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT)

2. Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání (oprávněnými žadateli jsou školy a další instituce, které mají působnost v oblasti školního vzdělávání)

 

1. Partnerství škol (School exchange partnerships - KA229)

(alokace 70% z přiděleného rozpočtu pro Projekty spolupráce v sektoru školního vzdělávání)

Zjednodušený typ projektů pro školy, který umožňuje mateřským, základním a středním školám aktuálně zapsaným v Rejstříku MŠMT (ke dni podávání žádostí) realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. V rámci těchto projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Veškeré výstupy projektů jsou následně šířeny i mimo zapojené školy. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit. V případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách. V případě pracovníků škol se jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilitu v podobě pracovní stáže.

Výhody tohoto typu partnerství:  

 • minimální počet partnerů: 2
 • zvýšená podpora mobilit učitelů a žáků;
 • zjednodušená a kratší žádost o grant;
 • specifická pravidla financování, umožňující každé ze zapojených škol spravovat svůj podíl na grantových prostředcích samostatně (tzn. žádost o projekt podává pouze koordinátorská škola, ale v případě schválení uzavírá každá škola grantovou smlouvu se svoji národní agenturou a každá škola obdrží svůj podíl grantu);

POZOR! Specifická kritéria:

 • délka projektu: 12 - 24 měsíců (pouze v případě realizace dlouhodobých mobilit je možné realizovat projekty v rozmezí 24-36 měsíců, pokud je tato délka zdůvodněna v žádosti)
 • maximální počet partnerů: 6 (vždy se musí jednat o školy z tzv. "programových zemí" programu Erasmus+, tzn. členské státy EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Severní Makedonie, Srbsko)
 • Rozpočet - v rámci tohoto typu projektů je možné žádat o příspěvek pouze v rámci 4 rozpočtových kategorií
  • Projektové řízení a organizace - slouží k financování veškerých aktivit spojených s realizací, administrací a organizací projektu
  • Mezinárodní vzdělávací aktivity - slouží k financování cestovních a pobytových nákladů učitelů a žáků v rámci níže uvedených mobilit
   • Krátkodobé výměnné pobyty žáků (3 dny až 2 měsíce)
   • Krátkodobá společná školení pracovníků (3 dny až 2 měsíce)
   • Dlouhodobé mobility žáků (2 - 12 měsíců)
   • Dlouhodobé mobility učitelů (2 - 12 měsíců)
  • Náklady na účastníky se specifickými potřebami - musí být předem zdůvodněno v žádosti o grant!
  • Mimořádné náklady - musí být předem zdůvodněno v žádosti o grant!
 • Maximální výše grantu: 16 500 EUR pro jednu školu na jeden rok (na základě tohoto "vzorce" se spočítá maximální výše grantu pro celý projekt, konkrétní rozdělení mezi jednotlivé partnery záleží následně na zapojených školách)

(Není možné žádat o grant v rámci položek "Mezinárodní projektová setkání", "Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů" a "Diseminační akce". Bližší podrobnosti o rozpočtu jsou uvedeny v Příručce k programu Erasmus+ pro Výzvu 2020.)

 

2. Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání (KA201)

(alokace 30% z přiděleného rozpočtu pro Projekty spolupráce v sektoru školního vzdělávání)

Tyto projekty umožňují jak školám, tak i dalším institucím navázaným svou činností na sektor školního vzdělávání, spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problému školského sektoru, vyvíjení nových metodik apod. Zapojenými institucemi mohou být školy, vzdělávací instituce, pedagogické fakulty, organizace zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků, zřizovatelé škol, pedagogicko-psychologické poradny, školní inspekce, neziskové organizace navázané na školní vzdělávání, organizace činné na trhu práce, zájmová sdružení apod. V rámci projektů plánovaných na 12 až 36 měsíců mohou partnerské instituce ze tří a více zemí spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit. V průběhu projektu se zástupci institucí mohou setkávat na projektových schůzkách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit, jedná se o krátkodobá společná školení a dlouhodobou mobilitu v podobě pracovní stáže. V případě partnerství většího rozsahu lze žádat o další grantové položky, určené na práci na výstupech projektu, organizaci velkých národních či mezinárodních konferencí a mimořádné náklady ve formě subdodávek a vybavení. Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědný koordinátor, kterého si mezi sebou partnerské instituce volí před podáním žádosti.

A. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací:

U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově vytvořených výstupů či inovativních myšlenek. Žadatelé mají možnost požádat o grant v rámci rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“ za účelem podpory inovativnosti této klíčové akce. 

B. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe:

Hlavním cílem je umožnit školám a dalším organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“. Tato partnerství nemohou žádat o rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“. 

 

Hledáte partnery nebo téma pro svůj budoucí projekt?

- Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů organizovanými národními agenturami po celé Evropě. Více informací naleznete zde.

- Využít můžete také platformu eTwinning nebo portál School Education Gateway.

 

Grantové prostředky

V žádosti předkládá škola plán rozpočtu v souladu s pravidly financování KA2 a stanovenými sazbami. Rozpočet může být přidělen v plné výši, nebo může být v rámci hodnocení ponížen. Částky jsou stanoveny na bázi jednotkových nákladů (unit costs), tedy paušálních částek uznatelných na základě realizace jednotlivých aktivit a mobilit.

Přehled jednotlivých grantových položek a sazeb naleznete v Příručce k programu Erasmus+ (odkaz níže).

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit a výstupů.

 

Jako inspirace pro Váš budoucí projekt Vám může posloužit Platforma pro šíření výsledků programu Erasmus+, na níž najdete informace o všech schválených projektech a jejich výsledcích. 

 

Výzva 2020

Délka trvání projektu: 12 - 24/36 měsíců (viz výše - Specifická kritéria pro projekty Partnerství škol)

Období trvání projektu je:

 • pro projekty v délce 36 měsíců:
  • začátek 1. 9. 2020
  • konec 31. 8. 2023
 • pro kratší projekty:
  • začátek v rozmezí od 1. 9. 2020 do 31.12.2020
  • konec v rozmezí od 31. 8. 2021 do 31. 8. 2023

Postup při podání žádosti:

 1. Seznamte se s Příručkou programu Erasmus+ a dalšími dokumenty Evropské komise

 2. Registrujte se na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Více informací k tomuto portálu zde.

 3. Nahrajte na výše uvedený Portál povinné dokumenty Právní subjekt a Finanční identifikace (více viz příručka Příručka k programu Erasmus+ na záložce Výzva 2020).

 4. Vyplňte on-line formulář žádosti (pro přihlášení do systému je nutné mít vytvořený účet EU login - příručka v Aj na záložce Výzva 2020), který je k dispozici zde:
  - https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities - School Education a následně:
     
    - Partnerství škol: School Exchange Partnerships (KA229)

    - Partnerství různých institucí v oblasti školního vzdělávání
      Strategic Partnerships for School Education (KA201).

  Po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Application" a zde se zobrazí rozpracované žádosti.

 5. V případě plánování partnerských setkání nebo vzdělávacích aktivit vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.

 6. Vložte do žádosti povinné přílohy:
  1. Partnerství škol: čestné prohlášení (ke stažení v online žádosti o grant)
  2. Strategická partnerství různých institucí v oblasti školního vzdělávání: čestné prohlášení, mandátní pověření (ke stažení v online žádosti o grant)

 7. Žádost podejte on-line do 23. 4. 2020 do 12:00 (žádost předkládá pouze koordinátor).

 8. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny vždy na těchto webových stránkách, v termínu stanoveném Příručkou k programu. O zveřejnění výsledků budou zároveň všichni žadatelé informováni e-mailem.

 9. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

 

 

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny