Projekty spolupráce / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých je určena všem organizacím aktivním v dané vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou (např. neziskové organizace, jazykové školy, poradenská centra, kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů spolupráce  je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

Základní informace

 Strategická partnerství v sektoru vzdělávání dospělých

Cílem projektů spolupráce je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

Existují dva typy projektů partnerství:

1) Strategická partnerství podporující inovace (finanční alokace: Na tento typ projektů je vyčleněno 65 % z přiděleného rozpočtu pro KA2 v sektoru vzdělávání dospělých.)

Cílem tohoto typu partnerství je rozvíjení a testování inovativních výstupů, šíření výsledků na národní i mezinárodní úrovni, využívání nově vytvořených výstupů a jejich zavádění do výuky. V rámci těchto partnerství si organizace mohou žádat mimo nákladů na projektové řízení a mezinárodní projektová setkání také o náklady na tvorbu zásadních inovativních výstupů a na organizaci diseminačních akcí souvisejících s nově vytvořenými výstupy. 

2) Strategická partnerství podporující výměnu zkušeností a dobré praxe (finanční alokace: Na tento typ projektu je vyčleněno 35 % z přiděleného rozpočtu pro KA2 v sektoru vzdělávání dospělých.)

Hlavním cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“.

 Žádost předkládá pouze koordinátor projektu, a to elektronicky národní agentuře spravující program Erasmus+ ve své zemi. V případě schválení žádosti koordinátor obdrží grant pro celé partnerství a příslušnou část grantu následně poskytuje ostatním partnerským organizacím.

 

Délka projektu může být  12 až 36 měsíců.

Projektové období

 • pro tříleté projekty
  • začátek 1. 9. 2020
  • konec 31. 8. 2023
 • pro kratší projekty
  • začátek v rozmezí od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020
  • konec v rozmezí od 31. 8. 2021 do 31. 8. 2023

Více informací naleznete:

Kdo se může zapojit?

Předložit žádost o grant nebo se zapojit do projektu jako partneři mohou např.:

 • vysokoškolské instituce
 • školní/vzdělávací centra
 • neziskové organizace, asociace a NGO
 • soukromé či veřejné, malé, střední a velké podniky včetně tzv. sociálních podniků
 • sociální partneři nebo jiní zástupci z pracovního života včetně obchodních komor a odborných asociací
 • místní, regionální či národní veřejné instituce
 • výzkumné organizace
 • nadace
 • kulturní organizace, knihovny, muzea
 • neziskové organizace a nevládní asociace
 • organizace poskytující kariérové a profesní poradenství

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.

Programové země, které se mohou zapojit do strategických partnerství:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Ve výjimečných a odůvodněných případech se mohou do strategických partnerství zapojit i další země z celého světa (tzv. partnerské země), avšak jejich přínos pro projekt musí být zdůvodněn v žádosti, jejich účast musí být pro projekt nezbytná a musí mít vysokou přidanou hodnotu. Švýcarsko se řadí od roku 2014 do partnerských zemí.

Projektové aktivity

Strategická partnerství se mohou zaměřit na:

 • vzájemnou výměnu zkušeností a zavedených postupů a metod mezi partnerskými organizacemi
 • činnosti podporující mezinárodní a trvalou spolupráci (nejen) partnerů projektu
 • lokální aktivity a nadnárodní iniciativy
 • vytváření, testování a zavádění inovativních metod
 • šíření příkladů dobré praxe
 • vzájemné návštěvy mezi partnerskými organizacemi
 • dlouhodobé výukové nebo školicí pobyty (dlouhodobé výjezdy na 2–12 měsíců)
 • kombinované mobilita vzdělávaných osob (5 dnů až 2 měsíce) – tzv. „blended mobility"
 • krátkodobá společná školení pracovníků (3 dny až 2 měsíce)

Mobility jsou ve strategických partnerstvích nástrojem pro dosažení stanovených cílů a tvorbu plánovaných výstupů, nikoliv jejich cílem.

Grantové prostředky

Maximální grant EU na projekt činí 150 000 EUR na rok.

Rozpočet se ve většině položek stanoví na základě jednotkových nákladů.

Grant je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. projektové řízení a organizace
 2. mezinárodní projektová setkání
 3. mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů (pouze pro strategická partnerství podporující inovace)
 4. organizace zásadních diseminačních akcí (pouze pro strategická partnerství podporující inovace)
 5. mimořádné náklady
 6. náklady na účastníky se specifickými potřebami
 7. náklady na mezinárodní vzdělávací aktivity organizace
  • cestovní náklady
  • pobytové náklady
  • jazyková příprava

Spolufinancování není povinné (výjimkou je nákladová položka Mimořádné náklady – max. 50 000 eur na projekt, zde je povinné spolufinancování ve výši 25 % této položky).

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit. 

 

Postup při podání žádosti

 1. Seznamte se s dokumenty Evropské komise
 2. Zaregistrujte vaši organizaci, pokud jste tak již neučinili v minulosti. Organizace, které jsou již zaregistrovány v původním Účastnickém portále a obdržely identifikátor (PIC kód), se nemusí v novém systému podruhé registrovat, údaje budou automaticky převedeny a bude jim vygenerován nový identifikátor.

  Organizace, které se ještě programu Erasmus+ a/nebo Evropského sboru solidarity neúčastnily, se před podáním grantové žádosti (od výzvy 2020) musí zaregistrovat na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. (Podrobnější návod naleznete zde).

 3. Nahrajte do registračního systému povinné dokumenty - formulář právní subjektivity a finanční identifikace (více viz příručka Příručka programu Erasmus.

 4. Vyplňte a předložte elektronickou žádost pro danou aktivitu. Formulář žádosti pro Výzvu 2019 je v nové podobě tzv. WEB FORM, vyplňuje se přímo přes webovou stránku 

  https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities - Adult Education a následně:

    - Strategic Partnerships for Adult Education (KA204)

  Po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Žádost se ukládá automaticky každé 2 sekundy. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Application", ve které naleznete vaše rozpracované žádosti. Více infromací k vyplnění žádosti naleznete v prezentacích k Výzvě 2019 v záložce "Dokumenty a formuláře".

 5. V případě plánování partnerských setkání nebo vzdělávacích aktivit vypočítejte vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 6. Vložte přílohy do formuláře žádosti. Jedná se o čestné prohlášení, mandátní pověření a harmonogram činností. (Čestné prohlášení i vzor mandátního pověření si stáhněte přímo z webového formuláře žádosti, časový harmonogram je nově rovněž součástí žádosti.)
 7. Žádost je nutné předložit on-line nejpozději do  23. dubna 2020 do 12:00 - poledne bruselského času (žádost předkládá pouze koordinátor). 
 8. O výsledcích výběrového řízení budete informováni na těchto stránkách v sekci Výběrová řízení a také e-mailem. 
 9. Postup proti rozhodnutí o výběrovém řízení je popsán v sekci FAQ.

 

 

 

V případě zájmu o podrobnější informace poskytujeme osobní konzultace, na které je třeba se předem domluvit (telefonicky nebo e-mailem viz záložka "Kontakty").

Konzultační hodiny k projektovým aktivitám:

Pondělí 12:00-15:00

Středa  12:00-16:00

 

 

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny