Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty spolupráce

Projekty spolupráce

Klíčová akce 2 (KA2) - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. V rámci KA2 je možné se zapojit do několika typů projektů. Jedním z nich jsou strategická partnerství, která se zaměřují na sdílení a výměnu zkušeností mezi organizacemi působícími v oblasti vzdělávání a práce s mládeží, na přenos a realizaci inovativních postupů na organizační, místní, regionální, národní nebo evropské úrovni.

Projekty spolupráce

Projekty Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů jsou rozděleny na centralizované a decentralizované aktivity.

O decentralizované aktivity lze žádat u české národní agentury a spadají mezi ně Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Mezi centralizované aktivity patří

 • Znalostní aliance
 • Aliance odvětvových dovedností
 • Budování kapacit v oblasti mládeže

Více informací o nich lze nalézt v sekci Centralizované aktivity v rámci kapitoly Reformy a centralizované aktivity. 

Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládežesledují tyto cíle:

 • zvýšit kvalitu a relevanci vzdělávací nabídky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží vývojem nových a inovativních přístupů a podporou šíření osvědčených postupů;
 • podporovat poskytování a hodnocení klíčových kompetencí, včetně základních a průřezových dovedností, zejména podnikání, jazykových znalostí a digitálních dovednosti;
 • zvyšovat pro trh práce význam vzdělávání a kvalifikací a posilovat vazby mezi oblastmi vzdělávání, odborné přípravy nebo práce s mládeží se světem práce;
 • podporovat zavádění inovačních postupů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže prosazováním individuálních výukových přístupů, kolaborativního učení a kritického myšlení, strategického využívání informačních a komunikačních technologií (ICT), otevřených vzdělávacích zdrojů (OVZ), otevřeného a flexibilního učení, virtuální mobility a dalších inovativních učebních metod;
 • podporovat strukturovanou meziregionální a přeshraniční spolupráci: posílení závazku místních a regionálních veřejných orgánů ke kvalitativnímu rozvoji oblastí vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;
 • posílit profesní rozvoje aktivních pracovníků v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže prostřednictvím inovací a zvyšování kvality a rozsahu základního a dalšího vzdělávání, včetně nových pedagogických metodik založených na informačních a komunikačních technologiích a použití otevřených vzdělávacích zdrojů;
 • posílit kapacity organizací činných v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, zejména v oblastech strategického rozvoje, řízení organizace, vedení, kvality poskytovaného vzdělání, internacionalizace, rovnosti a začleňování, kvalitativních a cílených aktivit pro konkrétní skupiny;
 • posílit rovnosti a začleňování v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže s cílem umožnit kvalitní vzdělání všem, zabránit předčasnému ukončení studia a podporovat účast znevýhodněných skupin ve společnosti;
 • podporovat podnikatelské vzdělávání s cílem rozvíjet aktivní občanství, zaměstnatelnost a zakládání nových podniků (včetně sociálního podnikání), podpora budoucího vzdělávání a profesní dráhy pro jednotlivce v souladu s jejich osobním a profesním rozvojem;
 • zvýšit účast na vzdělávání a zaměstnatelnosti prostřednictvím rozvoje kvalitního kariérového poradenství, konzultanství a podpůrných služeb;
 • usnadnit přechod studentů mezi různými úrovněmi a typy formálního a neformálního vzdělávání a odborné přípravy s využitím evropských referenčních nástrojů pro uznání, ověření a transparentnost kompetencí a kvalifikací.

Bližší informace naleznete v jednotlivých oblastech (Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ), Odborné vzdělávání, Vysokoškolské vzdělávání, Vzdělávání dospělých a Mládež) a v Programovém průvodci.

Projekty lze realizovat v těchto oblastech

 • Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

  Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

  Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

 • Odborné vzdělávání

  Odborné vzdělávání

  Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

 • Mládež

  Mládež

  Aktivita podporuje činnosti projektů nadnárodních iniciativ a vytváření strategických partnerství podporou rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

 • Vysokoškolské vzdělávání

  Vysokoškolské vzdělávání

  Strategické partnerství (KA2) nabízí příležitost organizacím působícím v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických oblastech ke spolupráci za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím.

   

 • Vzdělávání dospělých

  Vzdělávání dospělých

  Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých je určena všem organizacím aktivním v dané vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou (např. neziskové organizace, jazykové školy, poradenská centra, kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů spolupráce  je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.