Projekty spolupráce / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Strategické partnerství (KA2) nabízí příležitost organizacím působícím v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických oblastech ke spolupráci za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím.

 

Základní informace

Erasmus+ 2021-2027

Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Mariya Gabriel 25. března 2021 na tiskové konferenci v Bruselu oficiálně zahájila nové programové období Erasmus+ (2021-2027). 

Aktuální informace k novému programu jsou uvedeny na webu DZSOficiální text Výzvy naleznete na webu Evropské komise, stejně tak i programovou příručku.

V aktivitě projektů spolupráce (KA2) je termín pro předložení žádosti 20. května 2021 do 12:00. Webinář zaměřený na přípravu žádosti se bude konat online dne 19. dubna 2021. Registrace je nutná předem na tomto odkazu

 

Program Erasmus+ (2014-2020)

Mimořádná výzva 2020

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v letošním roce mimořádnou podzimní výzvu. Hlásit se do ní mohou instituce, které chtějí finančně podpořit projekt v rámci Klíčové akce 2 Strategické partnerství v oblasti: partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání.

Délka trvání projektu se může pohybovat od 12 do 24 měsíců. Žádost je nutné podat do 29. 10. 2020 do 12 hodin bruselského času, a to v případě českých žadatelů u DZS (pokud je žadatelem partnerská instituce ze zahraničí, žádá u své národní agentury).

Evropská komise chce prostřednictvím podpory tohoto typu projektů napomoci úspěšnému přechodu na online a distanční vzdělávání. Maximální výše rozpočtu jednoho projektu je 300 000 EUR.

Aby byl projekt v této výzvě financován, musí být zaměřen na prioritu: "Inovativní postupy v digitálním věku". Projekt by měl podporovat zavádění digitálních technologií, inovativních a otevřených pedagogických postupů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Prioritu budou mít aktivity, které přispívají k budování připravenosti na digitální vzdělávání a k omezování dopadu krize na některá z nejzávažněji postižených odvětví. 

V projektech budou podporovány:

- aktivity, zaměřené na využívání digitálních nástrojů a metod s cílem poskytovavat kvalitní a inkluzivní vzdělávání prostřednictvím online/virtuálních prostředků, včetně kombinované výuky, odborné přípravy a učení,

- aktivity, které podporují studenty, učitele a školitele, aby se přizpůsobili online/distančnímu vzděláváním,

- aktivity zaměřené na výuku a prosazování bezpečnějšího a zodpovědnějšího využívání digitálních technologií,

- aktivity zaměřené na pochopení způsobu, jak co nejlépe začlenit digitální online technologie do výuky, odborné přípravy a učení v konkrétních předmětech, včetně učení se prací.

Projektové období bude zahájeno 1. 3. 2021, příp. později až do 30. 6. 2021. 

Žádost předkládá pouze koordinátor projektu, a to elektronicky národní agentuře spravující program Erasmus+ ve své zemi. V případě schválení žádosti koordinátor obdrží grant pro celé partnerství a příslušnou část grantu následně poskytuje ostatním partnerským organizacím.

Detailní informace týkající se projektů Strategických partnerství (obecně) naleznete Příručce k programu Erasmus+ (detaily k mimořádné výzvě 2020 jsou od str. 113 dole). Anglickou verze příručky i Corrigenda upravujícího tuto mimořádnou výzvu naleznete zde. 

Kdo se může zapojit?

Předložit žádost o grant může jakákoliv organizace založená v programové zemi. Zapojit se do projektu jako partneři mohou jakékoliv veřejné nebo soukromé organizace založené v programové zemi nebo v jakékoliv partnerské zemi na světě, např.:

 • vysoká škola (vysokoškolská instituce z programové země musí vlastnit Erasmus Charter for Higher Education - ECHE)
 • státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků)
 • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni
 • sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů
 • výzkumná instituce
 • nadace
 • škola/školské zařízení/vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání dospělých)
 • neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace
 • subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.

Programové země, které se mohou zapojit do strategických partnerství:

 • členské státy EU – 27 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Spojené království, Turecko, Severní Makedonie, Srbsko

Ve výjimečných a důkladně odůvodněných případech se mohou do strategických partnerství zapojit i další země z celého světa (tzv. partnerské země), avšak jejich přínos pro projekt musí být zdůvodněn v žádosti, jejich účast musí být pro projekt nezbytná a musí mít vysokou přidanou hodnotu.

Projektové aktivity

Strategická partnerství se mohou zaměřit na tyto aktivity:

 • kombinovaná mobilita
 • intenzivní studijní programy
 • krátkodobá společná školení zaměstnanců
 • dlouhodobé výukové pobyty a školení

Cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce, nikoliv realizace mobility.

Grantové prostředky

Maximální grant EU na projekt činí 150 000 eur na rok.

Rozpočet se ve většině položek stanoví na základě jednotkových nákladů.

Grant je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. projektové řízení a organizace
 2. mezinárodní projektová setkání
 3. mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů
 4. organizace diseminačních akcí
 5. mimořádné náklady
 6. náklady na účastníky se specifickými potřebami
 7. náklady na mezinárodní vzdělávací aktivity
  • cestovní náklady
  • pobytové náklady
  • jazyková příprava

Spolufinancování není povinné (výjimkou je nákladová položka Mimořádné náklady – max. 50 000 na projekt, zde je povinné spolufinancování ve výši 25% této položky).

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit.

 

Postup při podání žádosti

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise
 2. Registrovat organizaci na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, nahrát povinné dokumenty na portál. 
 3. On-line formulář pro mimořádnou podzimmní výzvu 2020 (označený KA226 - Partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání) je k dispozici na https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/, je nutné se přihlásit přes EU Login, následně zvolit "Higher Education". 
 4. V případě plánování partnerských setkání nebo vzdělávacích aktivit vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator 
 5. Vložit do elektronické žádosti povinné přílohy (Declaration of Honour, Mandates)
 6. On-line předložit žádost do 29. 10. 2020 do 12:00 (žádost předkládá pouze koordinátor)
 7. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny