Projekty spolupráce / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Strategické partnerství (KA2) nabízí příležitost organizacím působícím v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických oblastech ke spolupráci za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím.

 

Základní informace

Termín pro předkládání žádostí o grant na projekty Strategických partnerství (KA2) byl prodloužen. Nově je možné žádosti předkládat až do 23. dubna 2020 do 12:00.

Ve Výzvě 2020 bude 100 % rozpočtu (2.378.612 EUR) vysokoškolského sektoru přiděleno na strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe v oblasti vysokoškolského vzdělávání finančně podpořena nebudou.

Délka projektu ve vysokoškoském sektoru může být od 24 do 36 měsíců.

Období trvání projektu je:

 •    pro tříleté projekty od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023  
 •    pro dvouleté projekty od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022; dvouleté projekty mohou být zahájeny i později; od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020.    

Žádost předkládá pouze koordinátor projektu, a to elektronicky národní agentuře spravující program Erasmus+ ve své zemi. V případě schválení žádosti koordinátor obdrží grant pro celé partnerství a příslušnou část grantu následně poskytuje ostatním partnerským organizacím.

  

Kdo se může zapojit?

Předložit žádost o grant může jakákoliv organizace založená v programové zemi. Zapojit se do projektu jako partneři mohou jakékoliv veřejné nebo soukromé organizace založené v programové zemi nebo v jakékoliv partnerské zemi na světě, např.:

 • vysoká škola (vysokoškolská instituce z programové země musí vlastnit Erasmus Charter for Higher Education - ECHE)
 • státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků)
 • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni
 • sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů
 • výzkumná instituce
 • nadace
 • škola/školské zařízení/vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání dospělých)
 • neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace
 • subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.

Programové země, které se mohou zapojit do strategických partnerství:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Severní Makedonie, Srbsko

Ve výjimečných a důkladně odůvodněných případech se mohou do strategických partnerství zapojit i další země z celého světa (tzv. partnerské země), avšak jejich přínos pro projekt musí být zdůvodněn v žádosti, jejich účast musí být pro projekt nezbytná a musí mít vysokou přidanou hodnotu.

Projektové aktivity

Strategická partnerství se mohou zaměřit na tyto aktivity:

 • kombinovaná mobilita
 • intenzivní studijní programy
 • krátkodobá společná školení zaměstnanců
 • dlouhodobé výukové pobyty a školení

Cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce, nikoliv realizace mobility.

Grantové prostředky

Maximální grant EU na projekt činí 150 000 eur na rok.

Rozpočet se ve většině položek stanoví na základě jednotkových nákladů.

Grant je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. projektové řízení a organizace
 2. mezinárodní projektová setkání
 3. mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů
 4. organizace diseminačních akcí
 5. mimořádné náklady
 6. náklady na účastníky se specifickými potřebami
 7. náklady na mezinárodní vzdělávací aktivity
  • cestovní náklady
  • pobytové náklady
  • jazyková příprava

Spolufinancování není povinné (výjimkou je nákladová položka Mimořádné náklady – max. 50 000 na projekt, zde je povinné spolufinancování ve výši 25% této položky).

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit.

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus + (anglická verze příručky pro Výzvu 2020). Ostatní jazykové a starší verze příručky jsou zde.

 

Postup při podání žádosti

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise
 2. Registrovat organizaci na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. 
 3. POZOR! Již se nepoužívají formuláře ve formě interaktivního pdf, žádosti se podávají prostřednictvím on-line formulářů (tzv. web-forms).
 4. On-line formulář žádostí pro KA2 je dostupný na https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/, je nutné se přihlásit přes EU Login.
 5. V případě plánování partnerských setkání nebo vzdělávacích aktivit vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator 
 6. Vložit do elektronické žádosti povinné přílohy (Declaration of Honour, Mandates)
 7. On-line předložit žádost nově do 23. 4. 2020 do 12:00 (žádost předkládá pouze koordinátor)
 8. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

Novinky