Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Mimořádná Výzva 2020

Publikováno: 1. 9. 2020

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v letošním roce mimořádnou podzimní výzvu v rámci Klíčové akce 2 - Strategická partnerství. V oblasti školního vzdělávání se do ní mohou hlásit instituce, které chtějí finančně podpořit projekt v jedné z těchto oblastí: 

- Partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání

- Partnerství pro kreativitu

Mimořádná výzva není určena pro projekty Partnerství škol, týká se pouze projektů Strategických partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání. 

Termín pro předložení žádosti: 29. 10. 2020, 12:00 (poledne)

Do projektu musí být zapojeny alespoň tři organizace ze tří různých programových zemí. Délka trvání projektu se může pohybovat od 12 do 24 měsíců. Maximální výše rozpočtu jednoho projektu je 300 000 EUR. Projektové období může být zahájeno v rozmezí od 1.3.2021 do 30. 6. 2021. Žádost předkládá pouze koordinátor projektu, a to elektronicky národní agentuře spravující program Erasmus+ ve své zemi. V případě schválení žádosti koordinátor obdrží grant pro celé partnerství a příslušnou část grantu následně poskytuje ostatním partnerským organizacím.

 

Dům zahraniční spolupráce pořádá webinář (online seminář) pro zájemce o podání žádostí. Webinář bude zaměřen na obě oblasti zároveň a proběhne ve středu 16.9. od 14:00. Registrace byla uzavřena.

 

Detailní informace týkající se projektů Strategických partnerství (obecně) naleznete Příručce k programu Erasmus+ (detaily k mimořádné výzvě 2020 jsou od str. 113 dole). Anglickou verze příručky i Corrigenda upravujícího tuto mimořádnou výzvu naleznete zde. 

Formulář žádosti je dostupný na tomto odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities, následně "School education" a poté 

- buď Partnerships for Digital Education Readiness in the field of School Education (KA226-SCH)

- nebo Partnerships for Creativity in the field of School Education (KA227-SCH)

Po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Applications" a zde se zobrazí rozpracované žádosti. 

 

Aby mohl být projekt v jedné z výše uvedených oblastí v této výzvě financován, musí být zaměřen na jednu z odpovídajících priorit

Partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání

Hlavní priorita projektu: "Inovativní postupy v digitálním věku" - projekt by měl podporovat zavádění digitálních technologií a inovativních a otevřených pedagogických postupů v oblasti školního vzdělávání. Zvláštní pozornost bude věnována podpoře rovnosti žen a mužů a řešení rozdílů týkajících se přístupu a využití ze strany nedostatečně zastoupených skupin. Erasmus+ bude také podporovat projekty zaměřené na využívání evropských rámců týkajících se digitálních kompetencí vyučujících, občanů a organizací, včetně vývoje a využívání otevřených vzdělávacích zdrojů, otevřených učebnic a bezplatného vzdělávacího softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. Prioritu budou mít projekty, které přispívají k budování připravenosti na digitální vzdělávání a k omezování dopadu současné krize na některá z nejzávažněji postižených odvětví.

V projektech budou podporovány:

- aktivity zaměřené na využívání digitálních nástrojů a metod s cílem poskytovavat kvalitní a inkluzivní vzdělávání prostřednictvím online/virtuálních prostředků, včetně kombinované výuky, odborné přípravy a učení,

- aktivity, které podporují studenty, učitele a školitele, aby se přizpůsobili online/distančnímu vzděláváním,

- aktivity zaměřené na výuku a prosazování bezpečnějšího a zodpovědnějšího využívání digitálních technologií,

- aktivity zaměřené na pochopení způsobu, jak co nejlépe začlenit digitální online technologie do výuky, odborné přípravy a učení v konkrétních předmětech, včetně učení se prací.

 

Partnerství pro kreativitu 

Hlavní priorita projektu: "Rozvoj dovedností a inkluze prostřednictvím kreativity a umění" - prioritu budou mít vzdělávací aktivity s kulturním a kreativním prvkem, které mají mladým generacím a odborníkům pomoci získávat dovednosti a kompetence, včetně digitálních kompetencí, které posilují kreativitu ve vzdělávání. Dále pak také aktivity, jež zlepší kvalitu a podpoří kreativní potenciál mládeže, čímž přispívají i k odolnosti kulturních a kreativních odvětví. Upřednostněny budou projekty, které přispějí k vytvoření pracovních míst, udržitelnému rozvoji a sociálnímu začlenění prostřednictvím umění tím, že posílí inovativní participativní a mezikulturní dialog spojující zúčastněné strany, které působí v oblasti školního vzdělávání s organizacemi v kulturním a kreativním odvětví.

V projektech budou podporovány:

- aktivity spojené s posílením všech aspektů kreativity v neformálním i formálním vzdělávání prostřednictvím intenzivního rozvoje dovedností a kompetencí,

- opatření k urychlení digitální transformace a využívání digitálních prostředků s cílem přizpůsobit se způsobu vytváření, řízení, šíření, zpřístupňování a využívání kreativních výrobků, kulturních statků a událostí,

- aktivity zaměřené na podporu aktivního občanství a sociálního začleňování prostřednictvím umění, zejména mezi mladými lidmi,

- aktivity zaměřené na výchovu talentů a podporu podnikání (včetně sociálního podnikání) v kulturních a kreativních oblastech,

- učební nástroje a zdroje, materiály, kurzy a moduly odborné přípravy s cílem podporovat tvořivost, kulturu a multikulturalismus,

- umělecké a kulturní iniciativy se vzdělávacím rozměrem nebo s cílem zvyšovat povědomí o společenských problémech a evropských záležitostech (divadelní hry, výstavy, hudební vystoupení, diskusní fóra atd.),

- aktivity s cílem vytvořit a posilovat sítě a nové modely spolupráce (zejména virtuálními prostředky) podporující mezikulturní angažovanost a rozvíjející kreativní smýšlení mezi občany, zejména mladými lidmi,

- aktivity v oblasti nadnárodní mobility, které podporují příležitosti pro vzdělávání v kreativních prostorech a lokalitách kulturního dědictví, včetně tvůrčích pobytů pro umělce a tvůrce v oblastech neformálního či formálního vzdělávání a práce s mládeží.